הליכי המינוי הקליטה וההעלאה בדרגה

pdf13הליכי המינוי הקליטה וההעלאה בדרגה של הסגל האקדמי הבכיר בפקולטה להנדסה :

 

מסמך זה מתאר את הליכי המנוי וההעלאה בדרגה בפקולטה להנדסה. הליכים אלה כפופים להוראות האוניברסיטה  והנוהל האוניברסיטאי. בכל מקרה של סתירה אפשרית בין המתואר כאן ובין הנוהל האוניברסיטאי, הנוהל האוניברסיטאי הוא המחייב.

התיאור המובא להלן מאורגן לפי הנושאים הבאים:

א.      הגשת תיק מועמד לוועדת המינויים היחידתית

ב.       עבודת ועדת המינויים היחידתית

ג.        אופן הליך המינוי והקידום

ד.       עבודת הוועדה המקצועית

ה.      עבודת מזכירות וועדת המינויים

ו.        קליטת מועמד חדש

ז.        הוראות שעה ועדכון הוראות האוניברסיטה

א. הגשת תיק מועמד לוועדת המינויים היחידתית:

המונחים הבאים משמשים בהמשך:

מועמד: חבר סגל המועמד לקליטה, להעלאה בדרגה, לקבלת קביעות באוניברסיטה, לחידוש או    אי חידוש מינוי  או מדען חוקר שהוחלט לטפל בו  כמפורט בהמשך.הממליץ: ראש ביה"ס או המחלקה של המועמד. מועמדותו של כל מועמד עומדת תחילה לדיון הפורום המחלקתי או הבית ספרי אליו הוא משויך.

ועדת המינויים היחידתית: ועדת המינויים היחידתית בפקולטה להנדסה מונה חמישה חברי סגל.  הוועדה אחראית לבדיקת התאמתם של מועמדים לקידום או למינוי,  ולפעולות האקדמיות והמנהליות הכרוכות בכך.

ועדה מקצועית:  ועדת אד-הוק בת ארבעה חברים שהתמנתה ע"י הוועדה היחידתית לבדיקת  התאמתו של המועמד המוצע למנוי, לקידום או להענקת קביעות .

הגשת תיק מועמד:

אופן הגשת מועמד למינוי או לקידום בדרגה לוועדת המינויים היחידתית של הפקולטה:

מועמד המוגש למינוי או לקידום הינו מועמד אשר מועמדותו אושרה בדיון בפורום המקובל בבית הספר או במחלקה אליה שייך המועמד.

תיק המוגש לבדיקתה של ועדת מינויים יכלול את המסמכים הבאים:

  1. מכתב המלצה מאת ראש המחלקה/ביה"ס אליו משתייך המועמד או מאת ממלא מקומו.
  2. CV  ורשימת פרסומים נפרדת מעודכנים עפ"י ההנחיות המקובלות באוניברסיטה.
  3. סיכום הישגי המחקר של המועמד, מאז הקידום האחרון (למועמד חדש: בשנתיים האחרונות או לפי הרלוונטיות) ותכניות להמשך,  כשהכל מסוכם  בכשני עמודים.

מצ"ב קובץ הוראות האוניברסיטה לכתיבתCV  ועריכת פרסומים:

הערות לעריכת ה- CV

1.   מאמרי כנס יסווגו בשתי רשימות נפרדות

    • Extended Papers in Conference Proceedings
    • Conference Abstracts

מאמרי כנס מוזמנים יסומנו. מאמרי מליאה (plenary sessions) יסומנו בנפרד.

  1. קרנות מחקר שהעניקו מענקים למועמד תסווגנה בשתי רשימות: קרנות פנימיות וקרנות חיצוניות ויצוין  אם  המועמד חוקר ראשי.
  2. רשימות התלמידים לתואר שני ולתואר שלישי תוצגנה בנפרד, ותכלולנה את שמות התלמידים, נושאי העבודה, ושנת סיום התואר (שם מנחה נוסף אם יש).

4.     לכל מאמר ברשימת המאמרים יצורפו הנתונים הבאים:

4.1   שמות הסטודנטים של המועמד יסומנו בכוכבית.

Impact factor   4.2       של העיתון בו פורסם המאמר.

4.3   מספר הציטוטים למאמר (ניתן לכלול ציטוטים במאמרי כנס) ללא ציטוטים עצמיים.

  1. למעוניינים בכך, ניתן גם להוסיף רשימת ציטוטים למאמרי כנס שצוטטו בספרות (או בכנסים)

ב. העלאת תיק לדיון במסגרת וועדת המינויים היחידתית:

ועדת המינויים היחידתית דנה מידי שנה בכל חברי הסגל האקדמי שטרם קבלו קביעות או הגיעו לדרגת פרופסור מן המניין ומזמינה, במסגרת זו, את ראשי המחלקות ובתי הספר  לדיונים המתאימים.

למועמד אשר לדעת המחלקה או בית הספר הרלוונטי עומד בקריטריונים להעלאה בדרגה או מנוי, יבנה תיק על ידי המחלקה בשיתוף פעולה עם המועמד, אשר יכיל את כל המסמכים עפ"י הכללים המצוינים לעיל, ויוגש לדקאן.  תיק זה יועלה לדיון באחת הישיבות הקרובות של ועדת המינויים היחידתית.

ב.1 ראש מחלקה ו/או ביה"ס יוזמן להציג מועמד לקידום, הענקת קביעות  או מינוי בפני וועדת המינויים  היחידתית.

ב.2 ועדת המינויים היחידתית תסקור את הישגי המועמד בתחומי המחקר וההוראה.

ב.3 ועדת המינויים תחליט אם לפתוח בהליך מינוי או העלאה בדרגה או מתן קביעות. במקרה של מנוי חדש תחליט הוועדה על המסלול הרלוונטי והדרגה המתאימה, ותורה על פתיחה בהליך או על דחיית התיק.

ג. אופן הליך המינוי והקידום

 

ג.1. בעקבות החלטת ועדת המינויים על פתיחה בהליכים

ייפתח הליך משאל מוקדם:

ג.1.1. במסגרת המשאל המוקדם נשלחים מכתבים לחברי סגל בכירים בארץ או בחו"ל  לפי החלטת ועדת המינויים  היחידתית .

ג.1.2  מכתבי המשאל המוקדם הינם בחתימת דקאן הפקולטה.

ג.1.3  לכל הליך מינוי, הענקת קביעות או העלאה בדרגה תתבקשנה חוות דעת משופטים, בין בארץ ובין בחו"ל שדרגתם מרצה בכיר ומעלה (או דרגה מקבילה בחו"ל),  בעלי קביעות במוסדם, ואשר דרגתם במוסד האקדמי אליו הם משתייכים אינה נמוכה מזו המומלצת עבור המועמד. השופטים צריכים להיות  בעלי מעמד מוכר בתחום המקצועי של המועמד ובתחום פעילותו המחקרית.

ג.1.4  התקבלו מכתבי המשאל המוקדם, הם יועלו לדיון במסגרת הוועדה היחידתית. בהתבסס על המלצות אלה והערכת התיק במלואו תחליט ועדת המינויים היחידתית באם לכונן ועדה מקצועית ותאשר את הרכבה.

ג.1.5  היה  והוחלט על הקמת ועדה מקצועית:

ועדה מקצועית תימנה ארבעה חברי סגל, כולם בדרגה שווה או גבוהה מזו שמומלצת עבור המועמד ובעלי קביעות במוסד האקדמי אליו הם משתייכים. לפחות אחד מחברי הוועדה יהא חבר סגל מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב. מנחה תזה של המועמד אינו יכול להיות חבר הוועדה המקצועית.

ג. 2  במקרים  חריגים ועפ"י שיקול ועדת המינויים והחלטתה תוקם ועדה מקצועית ללא קיום משאל מוקדם או יקוים משאל מוקדם במקביל להקמתה של הוועדה מקצועית.

ג.3   בתום עבודתה של הוועדה המקצועית יועברו עיקרי עבודתה והמלצותיה במסגרת דו"ח הוועדה (כפי שיפורט בהמשך) לדיון בוועדה היחידתית.

ג.4   תיק המועמד במלואו על כל מסמכיו יועלה לדיון במסגרת ועדת המינויים היחידתית. על סמך כל החומר העומד בפניה תחליט ועדת המינויים היחידתית על אחת מהאפשרויות הבאות:

ג.4.1 העלאת התיק להערכת ועדת המינויים האוניברסיטאית.

ג.4.2 בקשה להבהרות והשלמות מהוועדה המקצועית.

ג.4.3 בקשה לחוות דעת נוספות והחזרת התיק לידי הוועדה המקצועית.

ג.5  כל מינוי או העלאה בדרגה תקפים אך ורק לאחר אישור ועדת המינויים האוניברסיטאית.

ולאחר שהסנאט אישר (בדרך כלל , באופן חיובי) את ההחלטה.

ג.5.1     החלטה חיובית של הוועדה האוניברסיטאית תדווח למועמד ע"י הרקטור. רק מכתב מינוי  חתום ע"י הרקטור  מהווה אישור למינוי או להעלאה בדרגה.

ג.5.2     החלטת ועדת המינויים האוניברסיטאית תובא ע"י הדקאן לידיעת המועמד, ראש ביה"ס/ ראש המחלקה.

ג.5.3     גם החלטה שלילית תובא לידיעת המועמד.

ד. עבודת הוועדה המקצועית

 

ד.1 כתב המינוי לוועדה המקצועית יהיה חתום ע"י יו"ר וועדת המינויים היחידתית.

ד.2 תיק המועמד יועבר לוועדה המקצועית כפי שהוגש לוועדת המינויים היחידתית בצירוף כלחוות הדעת שנאספו בהליך המשאל המוקדם (אם התקיים).

ד.3 מקובל שתוך 4 שבועות מתאריך מינויה של הוועדה המקצועית עליה לסיים את בחינת התיק         וקבלת מכתבי ההמלצה (באים התקבלו  כאלה) ולבחור למי לשלוח מכתבים נוספים, אם יש צורך בכך. הוועדה המקצועית יכולה להשתהות אם אין בידיה כל ההמלצות הדרושות. במקרה זה עליה לידע את ועדת המינויים הפקולטטית ולהיוועץ עמה.

ד.4  הוועדה המקצועית תעביר למזכירות ועדת המינויים רשימת ממליצים פוטנציאליים הכוללת אנשי אקדמיה בעלי מעמד מוכר בתחומו המקצועי של המועמד ובתחום פעילותו המחקרית ועונים על הקריטריונים כפי שהם מצוינים  בסעיף ג.1.3 .

ד.5 הרשימה תכלול בין היתר נשאלים שהם אנשי אקדמיה שלא עבדו עם המועמד.

ד.6 במידה והרשימה כוללת ממליץ שאינו בעל מינוי במוסד אקדמי מוכר אולם הוא בעל מעמד בתחומו המקצועי של המועמד ובתחום פעילותו המחקרית כמפורט בסעיף ג.1.3 יש לפרט את הרקע של הממליץ ולנמק את הבחירה בו.  מכתב שכזה אינו מחליף מכתב מחבר סגל בכיר אלא מהווה תוספת מחזקת לתיק הנדון. אין לבקש המלצות מהמנחה לדוקטורט החל בדרגת מרצה בכיר.

ד.7 מכתבי הבקשה להמלצה יהיו חתומים ע"י יו"ר הוועדה המקצועית.

ד.8 חובה שבהרכב מכתבי המשאל, שני מכתבים  יהיו ממליצים פנימיים דהיינו מאוניברסיטת תל אביב. על מכתב המלצה פנימי להיכתב בשפה העברית.

ד.9 הוועדה המקצועית תגיש לוועדת המינויים היחידתית דו"ח מסכם המתייחס לכל החומר שנאסף בתיק. ראה הנחיות לכתיבת דו"ח הוועדה המקצועית.

ד.10 לוח הזמנים לעבודת הוועדה המקצועית עפ"י הוראות האוניברסיטה הוא ארבעה חודשים מתאריך מינוי הוועדה. היה והוועדה איננה עומדת בלוח הזמנים המצוין, יש לפנות לדקאן לשם קבלת הארכת תקופת העבודה.

הנחיות לכתיבת דו"ח וועדה מקצועית

 

להלן  מבנה דו"ח הוועדה המקצועית  וההנחיות לכתיבתו

 

דו"ח הוועדה המקצועית ממוען

ליו"ר וועדת המינויים היחידתית

פרטי הוועדה המקצועית

הצגת חברי הוועדה המקצועית:

- תאריך הקמה

- שמות חברי הוועדה

-  המוסדות האקדמיים אליו הם משתייכים

- דרגותיהם האקדמיות

-תאריכי הפגישות האישיות וההתייעצויות הטלפוניות

גוף הדו"ח

הקריירה המדעית

 

-            תאור ההיסטוריה המקצועית של המועמד וציוני הדרך החשובים.

-            תאור של תחום המחקר בו עוסק המועמד וחשיבותו.

-          דיון  מפורט בתרומותיו הסגוליות לתחום המחקר בו עוסק המועמד    ואיכות מחקריו.

-            בדיון לעליה לדרגות נמוכות  מפמ"ה  יש לדון בפוטנציאל המדעי של המועמד

-            דיון במעמדו הבינלאומי של המועמד ותרומתו לקהילה המדעית  תוך ציון מספרי פרסומים, השתתפות בכנסים, ארגון כנסים, תפקידים בעיתונות מדעית מובילה, זכייה בפרסים יוקרתיים, השגת מימון למחקרים וציטוטים.

-            ציון העיתונות המדעית בה מפרסם המועמד ואומדן איכותה.

-            ציטוטים חשובים חריגים ומיוחדים מתוך מכתבי ההערכה.

-            ציטוטים לחיזוק טענות הוועדה אפשריים אך במשורה.

טיפול בביקורת במכתבי ההערכה

חשוב ביותר, על הוועדה המקצועית לתת מענה לכל "נקודה חלשה" בתיק, ולהשיב לכל בקורת במכתבי ההמלצה בין אם היא מפורשת ובין אם נרמזת.

גוף הדו"ח

מילוי תפקידים הוראה והנחיית סטודנטים

-          הקורסים אותם מלמד המועמד לתואר ראשון ותארים מתקדמים.

-          התייחסות למשוב ההוראה.

-          פיתוח קורסים ותכניות לימוד חדשות באם המועמד היה שותף לכך.

-          מספר הסטודנטים אשר הונחו או עדין מונחים ע"י המועמד, תוך ציון דוקטורנטים ומסטרנטים בנפרד והדגשת העבודות המצטיינות.

-          מילוי תפקידים וחברויות בוועדות אקדמיות ו"אזרחות טובה".

סיכום

החלק המסכם יכלול פירוט עמדת הוועדה והמלצתה בתיק. גם אם ההמלצות חיוביות מאוד על הוועדה להביע את דעתה על המועמד לפחות בפסקה אחת.

נספח

נספח לדו"ח הוועדה כולל את רשימת הממליצים בתיק המועמדות והצגתם:

-          שם הממליץ

-          המוסד אליו הוא משתייך

-          דרגתו האקדמית

-          תחום המחקר בו עוסק הרפרנט

-          מעמדו הבינלאומי

העלאת תיק לוועדת המינויים האוניברסיטאית

תיק המועלה להערכת וועדת המינויים האוניברסיטאית יכלול את המסמכים הבאים מאת המועמד:

-          CV  ורשימת פרסומים מעודכנים עפ"י ההוראות המפורטות לעיל, ראה הנחיות לעריכת CV   ורשימת פרסומים.

-          תכנית מחקר בעברית באורך 1-2 עמודים, הכוללת סיכום מחקר ותכניות להמשך.

-          רשימת עשרת המאמרים הטובים ביותר מאז הקידום האחרון.

-           העתקים ממאמרים וספרים שפרסם המועמד מאז הקידום האחרון. אם מספר המאמרים האלה עולה על עשרה די להגיש העתקים של עשרה מאמרים לפי בירת המועמד.

מועמד חדש:

 

-          יעביר העתקים מודפסים של כל המאמרים והספרים ששמו נמצא בין מחבריהם. מועמד חדש לדרגה מעל מרצה בכיר  רשאי לגיש מאמרים מהשנתיים האחרונות.

-          צילום תעודות המעידות על השכלה.

-       כמו כן בכדי להיקלט במערכת משאבי אנוש:

-          צילום ת.ז.

-          שאלון אישי

ה. עבודת מזכירות וועדת מינויים

ה.1  מזכירות ועדת המינויים שולחת לממליצים את הבקשות להערכה והחומרים הנלווים

במסגרת המשאל  המוקדם ופעילות הוועדה  המקצועית.

ה.2. מזכירות ועדת המינויים מבצעת את המעקב אחר קבלת חוות הדעת ומדווחת לדקאן וליו"ר

הוועדות המקצועיות על כל עיכוב או סירוב בקבלת חוות דעת.

ה.3. מזכירות ועדת המינויים דואגת לעדכון המסמכים הרלוונטיים לכל אורך ההליך.

ה.4. מזכירות ועדת המינויים עוקבת אחר לוח הזמנים והעלאת התיקים לדיון בשלבים השונים לאורך ההליך.

ה.5  לאחר אישור התיק במלואו בוועדת המינויים היחידתית, מכינה מזכירות ועדת המינויים את התיק  לדיון בוועדת המינויים האוניברסיטאית.

ה.6  מזכירות וועדת המינויים היחידתית מיידעת את חברי הוועדה על הכרעת וועדת המינויים האוניברסיטאית.

ו.  קליטת חבר סגל חדש

 

ו.1 מועמד חדש אשר קליטתו אושרה ע"י הרקטור, יקבל מאת ראש מנהל הפקולטה מכתב   קליטה המפרט את יחידות המנהל בפקולטה והעומדים בראשן ואת פרטי איש הקשר של היחידה אליה הוא שייך.

ו.2  חבר סגל חדש, במעמד תושב חוזר, זכאי להחזר כרטיסי טיסה ומטען עפ"י הוראות האוניברסיטה.

מצ"ב הוראות האוניברסיטה בעניין זה:pdf15

ו.3 תושב חוזר הינו מי ששהה מחוץ לארץ ארבע שנים. החוק בעניין זה עשוי להשתנות מדי פעם. להלן קישור לאתר משרד הקליטה בעניין  קליטתם של מדענים חוזרים:

http://www.moia.gov.il/Moia_en/ReturningCitizens/Assistance.htm?DisplayMode=Print

ז. הוראות שעה ועדכון הוראות האוניברסיטה

 

כל הוראה חדשה של שלטונות האוניברסיטה, בין אם במכתב מהרקטור או בשנוי תקנוני, תגרור שינוי מתאים בהליכים המתוארים כאן.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive