תקנון הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בפקולטה להנדסה

פברואר 2023

 

התקנון היחידתי להלן משמש כנספח לתקנון תלמידי מחקר האוניברסיטאי. (מספרי הסעיפים המקבילים בתקנון האוניברסיטאי מופיעים בסוגריים). במקרה של סתירה בין התקנון היחידתי לתקנון האוניברסיטאי, קובע התקנון האוניברסיטאי.

 

 

1. מבוא: לימודי הדוקטורט בפקולטה להנדסה מהות הדוקטורט

הלימודים לתואר דוקטור בפקולטה להנדסה נועדו להכשיר את התלמיד להיות מומחה ובעל ידע, בין המובילים בעולם בתחום התמחותו, בעל יכולת מוכחת לבצע עבודה מחקרית עצמאית, בעל אופקים רחבים בטכנולוגיה ובמדעים ומצויד בכלים לתרומה יעילה לחברה ולמשק. עבודת המחקר, שהיא המרכיב העיקרי בלימודי דוקטורט, תכלול בשלב ראשון איתור חזית הידע בתחום ההתמחות ובקורת עניינית של הנעשה בעבר, הצבת יעדי המחקר, גיבוש תכנית עבודה מקורית ותאור השיטות והאמצעים לחקר הבעיה תוך עמידה בלוח זמנים הקבוע בתקנון. במהלך המחקר יוכיח התלמיד מחשבה מקורית וכושר ביצוע וניתוח. העבודה תיכתב בניסוח מדעי ולשוני רהוט. היא תסכם את המחקר על כל היבטיו בצורה עניינית וביקורתית, תבליט את תוצאות המחקר ואת תרומת המחקר לתחום ההתמחות. התלמיד גם יפתח סקרנות מדעית וירחיב את ידיעותיו בנושאים טכנולוגיים ומדעיים הסובבים את שטח התמחותו.

        ב. סמכויות הוועדה היחידתית בפקולטה להנדסה

הוועדה היחידתית (הפקולטית) פועלת כיחידה אחת, שהיא מקור הסמכות וממנה יוצאות הן ההחלטות התקנוניות והן ההחלטות הפרטניות. הרכבה נקבע כך שהוא ישקף את מגוון תחומי המחקר בפקולטה. חברי הוועדה ימונו ע"י הדיקאן בהמלצת היחידות.

 

2. תנאי רישום וקבלה לשלב א'

2.1 כללי

 1. בפקולטה להנדסה ניתן ללמוד לקראת דוקטורט באחד משלושה מסלולים: מסלול רגיל המיועד לתלמידים שסיימו תואר שני, מסלול ישיר מתואר ראשון המיועד לתלמידים מצטיינים שמתחילים את לימודי הדוקטורט לאחר סיום התואר הראשון ללא לימודי תואר שני, ומסלול ישיר מתואר שני המאפשר לתלמידים שהצטיינו בלימודי התואר השני לעבור ללימודי דוקטורט לפני שסיימו את לימודי התואר השני.
 2. שני המסלולים הישירים מיועדים לתלמידים מצטיינים בזמן מלא, כלומר אשר מקדישים את עיקר זמנם לדוקטורט. זאת, על מנת שיוכלו לסיים את לימודי הדוקטורט תוך חמש שנים מסיום התואר הראשון.
 3. לצורך הקבלה לכל אחד משלושת המסלולים נדרשת הסכמה של חבר סגל, הרשאי להנחות תלמיד מחקר, לשמש כמנחה וכן הסכמת ראש בי"ס/מחלקה לקבלת המועמד.
 4. ההחלטה הסופית לגבי קבלת המועמד או דחייתו היא בסמכות הוועדה היחידתית.

 

2.2 מסלול רגיל

 1.   רשאי לפנות לוועדה היחידתית בבקשה להתקבל למסלול הרגיל, בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" (.M.Sc ) בפקולטה הנדסית. הציון המשוקלל בלימודי התואר השני יהיה 80 ומעלה, וציון עבודת הגמר (תיזה) 85 ומעלה. (38)
 2. לצורך הקבלה נדרשים לפחות שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמיים או אנשי מקצוע מהתעשייה בעלי תואר דוקטור המכירים את המועמד. נדרש שהמלצה אחת לפחות תהיה מהמנחה לתיזה לתואר השני של המועמד.
 3. בעל תואר שני כאמור בסעיף א' לעיל, שלא הגיש עבודת גמר במסגרת לימודיו, תנהג בו הוועדה לפי האמור בסעיף 39 של תקנון תלמידי מחקר האוניברסיטאי.
 4. מועמד בעל תואר שני בפקולטה שאינה הנדסית, אך שהכשרתו היא בתחום מדעי קרוב לתחום המחקר לדוקטורט, יידרש להשלים בציון 80 לפחות, מספר קורסים לפי המלצת המנחה ובאישור הוועדה היחידתית. המנחה רשאי לפנות לוועדה היחידתית במכתב מנומק לקבלת פטור מהשלמות עבור המועמד.

 

2.3 מסלול ישיר מתואר ראשון

 1. רשאי לפנות לוועדה היחידתית בבקשה להתקבל למסלול הישיר מתואר ראשון, תלמיד שסיים תואר ראשון בתחום רלוונטי לתחום המחקר לדוקטורט, ואשר מצא מנחה לדוקטורט.
 2. המועמד יעמוד בכל התנאים הבאים:
 3. בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון משוקלל 90 לפחות במסלול תלת שנתי או בציון משוקלל 85 לפחות במסלול ארבע שנתי (44).
 4. סיים את התואר הראשון ב-5% העליונים במדרג הכתתי.
 5. נדרשים לפחות שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי בכיר המכירים את המועמד.
 6. תלמיד במסלול הישיר מתואר ראשון יתקבל כתלמיד מחקר שלב א' על תנאי.
 7. תוך שנה מהקבלה על תנאי, יהיה על התלמיד להשלים קורסים לתואר שני בהיקף 9 נקודות זכות לפחות, בציון משוקלל 90 ומעלה, ובציון 80 לפחות בכל קורס, בהם שני קורסי חובה, פקולטיים או מחלקתיים.
 8. תוך שנה מהקבלה על תנאי, יהיה על המועמד להגיש פרויקט מחקרי קצר כגון: סיכום של מחקר בהיקף מצומצם על בעיות שבתחום התמחותו.
 9. התלמיד ייבחן בע"פ ע"י המנחה ושני חברי סגל נוספים בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, אשר ימונו ע"י הוועדה היחידתית. בחינה זו, יחד עם דרישות הקורסים המפורטות בסעיף ד', תהווה את בחינת הכשירות הנדרשת במסלול הישיר לדוקטורט (47). במידה והתלמיד יעבור את הבחינה, הוא יתקבל כתלמיד מחקר שלב א'. במידה והתלמיד לא יעבור את הבחינה, לימודיו לדוקטורט יופסקו, והקורסים והמחקר שהשלים ייחשבו כחלק מלימודיו לקראת תואר שני.

 

2.4 מסלול ישיר מתואר שני

 1. רשאי לפנות לוועדה היחידתית בבקשה להתקבל למסלול הישיר מתואר שני, תלמיד לתואר שני בפקולטה להנדסה שטרם סיים ארבעה סמסטרים.
 2. בפרט, תלמיד הלומד במסלול הישיר מתואר ראשון לתואר שני בפקולטה להנדסה, ואשר זכאי לתואר ראשון, רשאי לבקש להתקבל למסלול הישיר מתואר שני לתואר שלישי.
 3. עבור תלמיד שלמד בלימודי צבירה לתואר שני, משך לימודי הצבירה לא ימנה במניין ארבעת הסמסטרים הנ"ל. אולם, על התלמיד לעמוד בכל הדרישות המתייחסות לשלב לימודי הצבירה בתקנון תואר שני.
 4. המועמד יעמוד בכל התנאים הבאים:

1)   בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" שסיים לימודים בציון 85 לפחות. (44)
2)   למד קורסים לתואר השני בהיקף 9 נקודות זכות לפחות, בציון משוקלל 90 ומעלה, בהם שני קורסי חובה, פקולטיים או מחלקתיים.
3)   כתב עבודה מחקרית בהיקף של מאמר או פרויקט מחקרי קצר כגון: סיכום של מחקר בהיקף מצומצם על בעיות שבתחום התמחותו.
4)  נדרש מכתב המלצה מהמנחה על כישורי המועמד ועל התאמתו למסלול הישיר.

 1. התלמיד ייבחן בע"פ ע"י המנחה ושני חברי סגל נוספים בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, אשר ימונו ע"י הוועדה היחידתית. בחינה זו, יחד עם הדרישות המפורטות בסעיף ד', תהווה את בחינת הכשירות הנדרשת במסלול הישיר לדוקטורט (47). במידה והתלמיד יעבור את הבחינה, הוא יתקבל כתלמיד מחקר שלב א'.

 


3. מהלך הלימודים והמחקר תלמיד שלב א'

3.1.1  תכנית הלימודים:
א.  מסלול רגיל:התלמיד ישלים את קורסי ההשלמה שהוטלו עליו וכן קורסים בהיקף של 6 נקודות זכות בציון 80 לפחות בכל קורס, מתוך הקורסים המוטלים על תלמיד מחקר (ראה סעיף 3.2.1 א' להלן), עד למועד הגשת הצעת המחקר.
ב.   מסלול ישיר מתואר ראשון: התלמיד ישלים קורסים בהיקף של 6 נקודות זכות בציון 80 לפחות בכל קורס, ממועד מעבר בחינת הכשירות והקבלה כתלמיד מחקר שלב א ועד למועד הגשת הצעת המחקר, או לחלופין קורסים בהיקף כולל של 24 נקודות זכות ממועד הקבלה כתלמיד מחקר שלב א על תנאי ועד למועד הגשת הצעת המחקר. בכל מקרה, קורסים אלו יהוו חלק מתוך הקורסים המוטלים על תלמיד מחקר (ראה סעיף 3.2.1 א' להלן).
ג.   מסלול ישיר מתואר שני: התלמיד ישלים קורסים בהיקף של 6 נקודות זכות בציון 80 לפחות בכל קורס, ממועד הקבלה למסלול הישיר לתואר שלישי ועד למועד הגשת הצעת המחקר, או לחלופין קורסים בהיקף כולל של 24 נקודות זכות ממועד תחילת הלימודים לתואר שני ועד למועד הגשת הצעת המחקר. בכל מקרה, קורסים אלו יהוו חלק מתוך הקורסים המוטלים על תלמיד מחקר (ראה סעיף 3.2.1 א' להלן).

 


3.1.2 הצעת המחקר:

 1. התלמיד יגיש לוועדה היחידתית תכנית מחקר מפורטת בחתימת המנחה.
 2. תלמיד במסלול הרגיל יגיש את תוכנית המחקר תוך שנה וחצי ממועד קבלתו כתלמיד מחקר שלב א'.
 3. תלמיד במסלול הישיר מתואר ראשון יגיש את תכנית המחקר תוך שנתיים ממועד קבלתו כתלמיד מחקר שלב א' על תנאי.
 4. תלמיד במסלול הישיר מתואר שני יגיש את תכנית המחקר תוך שנה ממועד קבלתו כתלמיד מחקר שלב א'.
 5. הצעת המחקר תוגש בשפה האנגלית. הוועדה היחידתית תאשר כתיבה בעברית לאחר הגשת בקשה מנומקת ע"י התלמיד בהמלצת המנחה, לפחות שלושה חדשים לפני מועד הגשת ההצעה. (76)
 6. הצעת המחקר תוגש בהתאם להנחיות באתר הפקולטה להנדסה.

 

3.1.3  בחינת מועמדות וקבלה כתלמיד מחקר שלב ב'
א.  תנאי קבלה לשלב ב':
על התלמיד לעבור את בחינת מועמדות. ניתן להיבחן פעמיים לכל היותר.
ב.   מינוי בוחנים לבחינת המועמדות:
1)   ועדת הבוחנים תמונה ע"י הוועדה היחידתית על פי המלצת המנחה.
2)   הוועדה תורכב מהמנחה ועוד לפחות שני בוחנים בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה, שהם חברי סגל אקדמי המוסמכים להנחות תלמידים לדוקטורט ודרגתם היא מרצה בכיר לפחות. לפחות אחד מהבוחנים הנוספים יהיה חבר סגל אקדמי מחוץ לפקולטה. כאשר מספר המנחים עולה על אחד, מספר הבוחנים שאינם מנחים צריך לעלות על מספר המנחים. 
3)   חברי ועדת הבוחנים הם מומחים בתחומים של נושאי המחקר ובנושאים קרובים.
4)   במקרים מיוחדים ניתן למנות מומחה (בנוסף לחברי הוועדה כמוזכר לעיל) שאינו חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה, ואשר מומחיותו עשויה לתרום למלאכת השיפוט.
ג.   בחינת המועמדות:

 1. ככלל, הבחינה תתקיים באופן פיזי בהשתתפות התלמיד, המנחה והבוחנים. עם זאת, בסמכותה של הוועדה היחידתית לאשר השתתפות מקוונת של חלק או כל המשתתפים בבחינה.
 2. הבחינה תבדוק את המחקר המוצע מבחינת חדשנותו, תרומתו, היקפו והסיכוי להביאו לגמר מוצלח.
 3. במסגרת הבחינה תיבדק גם שליטת התלמיד בכלים מחקריים ובשיטות מחקר רלוונטיות ושליטתו בנושא המחקר ובנושאים הקרובים לתכנית המחקר.
 4. לפי תוצאות הבחינה תתקבל אחת ההחלטות הבאות: אישור המשך עבודת המחקר, אישור המשך עבודת המחקר לאחר ביצוע תיקונים/מילוי תנאים אשר נדרשו ע "י ועדת הבוחנים, עריכת בחינה שנייה או הפסקת עבודת המחקר.
 5. תלמיד בכל אחד משני המסלולים הישירים לדוקטורט שלא עמד בבחינת המועמדות, יופסקו לימודיו במסלול הישיר והקורסים שלמד במסגרת זו ייחשבו כחלק מלימודי התואר השני. (48)

 

3.2 תלמיד שלב ב'

3.2.1  חובות התלמיד
א.  תכנית הלימודים:

 1. תלמיד במסלול הרגיל ישלים עד להגשת עבודת הדוקטור קורסים בהיקף 12 נקודות זכות לפחות בציון ממוצע של 80 לפחות.
 2. תלמיד בכל אחד משני המסלולים הישירים ישלים עד להגשת עבודת הדוקטור קורסים בהיקף של 30 נקודות זכות בציון ממוצע של 80 לפחות. במסלול הישיר מתואר שני, לימודים אלה בהיקף 30 נקודות זכות כוללים 9 נקודות זכות או יותר שנצברו עד למעבר מלימודי תואר שני אל המסלול הישיר לדוקטורט. (46)
 3. תלמיד במסלול הישיר מתואר ראשון ישלים את חובת הקורסים תוך שלוש וחצי שנים מהקבלה כתלמיד מחקר שלב א' על תנאי במסלול הישיר. תלמיד במסלול הישיר מתואר שני ישלים את חובת הקורסים לדוקטורט תוך שלוש וחצי שנים ממועד תחילת התואר השני. לאחר העמידה בדרישה זו ולאחר המעבר לשלב ב', תלמיד בכל אחד משני המסלולים הישירים לדוקטורט יהיה זכאי לתואר שני.
 4. כשל תלמיד בקורס, הציון יישאר בעינו ללא נקודות זכות )ויופיע על כל אישור לימודים). באין כישלון תשמר הזכות לבקש לא לכלול בממוצע הציונים קורס אחד. קורס זה לא יזוכה בנקודות. (64) קורס לתואר שלישי יכול לזכות ב-3 נקודות זכות לכל היותר.
 5. מנחה ימליץ לתלמיד על תכנית לימודים. במידת הצורך תחייב הוועדה היחידתית את התלמיד בקורסים נוספים לפי המלצת הבוחנים בבחינת המועמדות.
 6. קורס ב"קריאה מודרכת" ניתן ללמוד בנוסף למכסה של נקודות הזכות המפרוטת לעיל.

ב.    דו"ח התקדמות שנתי:

 1. תלמיד שלב ב' יגיש למנחה דו"ח התקדמות אחת לשנה, עם פתיחת שנת הלימודים.
 2. הדו"ח יכלול פרטים על: ההתקדמות מאז הדו"ח הקודם, לרבות תכנית עבודה ולוח זמנים ליעדים, התקדמות במהלך המחקר, פרסומים מדעיים והשתתפות פעילה בכנסים מדעיים וביצוע שנת השהות.
 3. דו"ח ההתקדמות יאושר ע"י המנחה ויוגש לוועדה היחידתית. (68)

ג.     שנת שהות:

 1. תלמיד מחקר חייב לשהות בין כתלי האוניברסיטה במשך שנה רצופה אחת לפחות של תקופת לימודיו (שנה=שנה אקדמית). (67)
 2. מחקרו של תלמיד יבוצע באוניברסיטה או באחד ממכוני המחקר המסונפים לה. במקרים מיוחדים, רשאית הוועדה היחידתית להתיר את ביצוע המחקר במוסד אקדמי או מוסד מחקר מוכר אחר.
 3. תלמיד שאינו מועסק על ידי האוניברסיטה יפרט את ביצוע שנת השהות כולל תאריכים באישור המנחה.
 4. במסגרת הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר פועלת תת-ועדה מיוחדת שתפקידה לבדוק ולאשר ביצוע עבודות דוקטור במקום העסקתו של התלמיד. כל פנייה של תלמיד המבקש לבצע את עבודת הדוקטור במקום העסקתו, תועבר לאישור ועדה זו.

ד.   שפות: 
תלמיד מחקר יהיה חייב לעמוד בקורס "כתיבה טכנית - אנגלית". (65) 
ה.   הרצאה בסמינר:
על התלמיד לתת הרצאה אחת לפחות במסגרת הסמינר המחלקתי של ביה"ס/המחלקה בה הוא לומד במסגרת הדרישות לקבלת התואר. ההרצאה תינתן עד למועד הגשת עבודת הדוקטור.

 

4.     משך הלימודים

      לפי תקנון האוניברסיטה משך הלימודים לתואר שלישי הוא חמש שנים. תלמיד פנימי, המקבל מלגה מהפקולטה נדרש לסיים את הלימודים תוך ארבע שנים מהקבלה כתלמיד מחקר שלב א'. (71) 
      בכל מקרה של חריגה מלוחות הזמנים בכל אחד מהשלבים, יגישו התלמיד והמנחה נימוקים מפורטים מדוע חרגו ממסגרת הזמן המוקצבת בתקנון ויעבירו לוח זמנים מפורט למועד הגשת עבודת הדוקטור בצירוף דו"ח התקדמות.

 

5.     הגשת עבודת הדוקטור והליכי שיפוט

א.  החיבור

 1. עבודת הדוקטור תוגש לוועדה היחידתית לשיפוט לאחר סיום כל יתר החובות לתואר.
 2. מאחר והמצאי של שופטי העבודה קוראי העברית מוגבל, ועפ"י סעיף 76.3 בתקנון האוניברסיטאי, עבודת הדוקטור תוגש בשפה האנגלית. הוועדה היחידתית יכולה לאשר כתיבה בעברית לאחר הגשת בקשה מנומקת ע"י התלמיד בהמלצת המנחה, לפחות ששה חדשים לפני מועד הגשת העבודה. (76)
 3. התלמיד רשאי באישור המנחה לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת המחקר. בסוף הפרסום יצוין שהוא מהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר דוקטור באוניברסיטת תל-אביב. (70) בגוף עבודת הדוקטור תיכלל רשימה של המאמרים שנבעו מעבודת המחקר.
 4. הגשת אסופת מאמרים: ניתן לבקש אישור מהוועדה היחידתית להגיש את עבודת הדוקטור במתכונת של אסופת מאמרים, בכפוף לנוהל האוניברסיטאי .
 5. עם סיום הכתיבה של עבודת הדוקטור, יגיש התלמיד 2 עותקים של עבודת הדוקטור אליהם יצרף תקציר של העבודה, קורות חיים ורשימת פרסומים.
 6. עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים תיכתב כולה באותה שפה. אופן ההגשה כפוף לסעיף 76 בתקנון האוניברסיטאי. במקרה שהעבודה מוגשת בשפה האנגלית יצורף, כנדרש, גם תקציר בשפה העברית.

ב.   שיפוט העבודה

 1. אסופת מאמרים: הליכי השיפוט של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים יהיו זהים להליכי השיפוט של עבודת דוקטור הכתובה במתכונת רגילה. (77)
 2. המנחה יגיש את המסמכים הבאים:
 3. חוות דעת מפורטת אשר תכלול את עיקרי הממצאים והתוצאות, בציון תרומתו המקורית של התלמיד לעבודה. חוות הדעת תכלול התייחסות המנחה לכך שהעבודה נעשתה בהתאם לתכנית המחקר שאושרה.
 4. מכתב נלווה בו יפרט המנחה את תרומת התלמיד לכל אחד מהמאמרים שנבעו מעבודת המחקר. המנחה יחליט, בהתאם לשיקול דעתו, האם לציין בגוף העבודה ובמכתב הנלווה גם מאמרים שנשלחו לפרסום, אך טרם התקבלו. מכתב זה יישלח לשופטי העבודה ביחד עם עבודת הדוקטור.

ג)   רשימת שופטים מומלצת, הכוללת חוקרים המתאימים לשמש שופטים, בדרגת מרצה בכיר לפחות במסלול הרגיל, במוסדות להשכלה גבוהה המוסמכים להעניק תואר דוקטור לתלמידיהם. (78). לא יוצע שופט המקיים קשרי מחקר הדוקים עם התלמיד או המנחה בנושא הדוקטורט. (80)
ד)   אישור שהעבודה עברה הגהה ועריכה לשונית.

 1. הוועדה היחידתית תמנה לפחות שני מומחים בתחום המחקר שישמשו יחד עם המנחה כשופטי עבודת הדוקטור. לפחות אחד המומחים שתמנה הוועדה יהיה ממוסד אחר להשכלה גבוהה המוסמך להעניק תואר דוקטור לתלמידיו (77). באם יש יותר ממנחה אחד, מספר השופטים יהיה גדול באחד ממספר המנחים.
 2. עבודת הדוקטור תישלח לשופטים לבדיקה וקבלת חוות דעת כתובה שמועד הגשתה תוך חודשיים. חוות הדעת על העבודה הכתובה תהיה בנויה מסיכום קצר של עבודת הדוקטור, האם יש לקבלה כפי שהיא, עם תיקונים קלים שיאושרו ע"י המנחה, עם תיקונים מהותיים שידרשו שיפוט חוזר או שיש לדחותה. בנוסף, במידה ונדרשים תיקונים, השופט ימנה את השינויים הדרושים. השופט יידרש גם לפרט נושאים אשר הוא היה רוצה שהתלמיד יתייחס אליהם בבחינה. חוות הדעת יועברו למנחה ולתלמיד לפני הבחינה בע"פ.
 3. היה והתלמיד לא פרסם לפחות שלושה מאמרים שעומדים בקריטריונים האוניברסיטאיים להגשת אסופת מאמרים, העבודה תישלח לשופט נוסף, אנונימי למנחה ולתלמיד. על השופט להעביר חוות דעת עד לתאריך הבחינה בע"פ.
 4. היה והתלמיד כלל לא פרסם מאמרים בכתבי עת במסגרת הדוקטורט, ימונו שני שופטים אנונימיים. אולם, בידי הוועדה היחידתית הזכות להפעיל שיקול דעת בעניין מינוי שופט אנונימי שני במקרים בהם העבודה עברה שיפוט, למשל במקרה של מאמרי כנס או של מאמרים בכתבי עת בהם התלמיד אינו המחבר הראשון.
 5. לאחר קבלת כל חוות הדעת (כולל זו של השופט האנונימי במידה ויהיה כמובא לעיל) ובמידה וחוות דעת אחת תמליץ על דחיית עבודת הדוקטור, תמליץ הוועדה היחידתית על מינוי שופט נוסף-מיוחד. (81)
 6. המנחה ייקבע תאריך לבחינה בע"פ בהשתתפות השופטים שאינם אנונימיים. הבחינה תתקיים לאחר קבלת כל חוות הדעת. חוות הדעת יועברו לידיעת כל השופטים (עם השמטת שמו של השופט האנונימי). במידה והשופטים דרשו בחוות דעתם תיקונים קלים, הדבר לא יעכב את ביצוע הבחינה, והתלמיד יוכל לתקן את העבודה אחרי הבחינה.
 7. ככלל, הבחינה תתקיים באופן פיזי בהשתתפות התלמיד, המנחה והשופטים שאינם אנונימיים. עם זאת, בסמכותה של הוועדה היחידתית לאשר השתתפות מקוונת של חלק או כל המשתתפים בבחינה.
 8. הבחינה בע"פ תארך שעה עד שעתיים, בה התלמיד יציג את עיקרי עבודת הדוקטור ויישאל שאלות ע"י השופטים (מלבד השופט האנונימי כמובן). בסיום הבחינה בע"פ יהיה על השופטים להגיש סיכום של הבחינה בו יידרשו לציין האם יש מניעה לאשר את התואר לתלמיד.
 9. הוועדה היחידתית תדון בחוות הדעת של השופטים ובסיכום הבחינה בע"פ ותגיש המלצה לוועדה האוניברסיטאית להענקה או אי הענקת תואר הדוקטור.
 10. במידה ואחרי קיום הבחינה יסתבר שאחד השופטים לא כשיר לשמש כשופט, ובמידה וידרש שופט נוסף לצורך אישור התואר, תמנה הוועדה היחידתית שופט נוסף אנונימי.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>