תקנון הלימודים לתואר ראשון

הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

כל שינוי ייכנס לתוקף מידית, אלא אם כן יצוין אחרת.

 

דרישות רישום וקבלה

על הסטודנט לעמוד בתנאי הרישום והקבלה לתואר ראשון, כפי שהם מפורטים באתר של המרכז למרשם.

 

לוח זמנים ללימודי התואר הראשון

מתכונת הלימודים הרגילה לתואר ראשון היא תכנית לימודים מלאה. עם זאת, מבנה הלימודים מאפשר לסטודנט לקבוע את קצב לימודיו בהתאם לאפשרויותיו. תלמיד, אשר מסיבה כלשהי, יבקש ללמוד בהיקף הקטן מ-75%, יפנה בבקשה לראש המגמה, או לנציג המגמה בוועדה לענייני תלמידים, דרך מזכירות הסטודנטים. 

הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים שמונה סמסטרים (ארבע שנים), למעט המגמות להנדסה מכנית וביו טכנולוגיה ימית, הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ בהדגש לימודי סביבה, ומדע והנדסה של חומרים וכימיה, בהם הלימודים נמשכים תשעה סמסטרים (ארבע וחצי שנים).

התלמיד יורשה להאריך את לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה. במקרים חריגים, ניתן יהיה לקבל ארכה נוספת.

 

הודעות רשמיות

הודעה רשמית הניתנת בזמן שיעור/הרצאה, על ידי נציג מוסמך של הפקולטה, תחשב כאילו התקבלה על ידי כל הסטודנטים האמורים להשתתף באותו שיעור, בין אם היו נוכחים בו או לא.

כל הודעה שתתפרסם באתר הפקולטה באינטרנט, או תישלח בדוא"ל, תחשב שהובאה לידיעתו של כל סטודנט.

 

תכניות לימודים

בפרקים של מגמות הלימוד מתפרסמות תכניות לימודים מפורטות ובהן פירוט שמות הקורסים השונים, דרישות קדם וכו'.

"קורס קדם" הוא קורס שיש לקחת לפני או במקביל לקורס עצמו, על מנת לאפשר לימוד  תקין ושוטף של נושא הקורס.

מילוי "דרישות קדם" בקורס, פירושו השתתפות ב"קורס הקדם" וזכאות להשתתפות בבחינה.

קיימת אפשרות של תוספת שיעורי השלמה לקורס, במקרים שיתעורר צורך בכך, גם בימי שישי או בחופשות. המורה ומזכירות הסטודנטים יקבעו את המועדים של שיעורים אלה.

לפקולטה שמורה הזכות לבטל קורס בחירה.

 

רישום לקורסים

 1. הרישום לקורסים מתקיים לפני תחילת שנת הלימודים (או בסמוך לכל סמסטר בהתאם למגמת הלימוד). הסטודנטים יקבלו אל כתובת הדוא"ל האוניברסיטאי הודעה ובה פירוט תאריכי הכנסים והסבר על תהליך הרישום.
 2. הרישום לקורסים מתבצע דרך האינטרנט בשיטת ה"מכרז" (Bidding). ההנחיות לרישום יישלחו לתלמידים בדוא"ל ויפורסמו באתר האינטרנט של הפקולטה לקראת תחילת שנה"ל. ניתן לקבל הסבר על עקרונות הרישום באתר האינטרנט, בכתובת:  http://www.ims.tau.ac.il/bidding
 3. קליטה נכונה של הרישום במחשב מבטיחה את הופעת פרטי הסטודנט ברשומות הנבחנים ומהווה בסיס לרשומת הלימודים הממוחשבת ולתשלום שכר הלימוד.
 4. תלמיד שהשתתף בקורס או קבוצה אליהם לא נרשם בהליך הרישום הנדרש, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה של קורס זה. הוספת שם תלמיד ברשימות הנוכחות על-ידי המורה או מתן אישור על-ידי המורה להצטרפות לקבוצה, שלא בתיאום ואישור מזכירות הסטודנטים, אינם מהווים רישום לקורס.
 5. אין אפשרות להירשם לקורסים משנה מתקדמת מבלי לסיים את כל הקורסים של השנה הנוכחית, וללא עמידה בדרישות הקדם.
 6. רישום מאוחר ושינויים במערכת הלימודים (החלפת קבוצה, הוספת/הורדת קורס) מתבצעים עד סוף השבוע השני של הסמסטר. במקרים מיוחדים ניתן לבצע שינויים במערכת הלימודים לאחר המועד הנ"ל, אך לא יאוחר מתום השבוע הרביעי של הסמסטר. 
 7. שעה אקדמית היא 50 דקות.

 

רישום לקורסים מתואר שני

סטודנט המעוניין להירשם לקורסים מתואר שני, צריך לעמוד בתנאים הבאים:

 1. ממוצע ציונים גבוה (אשר ייקבע על-ידי ועדת ההוראה).
 2. אישור ראש המגמה.

בכל מקרה לא יינתן אישור להירשם ליותר משני קורסים מתואר שני, בכל סמסטר.

על התלמיד מוטלת האחריות לבדוק את מערכת השעות שלו, כפי שהיא מופיעה במידע האישי

לאחר סיום תקופת הרישום לקורסים מתבצע חישוב שכר הלימוד. לצורך החישוב יילקחו בחשבון כל הקורסים אליהם רשום הסטודנט.

 

פטור מקורסים

הסמכות למתן פטורים מקורסים נתונה בידי ראשי התכניות לתואר ראשון. הפטורים יינתנו לסטודנטים, שלמדו לימודים אקדמיים בעבר במוסד אקדמי מוכר בלבד, במקרים הבאים:

 1. תוכן הקורסים שלמדו בעבר ורמתם האקדמית זהה לתוכן ולרמת הקורסים בפקולטה.
 2. קורסים אלה נלמדו בחמש השנים שקדמו להרשמה הנוכחית.
 3. הציון שהושג בקורס הוא 75 ומעלה.
 4. הסטודנט הצהיר על לימודים קודמים בעת הרישום לאוניברסיטה.

 

 • הנדסאים ובוגרי בתי ספר מקצועיים - זכאים לפטור על פי הרשימות המתפרסמות בכל אחת ממגמות הלימוד
 • סטודנטים שעברו ממגמה אחת למגמה אחרת בפקולטה להנדסה (לא בהליך של רישום מחדש לפקולטה) יהיו זכאים לפטור מקורסים בהם קבלו ציון מ-60 ומעלה.

במסגרת השיקולים במתן הפטורים, יילקחו בחשבון מכלול הישגיו הקודמים של התלמיד.

בכל מקרה של קבלה על סמך "לימודים אקדמיים קודמים", על הסטודנט ללמוד בפקולטה להנדסה לפחות שליש מתכנית הלימודים ולא פחות משנה אחת.

 

נוהל הגשת בקשה לקבלת פטור

את הבקשות לקבלת פטורים יש להגיש למזכירות הסטודנטים על טפסים מתאימים. חשוב להגיש את הבקשה מיד עם תחילת הלימודים. בטפסים יש לפרט את הבקשות לפטור מקורסים לכל אורך תקופת הלימודים. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. גיליון ציונים וסילבוס הקורסים.
 2. הנדסאים/טכנאים יצרפו את הדיפלומה.
 3. אישורים נוספים הנדרשים על ידי ועדת הקבלה, או הוועדה לענייני תלמידים.

קורס שסטודנט קיבל עליו "פטור", לא ייכלל בשקלול ציון הגמר, אולם הוא יובא בחשבון הצבירה הכללי של הסטודנט.

 

סדרי בחינות

הבחינות מתקיימות בסוף הסמסטר ומתרכזות בתקופה של שישה  שבועות. (במהלך תקופה זו יתקיימו בחינות מועד א' ורוב בחינות מועד ב'). כתוצאה מכך קורה שבחינות מתקיימות בהפרשי זמן קצרים, לעיתים יום אחר יום. על הסטודנט להביא זאת בחשבון בתכנון לימודיו כדי להימנע מלוח זמנים בעייתי, או לפחות להיערך לכך מבעוד מועד.

תלמיד שיירשם לקורסים לא על פי תכנית הלימודים המומלצת וכתוצאה מכך תיווצר בעיה של חפיפה בבחינות, האחריות על כך תהיה על התלמיד.

 

רשאים להבחן

סטודנט העומד להבחן חייב לענות על תנאים אלה:

 1. הוא רשום כסטודנט באוניברסיטה ולומד בה בהתאם לנהליה.
 2. הוא רשום לקורס בו עליו להבחן.
 3. עמד בכל החובות האקדמיים של הקורס.
 4. מופיע ברשימת הזכאים להבחן, המאושרת על ידי המורה.
 5. אין מניעה אקדמית מכל סוג שהוא, להשתתפותו בבחינה.

 

מועד או הסדר בחינות מיוחד

תלמיד לתואר ראשון, זכאי להיבחן בכל בחינה מסכמת, באותה שנה בה למד את הקורס, בשני מועדים אותם קבעה האוניברסיטה - מועדי המבחנים מתפרסמים במידע האישי לתלמיד ובאתר הפקולטה באינטרנט.

זכאות

התלמידים הבאים יהיו זכאים למועד או הסדר בחינות מיוחד והכל בתנאים המפורטים להלן:

 1. סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל (בהתאם לקריטריונים המפורטים בנהלי האוניברסיטה)  https://deanstudents.tau.ac.il/military נבצר ממנו להשתתף בבחינה (מועד א' או ב'), יהיה זכאי למועד מיוחד. 
 2. סטודנטית בהריון שמצבה לא מאפשר לגשת לבחינה (כולל סטודנטית הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות) תיבחן במועד ב' ואם יהיה צורך, זכאית למועד נוסף. הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי.
 3. סטודנטית שילדה או אימצה ונעדרה מבחינות תהיה זכאית למועד מיוחד בהתאם לנהלי האוניברסיטה.בן/בת זוג של תלמידה לאחר לידה שנעדרו מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה או האימוץ או קבלת הילד למשמורת.  
 4. אבל – תלמיד אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת) נפטר חו"ח ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה או במהלך ימי השבעה.
 5. מבחן שנקבע באחד מימי החג , ובתנאי שהתלמיד הוא בן העדה (כפי שמפורט בהוראות האוניברסיטה/סדרי בחינות ודיווח ציונים נספח ד': ימי חג לא יהודיים שהוכרזו על פי חוק כימי מנוחה)
 6. צום ותענית – בחינה באחד המועדים (או' או ב') שהתקיימה בשעות הצהריים (14:00 ואלך) ובתנאי שהתלמיד הוא בן העדה שהצום והתענית חלים עליה)
 7. הוועדה הפקולטית לענייני תלמידים אישרה זכאות למועד מיוחד.
 8. תלמיד אשר נבחן בבחינה בה לא התקיים הנוהל לגבי נוכחות מרצה/מתרגל בבחינה.
 9. תלמיד אשר ציון מועד א' שלו פורסם פחות משבוע ימים לפני המועד שבו מתקיים מועד ב'.
 10. תלמיד אשר פרק הזמן שבין מועד תחילת הבחינה של שני קורסי חובה (בתכנית הלימודים של אותה שנה) קצר מ-24 שעות, ובכפוף לכך שהתלמיד ניגש לאחת משתי הבחינות במועד א'.
 11. סטודנט שנעדר מבחינה בשל מחלה, אשפוז או מקרה אסון, יפנה בבקשה לוועדה לענייני תלמידים. מועד מיוחד על בסיס מחלה יינתן בתנאים הבאים:
 • הסטודנט יציג אישורים רפואיים של 3 ימי מחלה לפחות.
 • האישור יונפק במהלך ימי המחלה, לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים. 
 • הסטודנט ניגש לאחד משני המועדים שנקבעו מראש.
 • מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה יוגבל לפעמיים בכל תקופת בחינות (סמסטר).

 

המועד בו יתקיים המועד המיוחד  

 1. המועד הנוסף יכול להתקיים במועד א' של הקורס בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת. במקרה  כזה חובה על התלמיד להתעדכן בחומר הלימוד ובמבנה הבחינה.
 2. סטודנט שאושר לו מועד מיוחד ולא ניגש, יוכל להגיש בקשה למועד נוסף רק אם לא ניגש לבחינה בגלל אשפוז, לידה או מילואים.

הכרה בשירות מילואים  

 • הפקולטה תכיר בשירות מילואים פעיל רק אם התלמיד יציג אחד מהאישורים שלהלן: טופס 3021, טופס 3010 וטופס 510 (אישור חד-יומי בצירוף צו התייצבות לשירות המילואים).
 • במקרים בהם תלמיד נעדר מן הבחינה עקב שירות מילואים של שלושה ימים ומטה, תכיר הפקולטה בשירות המילואים רק אם הודיע לה התלמיד עם קבלת צו הקריאה.
 • הפקולטה תהיה רשאית שלא להכיר בשירות מילואים במקרים בהם התברר שהתלמיד הוא שבחר לקיים את השירות במועד בו התקיימה הבחינה.

 

התאמות לימודיות בשל קשיים בשפה העברית:

סטודנטים עולים חדשים שהגיעו לישראל במשך שבע השנים שקדמו לתחילת לימודי התואר שלהם באוניברסיטה. תלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות שאיננה בשפה העברית, וטרם עברו 7 שנים ממועד בחינת הבגרות שלהם ועד תחילת לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה, ותלמידים בני החברה הערבית בלימודי התואר הראשון, זכאים להארכה של 30 דקות בכל בחינה הנערכת בשפה העברית,.

במקרים מיוחדים, עקב לקות למידה של הסטודנט אשר אובחנה ע"י המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי, ובאישור ועדת ההוראה היחידתית, ניתן יהיה לקבל הארכה של עד שנתיים נוספות בתקופת הזכאות הנ"ל.

 

סטודנטית בהריון

זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ- 25% ממשך הבחינה.

 

התאמות לימודיות בבחינות לתלמידים עם לקויות למידה

 • תלמידים עם לקויות למידה זכאים להתאמות מסוימות עקב הלקות שלהם, על-מנת לתת להם הזדמנות שווה להצליח בבחינות.
 • הזכאות להתאמות מבוססת על חוות הדעת הניתנת ע"י המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי, (של דקאנט הסטודנטים) ובאישור  ועדת ההוראה של החוג/פקולטה. עקב רשימת המתנה ארוכה מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר – רצוי עוד לפני תחילת שנה"ל. טלפון לבירורים והזמנת ראיון: 6409692.
 • סטודנט שעבר אבחון "מת"ל", מוזמן למרכז לייעוץ לימודי לבדיקת ההתאמות שניתנו לו וכתיבת דו"ח בו יומלצו לו ההתאמות הלימודיות להן זכאי.
 • המלצות המרכז יהיו ההמלצות הקובעות שיופנו לאישור סופי של הוועדה לענייני תלמידים בפקולטה.

 

התאמות לימודיות בבחינות בשל סיבות רפואיות

תלמיד המבקש לקבל התאמות לימודיות בשל סיבות רפואיות יגיש בקשה בכתב לוועדת

ההוראה של הפקולטה בצירוף מסמכים רלוונטיים ועדכניים. ועדת ההוראה תעביר את

הבקשה לחוות דעתו של רופא האוניברסיטה או של סמכות אחרת שתיקבע על ידי

המזכירות האקדמית )בהתאם לעניין), ותפעל על פי המלצותיו.

 

בחינות ובחנים

כל סמסטר נחשב יחידת לימודים שלמה בפני עצמה, אי לכך תיערך בסיום כל קורס הערכת הישגים לצורך מתן ציון סופי בקורס.

בבחינות סוף הסמסטר יהיו רשאים להשתתף רק תלמידים אשר עמדו בדרישות האקדמיות של הקורס ושילמו את שכר הלימוד.

 

בחני ביניים

 1. במשך הסמסטר ייערכו  בחני ביניים בהתאם להחלטת הפקולטה.
 2. לוח מועדי הבחנים יתפרסם בתחילת הסמסטר.
 3. הבוחן יימשך לא יותר מ-90 דקות (בקורסים מסוימים משך הבוחן ייתכן ויהיה פחות מ-90 דקות).
 4. ציון הבוחן יילקח בחשבון בחישוב ציון הקורס ובהיקף שלא יעלה על 19% מציון הקורס, כפי שיפורט בסילבוס.

 

בחינת סיום קורס:

בתום כל סמסטר תתקיים בחינה מסכמת בכתב על כל חומר הלימוד של הסמסטר.

 • הבחינה תנוסח, תיבדק ותקבל הערכה (ציון), ע"י המורה/צוות המורים של הקורס.
 • בקורסים בהם מתקיימים פרויקטים או מעבדות, יקבע המורה את צורת הבחינה.

 

ציונים

 • הציון הסופי בכל קורס מורכב מחישוב משוקלל של כל עבודה שנדרשה מהסטודנט משך הסמסטר.    
 • שיטת ההערכה (בחינה סופית, בחנים, עבודות בית, השתתפות בכיתה, מעבדה וכו') והשקלול נקבעים על ידי המורה בכפוף לאמור בתקנון ויפורטו בדפי הנחיות לתלמידים שיימסרו על -ידו בתחילת הסמסטר. שיטת השקלול תהיה זהה בכל המועדים להם ניגש התלמיד.
 • הציון הסופי ניתן על פי סולם של 0-100:

ציון 60 ומעלה הוא ציון "עובר".

ציון 59 ומטה הוא ציון "נכשל".

 • יכול המרצה לקבוע כי התנאי למעבר הקורס הוא ציון עובר בבחינה. אם כך נקבע, במקרה של כישלון בבחינה, הציון בבחינה יהיה הציון הסופי. שיטת שקלול הציון הסופי והתנאי למעבר הקורס יפורטו בדפי הנחיות לתלמידים שיימסרו בקורס ע"י המרצה בתחילת הסמסטר.
 • סטודנט שנכשל במועד א' בקורס, יוכל להיבחן במועד ב'. אם נכשל הסטודנט במועד ב' או נבצר ממנו להתייצב במועד ב', ייחשב ציונו בקורס כ"נכשל".
 • מומלץ לתלמידי הפקולטה לגשת לכל הבחינות במועד א'. ציון 260 (לא נבחן), ללא סיבה מוצדקת, במועד א' ובמועד ב' ייחשב ככישלון סופי בקורס. ציון "נכשל" בקורס מחייב את הסטודנט ברישום חוזר לאותו הקורס בהזדמנות הראשונה שהקורס יוצע.

 

סטודנטים המבקשים לתקן ציון

 1. אם ירצה הסטודנט לשפר ציון חיובי (60 ומעלה) שקיבל בקורס במועד א', יוכל לגשת לבחינה במועד ב' (במידה ומתקיימת בחינה). הרישום למועד ב', לשיפור ציון חיובי, נעשה באמצעות אתר האינטרנט, בדף מידע אישי לתלמידים, בכתובת: http://www.tau.ac.il/services-heb.html, או דרך מזכירות בחינות
 2. שיפור ציון חיובי על ידי רישום חוזר לקורס: סטודנט המבקש לשפר ציון חיובי בקורס יוכל לעשות זאת על-ידי רישום חוזר לקורס רק בשנת הלימודים העוקבת לפעם הראשונה בה למד הסטודנט את הקורס.  רישום חוזר לקורס לא יוסיף שעות לצבירה הנדרשת.
 3. ברישום מחודש לאותו הקורס חייב הסטודנט לעמוד בכל המטלות של הקורס באותו מועד, כולל הגשת תרגילים ועמידה בבחנים. מרצה הקורס רשאי לפטור את הסטודנט מחובת הגשת התרגילים, אולם במקרה זה לא ישוקללו התרגילים בציון הסופי. לא יינתן פטור מחובת הבוחן ולא ישוקללו ציונים משנים קודמות.

 

בכל מקרה ייחשב הציון האחרון שהושג

 

פרסום ציונים

הציונים מתפרסמים באתר האינטרנט במידע אישי לתלמיד. מחובתו של הסטודנט לבדוק את ציוניו סמוך לפרסומם. מחברות הבחינה נשמרות רק למשך סמסטר עוקב אחד ולאחר מכן מושמדות.

 

ערעורים על ציונים

 1. על סטודנט המבקש להגיש ערעור, לעשות זאת תוך 5 ימים  מיום פרסום הציון או מסריקת מחברת הבחינה, המאוחר מבין השניים.
 2. הטיפול בערעורים נעשה בצורה ממוחשבת. את הערעור יש להגיש דרך המידע האישי באתר האינטרנט של האוניברסיטה. הערעור צריך להיות מנומק ומפרט את השגות הסטודנט בצורה עניינית.
 3. ערעור שלא יוגש כנדרש דרך האתר ובמסגרת הזמן שנקבע, לא יטופל.
 4. כל מחברות הבחינה (פרט לבחינות חסויות) תסרקנה ותועלינה לאתר. כל תלמיד שיהיה מעוניין לראות את הבחינות שלו, יוכל לעשות זאת דרך המידע האישי.
 5. בחינה שהוגש לגביה ערעור, רשאי המרצה לבדוק אותה שנית בשלמותה, גם אם ערער התלמיד רק על שאלה מסוימת.
 6. תלמיד יוכל לראות את תשובת המרצה על ערעור במידע האישי תחת 'ערעורים'.
 7. אם החליט המרצה לשנות את ציון הבחינה, הציון יתעדכן אוטומטית במערכת מנהל תלמידים.

 

העתקות

הפקולטה רואה בחומרה העתקות בבחינות, בבחנים, בדוחות מעבדה ובתרגילי בית. במקרים בהם תתגלה העתקה, ייענשו הן התלמיד המעתיק והן התלמיד שממנו העתיקו. בין אמצעי הענישה – ביטול הקורס כולו ואף העברת הדיון בהעתקה לוועדת המשמעת האוניברסיטאית שסמכויותיה כוללות הרחקה מלימודים.

 

רשומות לימודים ואישורים

באמצעות המידע האישי, ניתן לקבל רשומת לימודים הכוללת את פירוט הקורסים והציונים של כל סטודנט, כפי שהם מצויים במחשב האוניברסיטה. בדיקת פלט זה כל סמסטר, מאפשרת לסטודנט מעקב מדויק אחר הרישום ואיתור טעויות, במידה ויש כאלה. בכל מקרה של חשש לטעות, יש לפנות בהקדם למזכירות. ראוי לזכור כי מחברות הבחינה נשמרות רק למשך סמסטר עוקב אחד, ובדיקת טעות בציון לאחר פרק זמן זה, היא בלתי אפשרית.

 • בנוסף ניתן להדפיס אישורים שונים המופיעים תחת הכותרת: אישור לימודים. כתובת האתר: http://www.ims.tau.ac.il/info

 

תנאי מעבר משנה לשנה

בשנים א' ו-ב' מתקיימת הערכת ההישגים בתום כל סמסטר.

בשנים ג' ו-ד' מתקיימת הערכת ההישגים בתום השנה.

מצב אקדמי

סיבות למצב האקדמי

חובות וזכויות

תקין

 • ציון עובר בכל הקורסים.
 • ממוצע 65 ומעלה*

 

על תנאי

 

 • כישלון סופי ב-2 קורסים בשנה(1).
 • ממוצע שנתי נמוך מ‑65.
 • ממוצע שנתי נמוך מ-70 לתלמידי הנדסת חשמל ופיזיקה.
 • חייב להירשם, ללמוד מחדש ולקבל ציון עובר בקורסים בהם נכשל כישלון סופי בסמסטר העוקב.
 • חייב לסיים את הסמסטר העוקב במצב אקדמי תקין.
 • ילמד תכנית לימודים מופחתת. חייב להגיש תכנית לימודים מפורטת לנציג ועדת ההוראה ולקבל את אישורו

הפסקת לימודים

 • ממוצע שנתי נמוך מ‑60.
 • כישלון סופי ב-2 קורסים או יותר בסמסטר, בשנים א' - ב' (2).
 • כישלון סופי ב-3 קורסים או יותר בשנה, בשנים ג' - ד'.
 • כישלון סופי חוזר בקורס.
 • פעם שנייה מצב של "תלמיד על תנאי".

 

 

1. מצב לימודים תקין

 • ציון "עובר" בכל הקורסים אליהם היה רשום במהלך השנה.
 • ציון ממוצע 65 ומעלה. (לתלמידי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה ממוצע 70 ומעלה).

 

2. תלמיד על תנאי

אם יתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

- נכשל כישלון סופי בשני קורסים בשנה (1).

- הממוצע השנתי נמוך מ-65. (לתלמידי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה ממוצע שנתי נמוך מ-70).

 • "תלמיד על תנאי" חייב להירשם, ללמוד מחדש ולקבל ציון עובר בקורסים בהם נכשל כישלון סופי, בסמסטר העוקב.
 • "תלמיד על תנאי" ילמד תכנית לימודים מופחתת. חייב להגיש תכנית לימודים מפורטת לנציג ועדת ההוראה ולקבל את אישורו.
 • תלמיד יהיה במעמד של  "תלמיד על תנאי" לא יותר משנה אקדמית אחת. במהלך שנה זו עליו לתקן את כל החובות שהוטלו עליו ולסיים את השנה במצב אקדמי תקין.

 

3. הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות

לימודיו של סטודנט יופסקו במקרים הבאים:

 • ממוצע שנתי נמוך מ-60.
 • נכשל כישלון סופי בשני קורסים או יותר בסמסטר, בשנים א' - ב'.
 • נכשל כישלון סופי בשלושה קורסים או יותר בשנה, בשנים ג' - ד'.
 • סטודנט שנכשל פעמיים כישלון סופי באותו קורס חובה.
 • סטודנט המגיע למצב של "תלמיד על תנאי" בפעם השנייה - יופסקו לימודיו.
 • סטודנט שהתחיל מחדש את לימודיו בפקולטה לאחר שאלה כבר הופסקו בעבר, הגיע למצב "תלמיד על תנאי" - יופסקו לימודיו לצמיתות.


 ממוצע 70 לתלמידי הנדסת חשמל  ופיזיקה, הנדסת חשמל ומדעי המחשב.

(1) כישלון הוא כל ציון נמוך מ-60. כישלון סופי בקורס פירושו כישלון בשני המועדים, או ציון 260 בשני המועדים, ללא סיבה מוצדקת.

(2) בשנים א' ו-ב' תתבצע הערכת הישגים בסוף כל סמסטר. בשנים ג' ו-ד' תתבצע הערכת הישגים בסוף השנה.

 

הפסקת לימודים

תלמיד שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות, או הפסיק את לימודיו מיוזמתו במצב אקדמי לא תקין, לא יוכל לשוב ללימודים בפקולטה להנדסה, אלא במקרים חריגים בלבד ורק בתום שנתיים מהפסקת לימודיו. במקרים אלה, על התלמיד לפנות בכתב, בצירוף גיליון ציונים, אל ועדת ההוראה. ההחלטה הסופית בעניינו תתקבל בהתייחס לנתונים שהוצגו.

 

ועדת ההוראה יכולה להחליט כלהלן:

 • לדחות את הבקשה – במקרה זה לא יוכל התלמיד לחזור ללימודים בפקולטה להנדסה.
 • לקבל את הבקשה מבלי להכיר בקורסים שלמד התלמיד – במקרה זה על התלמיד להירשם מחדש לאוניברסיטה, לעמוד בתנאי הקבלה של הפקולטה להנדסה ולהתחיל את הלימודים מהתחלה.
 • לקבל את הבקשה ולהכיר בקורסים קודמים – במקרה זה על התלמיד לבצע חידוש לימודים במזכירות הסטודנטים של הפקולטה. לאחר חידוש הלימודים יקבע ראש התכנית איזה קורסים יוכרו לתלמיד.

 

חידוש לימודים

 1. תלמיד שהפסיק ללמוד במצב אקדמי תקין ומעוניין לחדש את לימודיו, רשאי לעשות זאת בתנאי שהפסקת לימודיו לא עלתה על חמש שנים. אם תקופת הפסקת הלימודים עלתה על 5 שנים, על התלמיד לבצע רישום מחדש לאוניברסיטה ולהתחיל מחדש את הלימודים.
 2. תלמיד המחדש את לימודיו, יחויב במלוא תכנית הלימודים התקפה בזמן החידוש.
 3. חידוש הלימודים כרוך בתשלום. את טופס הבקשה ושובר התשלום ניתן לקבל במזכירות התלמידים. את הבקשה, בצרוף קבלה על התשלום, רצוי להגיש למזכירות כחודשיים לפני תחילת הסמסטר, או לכל המאוחר חודש לפני תחילת הסמסטר.

 

התיישנות לימודים

אם הפסקת לימודים של הסטודנט התארכה מעבר לחמש שנים קלנדריות, תחול התיישנות  מלאה על כל הקורסים שלמד הסטודנט לפני הפסקת לימודיו.

נוהל "התיישנות לימודים בתואר ראשון" מפורט בתקנון הכללי של האוניברסיטה.

 

מעבר ממגמה אחת למגמה אחרת

על סטודנטים הלומדים בפקולטה להנדסה המבקשים לעבור למגמה אחרת בהנדסה, לעמוד בתנאים הבאים:

 1. עמידה בתכנית הלימודים המלאה של המגמה ממנה מבקשים לעבור, בסוף שנה א'.
 2. ממוצע ציונים של 85 ומעלה. עבור בקשת מעבר לתכנית המשולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב, ממוצע ציונים של 87 ומעלה.
 3. יש להעביר בקשה בכתב דרך מזכירות הסטודנטים עד  סוף חודש אוגוסט.
 4. יש לקבל את אישורה של ועדת הקבלה.

החלטתה של  ועדת הקבלה לאשר או שלא לאשר את הבקשה, תתבסס על הנתונים הבאים:

 • כישורי המועמד (ממוצע ציונים, ציונים בקורסים מסוימים ועוד).
 • אפשרות הקליטה של המגמה המבוקשת.
 • באפשרות הוועדה לאשר קבלה על תנאי, עמידה בתנאים מסוימים בלימודים במגמה החדשה

 

זכאות לתואר אקדמי

כדי לזכות בתואר בוגר (B.Sc) בהנדסה, על הסטודנט למלא את הדרישות הבאות:

לעמוד בכל הדרישות האקדמיות - אוניברסיטאיות ופקולטיות - שנקבעו כתנאי לקבלת התואר בוגר, על פי תכנית הלימודים המומלצת ומכסת השעות שהיתה נהוגה בעת כניסתו לפקולטה (אלא אם תחליט ועדת ההוראה אחרת).

כל הציונים בקורסים הנדרשים חייבים להיות בציון  "עובר" לפחות.

הממוצע המשוקלל של כל המקצועות הנלמדים בפקולטה חייב להיות 70 לפחות.

על הסטודנטים לצבור את השעות הנדרשות לתואר על פי הידיעון בו התחילו את לימודיהם.

אין כל אפשרות לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר!

 

אישורים לזכאות

הסטודנט יוכל להגיש את הבקשה לאישור זכאות לתואר רק לאחר שסיים את כל חובותיו האקדמיים והאחרים, וקיבל את הציון הסופי בעבודה/בבחינה האחרונה. אישור הזכאות אינו ניתן אוטומטית, אלא רק על סמך פניית  הסטודנט. תוקף אישור הזכאות הוא ממועד הבחינה האחרונה/הגשת העבודה האחרונה.

על הסטודנט לפתוח בהליך הבקשה לזכאות לתואר  דרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה. במידע אישי לתלמיד יש  לוודא:

הסדרת ענייני שכר לימוד.

החזרת ספרים לספרייה.

החזרת ציוד מעבדות/פרויקטים.

לאחר הגשת הבקשה על-ידי הסטודנט, הפקולטה תבדוק את זכאותו והמסמכים יישלחו לבוגר בתום ההליך.

 

חישוב ציון הגמר

הערכת ההישגים האקדמיים של הסטודנט נעשית בהנחה שמילא את חובותיו האקדמיים ועל פי הנוסחה הבאה:

הסכום של מכפלות ציוני כל הקורסים במשקל הקורסים(1) חלקי ממוצע הציונים המשוקלל סך משקלות כל הקורסים

 

סטודנט יוכל בתום לימודיו ולפני שקיבל אישור זכאות לתואר, לבקש מהמזכירות שלא לשקלל בציון הגמר שלו מקצועות בחירה עודפים. ברשומת הלימודים תופיע הערה המציינת כי הציון בקורס המסוים לא שוקלל.

 

לאחר קבלת אישור הזכאות אין אפשרות לערוך שינויים ברשומת הלימודים או לשפר ציון.


(1) כל הקורסים שהסטודנט למד במהלך לימודיו לתואר הראשון.

 

הצטיינות בלימודים

מדי שנה מוענקות תעודות הצטיינות לסטודנטים בעלי הישגים ראויים:

 1. תעודות הצטיינות מטעם רקטור האוניברסיטה יקבלו סטודנטים שהישגיהם מוגדרים כהישגים מעולים.
 2. תעודות הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה מוענקות לסטודנטים אשר הישגיהם מוגדרים כראויים להערכה.

אמות המידה להערכת ההישגים ומתן תעודות, נקבעות על ידי דקאן הפקולטה מדי שנה. תעודות ההצטיינות מוענקות תמיד על הישגי השנה החולפת.

 

בוגר הפקולטה (B.Sc) בהצטיינות ובהצטיינות יתרה

תואר B.Sc בהצטיינות יתרה יינתן לבעלי ציון גמר 95 ומעלה.

אמות המידה לקבלת תואר B.Sc בהצטיינות ייקבעו מידי שנה ובתנאי שציון הגמר לא יהיה נמוך מ- 85.

תואר B.Sc בהצטיינות יינתן לבוגרים, שישתתפו בטקס בתש"ף, לפי הפירוט:

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - 88

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב –89

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה משולב פיזיקה - 88

הנדסה מכנית – 88

הנדסת תעשייה וניהול - 87

הנדסה ביו-רפואית – 89

הנדסה ביו-רפואית וביולוגיה בהדגש מוח –89

מדע והנדסה של חומרים – 86.5

 

מידע לסטודנטים בשירות מילואים פעיל

בתשע"ב בוצע עדכון זכויות הסטודנטים הנקראים לשירות מילואים - התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים וכללים המועצה להשכלה גבוהה מתשע"ב-2012:

http://www.tau.ac.il/tau-rules/15-1.PDF

 

רישום לקורסים

סטודנט אשר יימצא בשירות מילואים בתקופת הרישום לקורסים, יפנה מראש למזכירות הסטודנטים לתיאום סדרי ההרשמה כדי שזכויותיו לא תיפגענה.

 

דרישות קדם לקורסים

סטודנט שנבצר ממנו, עקב שירות מילואים, להשלים חובותיו בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, יורשה להשתתף בקורס המתקדם על תנאי (קורס ובחינה) עד להשלמת חובותיו בקורס שהיווה תנאי קדם.

 

עבודות ותרגילים

סטודנט הנקרא ל"שירות מילואים" רשאי להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר בו שרת באיחור של עד 8 שבועות מהמועד האחרון שנקבע להגשת התרגילים והעבודות. אם המועד המאוחר גולש לסמסטר הראשון של שנת הלימודים העוקבת ועבודות אלה היו העבודות הנותרות לסיום התואר, לא יחויב בגינן בדמי גרירה ובתשלומים נלווים. דחייה במועד הגשת עבודות, מאריכה בהתאם את הזכאות  לשימוש בשירותי הספריות.   

 

השלמת חומר ומטלות בקורס

השלמת מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית וכד' תיעשה בתיאום עם מורה הקורס בפרק הזמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הללו. אם לדעת מורה הקורס לא ניתן להשלים את הדרישות במהלך הסמסטר בו התקיים הקורס יהיה על התלמיד לשוב ולהירשם לקורס זה בסמסטר הקרוב. 

 

חזרה על קורס

סטודנט זכאי הנקרא ל"שירות מילואים", שהחליט לא להקפיא את לימודיו אך אינו יכול להשתתף באופן פעיל בכל הקורסים, זכאי לחזור עליהם ללא תשלום בתנאי שטרם נבחן  ובלבד שקורסים כאלה יתקיימו גם בהמשך לימודיו - אותו קורס או קורס מקביל (באישור אקדמי). סטודנט זה יהיה פטור משכר לימוד בגין החזרה על קורסים אלה (כולל בעונת לימודי קיץ). אם ישתתף בעונת לימודי קיץ בקורס אחר, יחויב עבורו בתשלום שכר לימוד רגיל ולא בתעריף לימודי קיץ.

 

שירות מילואים המזכה בהסדר מיוחד לבחינות (מועד מיוחד)

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחד בעבור כל מועד שהפסיד בתנאים הבאים:

 1. סטודנט ששירת במילואים מעל 21 ימים במהלך הסמסטר.
 2. סטודנט שלא נכח בבחינה עקב שירות מילואים ביום הבחינה (בתנאי שיביא אישור שנקרא למילואים למרות שהיחידה ידעה על הבחינה המתבצעת באותו היום).
 3. סטודנט שהיה בשירות מילואים פעיל של 20-7 ימים ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום שחרורו.
 4. סטודנט שהיה בשירות מילואים פעיל במשך 4-6 ימים רצופים והמבחן נערך בטווח של 48 שעות מיום סיום השירות.

 

התאמות לסטודנטיות הרות ויולדות

סטודנטית זכאית

סטודנטית שילדה או בשמירת הריון, או בטיפולי פוריות, או סטודנטית או סטודנט שאימצו ילד בתקופה זו או בתהליך קבלת ילד למשמורת.

 

תקופה המקנה זכויות

היעדרות בשל אחת הסיבות המפורטות לתקופה של 21 יום לפחות במהלך הסמסטר:

 • סטודנטית רשאית להיעדר, בשל אירוע מזכה, עד 30% מכלל השיעורים בכל קורס בהתייחס בין היתר למהות הקורס ואופיו, באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס.
 • במקרה בו זכאית הסטודנטית להיעדר גם מסיבה אחרת ייקבע שיעור ההיעדרות כולל בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ובלבד שלא יעלה על 30% מכלל השיעורים, באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס.
 • האוניברסיטה תאפשר לסטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחנה. בקשה לדחיית הקורס כאמור לעיל תוגש לאישור רכז ההתאמות בפקולטה.

 

הקפאת לימודים

 • "סטודנטית זכאית" רשאית להודיע על הקפאת לימודים  (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות הראשון בקורסים אליהם נרשמה. סטודנטית המקפיאה לימודים בשל אירוע מזכה רשאית לבחור באחת משתי אפשרויות: לחזור על הקורסים ללא תשלום נוסף לאחר שתחדש לימודיה  או לקבל החזר על כל התשלומים ששילמה עבור הסמסטר. במקרה זה כל הקורסים אליהם היתה רשומה באותו סמסטר, יבוטלו.
 • הודעה על הקפאת הלימודים יש להגיש בכתב לרכז ההתאמות בפקולטה ולמזכירות תלמידים כללית באגף רישום ומינהל תלמידים.

 

מטלות

"סטודנטית זכאית" רשאית להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר בו ילדהבפרק זמן זהה לפרק הזמן שניתן לכלל הסטודנטים להגשת העבודה אך לא יותר מ- 7 שבועות מתום תקופת הזכאות, בפרק זמן זהה לכלל הסטודנטים.

 

מעבדות

מורה קורס ואחראי מעבדה ידאגו להביא לידיעת המשתתפים בלימודי מעבדה על החומרים בשימוש, העלולים להוות גורמי סיכון לנשים בהריון או לנשים מניקות ויאפשר לסטודנטית לדחות את ההשתתפות במעבדות שיש בהם שימוש בחומרים מן הסוג האמור, למועד מאוחר יותר, או בסמסטר העוקב, על פי סיכום עם המורה האחראי ובאישור ועדת ההוראה. על סטודנטית בהיריון, בטיפולי פוריות, או סטודנטית מניקה להביא לידיעת האחראי על הקורס על מצבה, לצורך בדיקת תקינות השתתפותה בשיעור המעבדה.

 

השלמת לימודים

השלמת השתתפות בקורסים/במעבדות/ בסדנאות/בעבודה מעשית/בסמינריונים, וכד' בהן ההשתתפות הופסקה בשל אירוע מזכה, תיעשה בתיאום עם מורה הקורס בפרק הזמן שייקבע על ידו, בהתאם למהות הקורס ולאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הללו. אם לדעת המורה לא ניתן להשלים את הדרישות במהלך הסמסטר בו התקיים הקורס, יהיה על הסטודנטית להשתתף שוב בקורס בסמסטר הקרוב בו הוא יתקיים. הכללים בגין חזרה על קורסים אלה יהיו בהתאם לכללים המופרטים.

 

בחינות

 • סטודנטית שבעקבות "אירוע מזכה" לא יכלה להיבחן במועדים הרגילים (במועד א' ובמועד ב') זכאית למועד בחינה מיוחד בבחינות של הקורסים שנלמדו בסמסטר בו ילדה. מובהר בזאת כי  הסטודנטית זכאית למועד מיוחד אחד בלבד, במסגרת המועדים המקובלים. אם סיימה את חובות השמיעה והמועד המיוחד נקבע לשנה העוקבת, שבה אינה חייבת בהשתתפות בקורסים, לא תחויב הסטודנטית בדמי גרירה ובתשלומים נלווים עבור המועד המיוחד.
 • סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך כל הבחינה.
 • סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ- 25% ממשך הבחינה ובלבד שתוספת הזמן המצטברת לא תעלה על 30% ממשך הבחינה. (הזכאות לתוספת זמן בבחינה איננה מצטברת ואין כפל זמן למי שזכאית לתוספת בשל סיבות אחרות).

 

דרישות קדם לקורסים

"סטודנטית זכאית" שנבצר ממנה להשלים חובותיה בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, תורשה להשתתף בקורס המתקדם על תנאי (קורס ובחינה) עד להשלמת חובותיה בקורס שהיווה תנאי קדם. בקורסי קדם במקצועות טיפוליים נדרש ביקה מקדימה.

 

תקופה תקנית ללימודים

"סטודנטית זכאית" רשאית להאריך את משך לימודיה עד 2 סמסטרים, מבלי שתחויב בתשלום דמי גרירה בגין הארכת הלימודים מעבר לזמן התקן בכפוף לבדיקת מצב לימודיה על ידי ועדת ההוראה היחידתית ויתרת חובותיה לתואר.

 

לקראת מועד רישום לקורסים

סטודנטית אשר עתידה ללדת בימים בהם יתקיים הרישום לקורסים (בידינג), תפנה מראש למזכירות החוג הלימודים לתיאום סדרי ההרשמה, על מנת שזכויותיה לא תפגענה.

 

לימודים בסמסטר קיץ

"סטודנטית זכאית" שנעדרה מלימודים במשך שלושה שבועות לפחות במהלך השנה ולשם השלמת לימודיה באותה שנה תשתתף בקורס/ים הניתנים בעונת לימודי קיץ, תשלם עבור קורסים אלה שכר לימוד רגיל.

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive