תנאי קבלה- הנדסת תעשיה

תנאי קבלה

הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מתפרסם כל שנה ב"חוברת המידע למועמדים" היוצא לאור לקראת כל שנת לימודים, על ידי המרכז למרשם.

 

 1. ללימודי התואר השני בהנדסה תעשייה רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים בידיעון הפקולטה וכן התנאים הבאים:
 1. בעל תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (.(B.Sc בהנדסה או במדעים מדויקים.
 2. הממוצע המשוקלל של ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות.

 

הקבלה למסלול המשולב M.Sc. ומב"ע (MBA) תתבצע על בסיס מקום פנוי ובתנאים הבאים: לימודים ב"זמן מלא", מדרג ב-20% העליונים בלימודי התואר הראשון בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטה, ממוצע ציונים שאינו נמוך מ-90, עמידה בתנאי הקבלה של הפקולטה לניהול המבוססים על ממוצע הציונים, ותוצאות מבחן GMAT.

 

 1. סף הקבלה עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בחתך הנרשמים וקיבולת המחלקה באותה שנה. אפשרות הקבלה תלויה בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד, בממוצע ציוני התואר הראשון ובמיקום היחסי (מדרג) במחזור לימודי התואר הראשון. על המועמד להמציא גיליון ציונים ואישור על מיקומו בכיתה.

 

 1. מועמד ללימודים שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ- 75 יכול במקרים חריגים להתקבל ללימודי התואר השני במעמד על-תנאי בכפוף לקיבולת המחלקה באותה שנה. הסטודנט יהיה במעמד על תנאי למשך תקופה שלא תעלה על שנה. במסגרת זו יידרש לסיים בהצלחה את שני קורסי החובה המחלקתיים בציון ממוצע של 70 לפחות.
 2. בהתאם לבסיס הידע ורקע לימודי התואר הראשון, מועמדים מסוימים המעוניינים להירשם למחלקה יידרשו להשלים מספר קורסים מלימודי התואר הראשון. הקבלה תהיה במעמד מיוחד-לימודי השלמה.
 1. תכנית ההשלמות תקבע על ידי ראש הוועדה המחלקתית לתואר שני, בהתחשב בבסיס הידע וברקע לימודי התואר הראשון של המועמד. מידע נוסף קיים בתקנון תואר שני.
 2. תנאי מעבר ללימודי תואר שני יהיו: סיום כל קורס השלמה בציון 75 לפחות וציון ממוצע של 80. בנוסף, יידרש הסטודנט לעמוד בתנאים נוספים שייקבעו על ידי הפקולטה.

סוגי התארים ונתיבי הלימוד:

המחלקה מציעה  שלושה סוגי תארים לתואר שני:

 

 1. "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת תעשייה".M.Sc

הדרישות לקבלת תואר במסלול זה הן:

 • נתיב מחקרי
 • קורסים בהיקף של 24 נ"ז עפ"י תכנית הלימודים.
 • כתיבת עבודת גמר (תזה) בהיקף של 12 נ.ז., בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים של הפקולטה. (סה"כ 36 נ"ז).
 • חובת השתתפות ב-14 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

 • נתיב פרויקט גמר
 • קורסים בהיקף של 36 נ"ז עפ"י תכנית הלימודים.
 • ביצוע פרויקט בהיקף של 3 נ"ז (סה"כ 39 נ"ז).
 • חובת השתתפות ב-8 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

 

 1. "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת תעשייה וניהול".M.Sc – הנדסת תעשייה עם לימודי ניהול

הדרישות לקבלת תואר במסלול זה הן:

 • נתיב מחקרי בהנדסת תעשייה וניהול
 • קורסים בהיקף של 27 נ"ז, מזה 18 נ"ז בקורסים הנדסיים ו-9 נ"ז בקורסים בניהול עפ"י תכנית הלימודים.
 • כתיבת עבודת גמר (תזה) בהיקף של 12 נ.ז, בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים בפקולטה (סה"כ 39 נ"ז).
 • חובת השתתפות ב-14 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

 • נתיב פרויקט גמר בהנדסת תעשייה וניהול
 • קורסים בהיקף של 38 נ"ז, מזה 26 נ"ז בקורסים הנדסיים ו-12 נ"ז בקורסים בניהול עפ"י תכנית הלימודים.
 • ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ"ז (סה"כ 41 נ"ז).
 • חובת השתתפות ב-8 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

 

 1. מסלול משולב "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת תעשייה".M.Sc ו"מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" MBA מהפקולטה לניהול
 1. דרישות לתואר שני בהנדסת תעשייה:
 • קורסים בהיקף של  18 נ.ז. מתכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה.

הפטור מ-6 נ.ז. ממקבץ הניהול מותנה בסיום תכנית הלימודים במסלול המשולב. אי עמידה בתנאי של סיום שתי תכניות לימוד תחייב לימוד קורסים בהיקף הנדרש לקבלת תואר שני בהנדסת תעשייה או בהנדסת תעשייה וניהול כמתואר למעלה.

 • כתיבת עבודת גמר (תזה) בהיקף של 12 נ.ז, בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים של הפקולטה להנדסה.
 • חובת השתתפות ב-14 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

 1. דרישות לתואר שני במנהל עסקים:

תכנית הלימודים "מוסמך במנהל עסקים (מב"ע)" כוללת קורסים בהיקף 22 י"ס לפי תכנית הלימודים לתואר מב"ע. הפטור מ-3 קורסים (6 י"ס) מותנה בסיום שתי תכניות הלימודים במסלול המשולב.

 

שלבי הלימודים:

(ראה סעיף 3.4 בתקנון לימודי התואר השני של הפקולטה להנדסה)

 • ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים: הראשון – "לימודי צבירה" והשני - לימודים "מן המניין". שלב הצבירה מיועד לתלמידים העובדים במקביל ללימודים ויימשך לכל היותר 3 שנים אשר במהלכן חייב התלמיד ללמוד את קורסי החובה המחלקתיים ולצבור לפחות 12 נ.ז. ולא יותר מ-18 נ.ז. בתום שלב זה יעבור התלמיד למעמד "מן המניין" בנתיב המחקרי או בנתיב הפרויקט. הקבלה לנתיב המחקרי מחייבת התקשרות עם מנחה קבוע לצורך ביצוע מחקר לתזה. יודגש כי קבלה ל"לימודי הצבירה" מהווה קבלה לתכנית לימודי התואר השני לכל דבר.
 • מקבלי מלגות לימוד ילמדו במתכונת של "זמן מלא". תלמידים אלה יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין" וילמדו רק בנתיבים המחקריים. עליהם לבחור מנחה קבוע לא יאוחר מתום הסמסטר הראשון ללימודים.
 • תלמיד הבוחר  בלימודים לתואר בהנדסת תעשייה וניהול, חייב להודיע על כך בסמסטר הראשון ללימודיו בשלב "הצבירה".
 • מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ל"לימודי השלמה".

 

פירוט שלבי הלימוד, תנאי המעבר משנה לשנה, חובות לימודים בכל שלב ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" ראה תקנון תאר  שני. 

 

 

תחום התמחות

                המחלקה מציעה שלושה תחומי התמחות המייצגים את הידע, הקורסים ותחומי העניין הנוכחיים של אנשי הסגל במחלקה:

 • תפעול ולוגיסטיקה
 • אנליטיקה עסקית
 • היבטים אנושיים במערכות

תכנית הלימודים מאפשרת אך לא דורשת התמחות. לקבלת התמחות, על התלמיד ללמוד קורסים על פי דרישות ההתמחות ולבצע תזה או פרויקט בנושא ההתמחות.

 

 

תנאי קבלה

הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מתפרסם כל שנה ב"חוברת המידע למועמדים" היוצא לאור לקראת כל שנת לימודים, על ידי המרכז למרשם.

 

 1. ללימודי התואר השני בהנדסה תעשייה רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים בידיעון הפקולטה וכן התנאים הבאים:
 1. בעל תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (.(B.Sc בהנדסה או במדעים מדויקים.
 2. הממוצע המשוקלל של ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות.

 

הקבלה למסלול המשולב M.Sc. ומב"ע (MBA) תתבצע על בסיס מקום פנוי ובתנאים הבאים: לימודים ב"זמן מלא", מדרג ב-20% העליונים בלימודי התואר הראשון בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטה, ממוצע ציונים שאינו נמוך מ-90, עמידה בתנאי הקבלה של הפקולטה לניהול המבוססים על ממוצע הציונים, ותוצאות מבחן GMAT.

 

 1. סף הקבלה עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בחתך הנרשמים וקיבולת המחלקה באותה שנה. אפשרות הקבלה תלויה בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד, בממוצע ציוני התואר הראשון ובמיקום היחסי (מדרג) במחזור לימודי התואר הראשון. על המועמד להמציא גיליון ציונים ואישור על מיקומו בכיתה.

 

 1. מועמד ללימודים שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ- 75 יכול במקרים חריגים להתקבל ללימודי התואר השני במעמד על-תנאי בכפוף לקיבולת המחלקה באותה שנה. הסטודנט יהיה במעמד על תנאי למשך תקופה שלא תעלה על שנה. במסגרת זו יידרש לסיים בהצלחה את שני קורסי החובה המחלקתיים בציון ממוצע של 70 לפחות.
 2. בהתאם לבסיס הידע ורקע לימודי התואר הראשון, מועמדים מסוימים המעוניינים להירשם למחלקה יידרשו להשלים מספר קורסים מלימודי התואר הראשון. הקבלה תהיה במעמד מיוחד-לימודי השלמה.
 1. תכנית ההשלמות תקבע על ידי ראש הוועדה המחלקתית לתואר שני, בהתחשב בבסיס הידע וברקע לימודי התואר הראשון של המועמד. מידע נוסף קיים בתקנון תואר שני.
 2. תנאי מעבר ללימודי תואר שני יהיו: סיום כל קורס השלמה בציון 75 לפחות וציון ממוצע של 80. בנוסף, יידרש הסטודנט לעמוד בתנאים נוספים שייקבעו על ידי הפקולטה.

 

קורסי התכנית:

קורסי התכנית משתייכים לקטגוריות הבאות:

 1. קורסי חובה
 2. קורסי ליבה
 3. קורסי בחירה
 4. קורסי בחירה בניהול

 

 

 

פירוט דרישות לפי נתיבי הלימוד

יש לבחור קורסים מהקטגוריות לעיל, בהתאם לפירוט הבא –

 

 

נתיב מחקרי:

 

הנדסת תעשייה

 

הנדסת תעשייה וניהול

בשילוב מב"ע

חובה

6

6

6

קורסי ליבה

10

10

10

קורסי כל הליבות וקורסי בחירה

4-8

2

2

קורסי ניהול

0-4

9

-

סה"כ דרישות התואר

24

27

18

 

 

לקבלת התמחות, יש לבחור את קורסי הליבה מתוך קורסי הליבה של ההתמחות הנבחרת ולבצע תזה בתחום ההתמחות הנבחרת.

 

 

 

נתיב פרויקט גמר:

 

הנדסת תעשייה

 

הנדסת תעשייה וניהול

חובה

6

6

קורסי ליבה

12

12

קורסי כל הליבות וקורסי בחירה

12-18

8

קורסי ניהול

0-6

12

סה"כ דרישות התואר

36

38

 

 

לקבלת התמחות, יש לבחור את קורסי הליבה מתוך קורסי הליבה של ההתמחות הנבחרת ולבצע פרויקט בתחום ההתמחות הנבחרת.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>