קול קורא למלגות לביצוע פרויקטים לתלמידי תואר ראשון לשנת הלימודים תש"פ בתחום: תחליפי דלקים ותחבורה חכמה

תחליפי דלקים ותחבורה חכמה

משרד המדע והטכנולוגיה

 

 

מדינת ישראל

 

תחליפי דלקים ותחבורה חכמה

מלגות לביצוע פרויקטים לתלמידי תואר ראשון לשנת הלימודים תש"פ

 

א.כללי:

ממשלת ישראל קיבלה החלטה על הפעלת תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המפחיתות את השימוש העולמי בדלקים בתחבורה וחיזוק תעשיות עתירות הידע בתחום. חלק מהיעדים שנקבעו במסגרת החלטת הממשלה הם יצירת מסה קריטית של חוקרים והון אנושי, שיפור תשתיות מחקריות, עידוד שיתופי פעולה מחקריים בתחום בין המוסדות להשכלה גבוהה, והגדלת שיתוף פעולה אקדמיה-תעשייה במטרה לשפר את יכולת העברת הידע שפותח באקדמיה לתעשייה ואת יישומו.

משרד המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) והמנהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה (להלן – המנהלת), רואים חשיבות לאומית בהגדלת ההון האנושי המקצועי המהווה בסיס לפוטנציאל הצמיחה של מדינת ישראל בתחום תחליפי דלקים ותחבורה חכמה.

לפיכך יזם המשרד, בשיתוף פעולה עם המנהלת, תכנית להענקת מלגות לתלמידי תואר ראשון שיעסקו במחקר בתחום זה, במטרה לעודד אותם לבחור בהמשך דרכם בתחום זה כנושא מחקר לתואר מתקדם (שני/שלישי).

 

במסגרת זו, המשרד יעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון, אשר נמצאים בשנה האחרונה ללימודי התואר בשנת הלימודים התש"פ, שיבצעו פרויקט מחקרי בתחום תחליפי דלקים וצמצום השימוש בו (כגון: ביו מסה, אגירת אנרגיה, Solar fuel) ותחבורה חכמה.

 

התקציב אשר הוקצה על ידי המשרד למימון מלגות במסגרת קול קורא זה הוא עד סכום של 200,000 ₪, בכפוף לזמינות תקציבית לשנת 2019. המשרד רשאי להגדיל את התקציב עד 200,000 ₪ נוספים.

 

גובה המלגה הוא 15,000 ₪ למשתלם, לתקופה של בין 3 חודשים לשנה.

 

יודגש כי גם משתלמים אשר קיבלו מלגה חד שנתית אחרת בעבר מהמשרד רשאים להגיש מועמדותם אף למלגה במסגרת זו. עם זאת, לא יהיה כפל מימון באמצעות המשרד, דהיינו לא יינתן מימון לאותו מחקר במסגרת שתי תכניות שונות של המשרד בו-זמנית.

 

ב.תנאי הסף:

רשאים להגיש בקשות לקול הקורא מוסדות ומועמדים מטעמם העומדים בכל תנאי הסף הבאים:

 1. המוסד הוא מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 (להלן – המוסד).
 2. המועמד מטעם המוסד (להלן – המשתלם) הוא אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה (כמוגדר במשרד הפנים), אשר עומד בכל הקריטריונים להלן (באופן מצטבר):
  • סטודנט מן המניין במוסד, הלומד לתואר ראשון בתחומי המדעים והטכנולוגיה.
  • נמצא בשנתו האחרונה ללימודי התואר הראשון.
  • במסגרת התואר הראשון עליו לבצע תכנית מחקר וברשותו תכנית מחקר מאושרת על-ידי המנחה/ים (להלן - תכנית המחקר או ההשתלמות).
  • נותרה לו תקופה של שלושה חודשים עד שנה לביצוע תכנית המחקר, מהמועד הצפוי להפעלת המלגה (ראו סעיף ז.10 להלן).
 3. תכנית המחקר היא תכנית לביצוע מחקר בתחום תחליפי דלקים (כגון: ביו מסה, אגירת אנרגיה, Solar fuel) ותחבורה חכמה.
 4. המוסד והמשתלם מעוניינים להתחייב לבצע את התנאים המפורטים בסעיף ג' להלן.

 

ג.תנאי ביצוע:

המוסדות והמשתלמים הזוכים במלגה מטעמם, יתחייבו (התחייבות המשתלמים תיעשה באמצעות המוסד):

 1. לפעול בהתאם לקול קורא זה, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות בין המשרד למוסד המצורף כנספח ג' לקול הקורא וכן בהתאם לנהלי העבודה של המשרד המצורפים כנספח א' לקול הקורא.
 2. ההשתלמות צפויה להתפרס על פני תקופה שלא תעלה על שנה. בכל מקרה לא תאושר מלגה להשתלמות אשר צפויה להימשך פחות מ-3 חודשים מהמועד הצפוי להפעלת המלגה (ראה סעיף ז(10) להלן).
 3. במסגרת ההתקשרות יוגשו דו"חות כספיים ודו"ח מדעי מסכם, כמפורט בהסכם ההתקשרות בין הצדדים, המצורף כנספח ג'. הדו"ח המדעי יוגש לאחר שאושר על-ידי המנחים.
 4. במידה והמשתלם הפסיק את ביצוע ההשתלמות, ביוזמתו או ביוזמת המוסד/המנחה, לפני סיומה או לפני מועד סיום תקופת חוזה ההתקשרות, יהיה המשרד רשאי לקצר את תקופת ההסכם בהתאם ולקזז סכומים ששולמו בגין התקופה שבין מועד הפסקת ההשתלמות בפועל ומועד סיום ההשתלמות המתוכנן.
 5. המשתלם רשאי לקבל מלגות נוספות או פרסי הצטיינות מכל מקור (למעט מקור ממשלתי) עד לתקרה הנהוגה במוסד, בהתאם לתקנון המצוי במוסד. בכל מקרה, על המוסד להודיע למשרד מראש ובכתב על כל תשלום נוסף מגורמים אחרים.
 6. המוסד יתחייב להעביר למשתלם את כל סכום המלגה המוענק לו מטעם המשרד, ולא ינכה ו/או יקזז ממנו סכום כלשהו המגיע לו מהמשתלם.

 

ד.המסמכים הנדרשים:

המוסד והמשתלם ימלאו את טופס ההגשה המצורף כנספח ב' ויצרפו אליו את המסמכים הנדרשים, הכול בהתאם להנחיות המפורטות להלן:

(1)הנחיות כלליות למילוי הטופס:

את כל המידע יש למלא בעברית ובאנגלית על פי המצוין בטופס ההגשה.

 1. יש למלא, באופן מדויק ומפורט, את כל סעיפי הבקשה בטופס.
 2. מומלץ לצרף לבקשה מסמכים נוספים, אשר לדעת המשתלם עשויים לסייע בהערכת הבקשה.
 3. נפח מקסימלי להגשת הבקשה, כולל צרופות: 20MB, על פי המופיע בסעיף ה.4.ב. (בקשה בנפח גדול יותר תחסם אוטומטית ע"י המשרד). במקרה שגודל הקבצים עולה על נפח זה, ניתן לחלק את המסמכים לשני מיילים או יותר, כך שהנפח הכללי של כל מייל לא יעבור את המצוין לעיל.
 4. גופן: עברית: Ariel 12, אנגלית: Times New Roman 12. מרווח שורות מינימלי: 1.5.

 

(2)מידע על הפרטים הנכללים בטופס ההגשה:

נושא המחקר

בטופס ההגשהלחץ כאן לצפייה בהנחיות למילוי

יש להקליד בשדות המתאימים את נושא המחקר בעברית ובאנגלית. כדי להימנע משגיאות ובכדי להכליל גם symbols‏ (כגון אותיות יוונית) כדאי להעתיק (copy+paste‏) את הנושא מההצעה עצמה מהטופס המובנה

 יש להקליד בשדות המתאימים את נושא המחקר בעברית ובאנגלית.

תקציר

יש להגיש תקציר בעברית ובאנגלית אשר יתאר את תכנית המחקר. התקציר לא יעלה על 200 מילים.

בתקציר יש להתייחס לנקודות הבאות:

 1. הרקע המדעי והטכנולוגי של נושא המחקר
 2. מטרות המחקר
 3. החדשנות בתכנית המחקר
 4. מתודולוגיה ודרכי פעולה
 5. התרומה הצפויה מביצוע המחקר

תכנית המחקר

תכנית המחקר, על כל חלקיה תכתב באנגלית.

תיאור מפורט של תכנית המחקר יכלול:

 1. הרקע המדעי והטכנולוגי של תכנית המחקר.
 2. מידת ההתאמה של המחקר לתחומי העדיפויות המבוקשים.
 3. פירוט החדשנות במחקר. המשתלם מתבקש לציין את ה-State of the Art בעולם.
 4. התועלות הצפויות מהמחקר. יש להציג אפשרויות ליישום תוצאות המחקר.
 5. תכנית עבודה מפורטת. באחריותו של המשתלם להגיש תכנית מחקר אשר כוללת את המטרות הספציפיות, שיטות העבודה ואבני דרך (לוח זמנים) לביצוע שלבי המחקר השונים.
 6. רשימה ביבליוגרפית לצורך המחקר המוצע.
 7. רשימת פרסומים של המועמד (אם ישנם), כולל מאמרים שנשלחו לפרסום או שנמצאים בדפוס וטרם פורסמו.

יש להגביל את אורך תכנית המחקר סעיפים 1-5 לעיל ל-5 עמודים לכל היותר (ניתן לצרף בנוסף נספח עם גרפים או תמונות).

 

(3)יש לבדוק שהמסמכים הבאים צורפו לבקשה:

 1. צילום תעודת זהות / מסמך המעיד על היות המשתלם אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה (כמוגדר במשרד הפנים).
 2. אישור לימודים (או אישור רישום ללימודים) מהמוסד בו יבצע את הפרויקט.
 3. אישור תכנית המחקר על ידי המנחה/ים.
 4. מסמך קורות חיים של המשתלם.
 5. רשימת פרסומים (אם קיימים) של המשתלם, ככל שישנם.
 6. העתק גיליון ציונים של שנת לימודים אחרונה ו/או העתקי תעודות של תארים אקדמיים של המשתלם .
 7. מכתבי המלצה על המשתלם (לפחות שתי המלצות, כאשר אחת מהן יכולה להיות מטעם המנחה הישיר של המשתלם). ניתן לשלוח המלצות עד למועד הקובע להגשה  גם בנפרד או ישירות ע"י הממליצים, ולא כחלק מהבקשה, לכתובת:energy@most.gov.il.
 8. יש לצרף את האישורים המפורטים להלן (אישורי פנייה לגורמים השונים או אישורים סופיים), בהתאם לצרכי המחקר, ככל שנמצאים בידי המוסד במועד הגשת ההצעות:

יודגש כי בכל מקרה, חתימה על הסכם התקשרות להענקת המלגה, תותנה בקבלת אישורים סופיים של הוועדות השונות, בהתאם לנדרש לצורכי המחקר.

 1. להצעות מחקר הכרוכות בניסויים קליניים בבני אדם – אישור וועדת הלסינקי.
 2. להצעות מחקר הכרוכות בניסויים בבעלי חיים – אישור הוועדה המוסדית המתאימה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים.
 3. להצעות מחקר הכרוכות בניסויים בצמחים מהונדסים ובמיקרואורגניזמים הקשורים אליהם – אישור הוועדה לצמחים מהונדסים.
 4. להצעות מחקר הכרוכות בניסויים הנערכים בבתי-ספר – אישור משרד החינוך.
 1. גיליונות ציונים לתואר ראשון.

 

ה.הגשת הבקשות:

 1. הבקשות יהיו חתומות על ידי מורשה החתימה של המוסד בצירוף חותמת המוסד וכן על ידי המשתלם.
 2. הגשת בקשות במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה של המוסד המבקש לתנאי הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג'; המשרד רשאי לעדכן את עיקרי תנאי הסכם ההתקשרות כדי לכלול בו פרטים רלוונטיים מתוך בקשת המחקר של המוסד אשר יזכה בקול הקורא. שינויים כאמור ייהפכו לחלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם ואי-עמידה בהם דינם יהא כדין אי-עמידה בכל סעיף או תנאי אחר בהסכם.

הערה חשובה: לתשומת ליבכם, הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג' לקול הקורא עודכן בהתאם להסכמות עם המוסדות להשכלה גבוהה, וכאמור, הגשת הבקשות במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה לנוסח המצורף. לא יתקבלו הערות ו/או בקשות לשינויים ביחס לנוסח זה.

 

 1. ההגשה היא באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד (להלן - המועד הקובע להגשה)

את הבקשות יש להגיש על גבי טופס הבקשה המצורף כנספח ב' (ניתן להוריד את טפסי ההגשה גם מאתר האינטרנט של המשרד משרד המדע והטכנולוגיה). המשרד יהיה רשאי לפסול בקשות אשר יחסרו בהן פרטים או טפסים שלא מולאו או הוגשו על-פי ההנחיות, בהתאם לשיקול דעתו.

 

הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד, לא יאוחר מיום חמישי, כא' באב תשע"ט, 22.8.2019 עד השעה 15:00, לכתובת: energy@most.gov.il.

            לתשומת לבכם, מומלץ להתחיל בהליך ההגשה זמן משמעותי בטרם חלוף המועד הקובע ולא לפעול ברגע האחרון, וזאת בשל קשיים ועיכובים העשויים להיגרם בעת ההגשה אשר תלויים במוסד/במשתלם, ובהם-קבצים לא תקינים, קבצים כבדים וכדו'.

 

מענה לפניות בנוגע לנושאים טכניים הקשורים בהגשה יינתן עד השעה 15:00 ביום ההגשה בלבד.

 

 

 

להלן הנחיות להגשה:

 1. בחלון הנושא, יש לציין בקיצור בעברית: בתחילה יש לציין את סוג המלגה: מלגות תואר ראשון, לאחר מכן את שם המשתלם (ללא תואר), שם המוסד במקוצר ולבסוף את נושא המחקר במקוצר – עד ל-50 תווים (להלן דוגמא: מלגות תואר ראשון, ישראל ישראלי, הטכניון, בדיקת חומרים נוגדי ...).
 2. צירוף קבצים (סה"כ 6 קבצים), עד ל-20MB:
 1. קובץ 1: טופס ההגשה החתום על ידי המשתלם והמוסד, בעותק סרוק
 2. קובץ 2: טופס ההגשה בפורמט word או pdf (לא סרוק)
 3. קובץ 3: תכנית המחקר בפורמט word או pdf (לא סרוק)
 4. קובץ 4: תקציר המחקר (בעברית ובאנגלית) כקובץ word  או pdf (לא סרוק)
 5. קובץ 5: המסמכים המפורטים בסעיף ד' יצורפו כקובץ סרוק. יש לכלול בקובץ זה את כל המסמכים הנדרשים על פי סעיף ד לעיל לפי הסדר למעט המלצות.
 6. קובץ 6: ההמלצות יצורפו כקובץ אחד סרוק או בנפרד ע"י הממליצים.
 1. נא לשלוח את הבקשה בדואר האלקטרוני פעם אחת בלבד (למעט אם מסיבות טכניות יש צורך לפצל את הבקשה), על מנת למנוע אי בהירות בקליטת הבקשות המוגשות.
 2. בקשות אשר תגענה לאחר המועד הקובע – יידחו על הסף.

 

הערה חשובה:

לכל מייל שישלח לתיבת הדוא"ל הנ"ל ישלח מענה אוטומטי לשולח אשר יכלול הודעה לפיה הדוא"ל נקלט בהצלחה. יודגש כי הודעה זו תהווה אישור לקבלת הדוא"ל בתיבת מייל זו, ולא תהווה אישור באשר לתוכן הדוא"ל ו/או להימצאותה של צרופה ו/או לתוכנה, או לכל דבר אחר מעבר לעצם קבלת הדוא"ל בתיבה.

 

 1. כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא או בנספחיהם או כל הסתייגות ביחס אליהם, אם ייעשו בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, הם חסרי תוקף – והמשרד רשאי להתעלם מהם או לפסול את הבקשה.

 

ו.אמות מידה להערכת הבקשות:

 1. הבקשות תעבורנה הליך של מיון, בדיקה והערכה על ידי המשרד.
 2. בשלב הראשון תיבדקנה הבקשות לעניין עמידה בתנאי הסף (סעיף ב' לעיל).
 3. רק בקשות אשר תמצאנה עומדות בתנאי הסף, תועברנה לשלב השני – שלב ההערכה על פי אמות המידה הבאות:
 1. רמה מדעית וחדשנות: מצוינות מדעית-טכנולוגית, חדשנות ומקוריות של המחקר המוצע –הצעות שהציון שיינתן עבורן בגין אמת מידה זו יהיה נמוך מ – 75 (מתוך 100), לא תוכלנה להיבחר כזוכות - עד 25%.
 2. תרומה ויישומיות: יכולת יישומו של המחקר וסיכויי השגת יעדיו. במסגרת זו תינתן עדיפות למחקרים העוסקים בפיתוח בר-קיימא, קרי, מחקרים המשפרים את איכות החיים או מחקרים המונעים או מצמצמים את הנזק לדורות הבאים – עד 20%.
 3. הישגי המועמד: הישגי המועמד בלימודים קודמים (ציונים, פרסים, מאמרים, המלצות וכו') - עד -.35%
 4. הצגת ההצעה: בהירות הצגת הנושא, מטרות המחקר והשיטות המוצעות –עד 10%.
 5. הערכה כללית- עד 10%.

 

ז.ביצוע התכנית:

 1. המשרד מעוניין לבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותו.
 2. המשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל, לפי שיקול דעתו.
 3. ביצוע ההתקשרות בהתאם לקול קורא זה מותנה בזמינות תקציבית.
 4. המשרד לא ידון בבקשות אשר יוגשו שלא במועד או שאינן עומדות בתנאים שפורטו לעיל.
 5. על פי הצפי, ההחלטה על הזוכים במלגות תיערך במהלך הרבעון השלישי של שנת 2019, בכפוף לזמינות תקציבית לשנת 2019.
 6. הוחלט על זוכה/זוכים, ייחתם הסכם התקשרות המצורף כנספח ג' בין המשרד ובין המוסד שבו לומדים הזוכה/הזוכים מאותו המוסד. רק לאחר חתימת ההסכם ומתן הודעה בכתב על כך למשתלם/המוסד, רשאי המשתלם להתחיל במחקר. לעניין קול קורא זה מודגש ש"קבלת מלגה" פירושה תשלום סכום המלגה למוסד שבו לומד המשתלם.

חתימה על הסכם ההתקשרות תותנה בקבלת האישורים הנדרשים בהתאם למפורט בסעיף ד(3)(8) לעיל. אם לא יועברו האישורים כאמור, המשרד יהיה רשאי לבטל את זכיית הזוכה/הזוכים בקול הקורא.

 1. עם החתימה על ההסכם יפקיד המוסד כתב ערבות (מוסדות להשכלה גבוהה – הוראת קיזוז) על סכום המהווה 5% מסכום התמורה המשולם על ידי המשרד ועל 100% מגובה המקדמה, כביטחון למילוי התחייבויות המוסד, הכול בהתאם להוראה 7.5.1.1 להוראות התכ"ם לעניין ערבויות ולדרישות המופיעות לעניין זה בהסכם ההתקשרות נספח ג'. הגשת כתב הערבות/הוראת הקיזוז היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף של הסכם ההתקשרות.

סעיף זה לא יחול במקרה בו המוסד הוא יחידה ממשלתית (משרד ממשלתי או יחידת סמך).

 1. המוסד אינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה, כולן או חלקן.
 2. המוסד יפעל בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח ג'.
 3. תאריך הפעלת המלגות שיזכו למימון ייקבע בהסכמה בין הצדדים. המועד הצפוי להפעלת המלגה הוא במהלך הרבעון האחרון של שנת 2019, בכפוף לזמינות תקציבית בשנת 2019.

יובהר כי נכון למועד פרסום קול קורא זה לא קיים תקציב לביצוע ההתקשרות לביצוע הפעילות. ההתקשרות מותנת בקיום תקציב ייעודי מתאים בתקנה הרלוונטית. לא תבוצע כל פעילות בעניין הנ"ל לפני חתימה על הסכם התקשרות עם המשרד ע"י מורשה החתימה.

 1. המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתו.

 

ח.זכויות המשרד:

 1. המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם למבקשים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.
 2. המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למבקש, כדי לקבל הבהרות לבקשה או להסיר אי-בהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת הבקשות.
 3. המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי הליך בחינת הבקשות או כל מסמך או מידע אחר, הדרושים לדעתו לשם בדיקת הבקשות או הנחוצים לדעתו לשם קבלת החלטה.
 4. החלטת הנהלת הקרנות במשרד בעניין זה אינה מחייבת את המשרד להתקשר עם המוסד. חתימת המוסד על הסכם ההתקשרות וכל המסמכים הנדרשים, מהווים תנאי מוקדם לחתימה על הסכם התקשרות מצד המשרד.
 5. לא חתם המוסד על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול הקורא – רשאי המשרד לבטל את זכייתו בקול הקורא. במקרה כזה, יהא המשרד רשאי להכריז על בקשה אחרת כזוכה.
 6. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המשרד לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992 או תקנותיו או לפי כל דין אחר.

 

 

 

ט.שאלות ופניות:

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לנציגי המשרד כמפורט להלן:

 

בתחום המנהלי והכספי:

מר אבי ענתי, סמנכ"ל תיאום, תכנון ובקרה,

טל': 829/02-5411170/173/800, לשליחת דוא"ל למר אבי ענתי-לחץ כאן

 

בתחום המדעי:

ד"ר אלה שטראוס, מנהלת מדעית בתחומי הכימיה, האנרגיה, חומרים וננו-טכנולוגיה

טל': 02-5411136, לשליחת דוא"ל לד"ר אלה שטראוס-לחץ כאן

 

שאלות יועברו אל נציג המשרד בכתב או בדואר אלקטרוני בלבד עד לתאריך  ­­­­­­­­­­­­­­­11.8.2019. באחריות המוסד לוודא כי השאלות הגיעו לנציג המשרד.

 

התשובות יינתנו בכתב בלבד ויועברו אל המוסד. שאלות ותשובות אשר רלוונטיות לכלל המציעים, יפורסמו גם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת משרד המדע והטכנולוגיה. רק תשובות שיינתנו בכתב יחייבו את המשרד.

 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו הפנייה במסמך מנוסחת בלשון זכר, הכוונה לגברים ולנשים כאחד

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>