שלבי הלימודים- תארים מתקדמים

3.4.   שלבי הלימודים

 

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים: הראשון – "לימודי צבירה" והשני - לימודים "מן המניין". תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין". מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – ראו סעיף 4 ד'.

 

3.4.1. שלב לימודי הצבירה

השלב הראשון ללימודים  (לתלמידים שאינם ב"זמן מלא") הוא שלב לימודי הצבירה שבמהלכו יצבור התלמיד נ.ז. לתואר שני. תוכניות הלימודים השנתיות יאושרו בשלב זה על ידי מנחה זמני או מנחה מלווה.

 

תלמיד המעוניין בנתיב לימודים מחקרי יכול להתקשר עם מנחה לעבודת התזה כבר בשלב הצבירה, ולהתקדם בעבודת המחקר בעודו בשלב הצבירה.

 

יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר. בכל שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים הנדסיים ולסיים לפחות שניים מהם בהצלחה. חרג התלמיד ממכסת הזמן התקנית ללימודים בשלב הצבירה או למד פחות מ- 3 קורסים בשנה, יופסקו לימודיו כאמור בסעיף 6.1.

 

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של בית הספר/המחלקה (לרבות רישום חוזר לאחר כשלון - אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כשלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.

 

התנאים למעבר לשלב "מן המניין":

 

  • התקשרות עם מנחה קבוע או הודעה על בחירת נתיב  לימודים פרויקט גמר (ללא תיזה).
  • צבירת לפחות 12 נ.ז. ולכל היותר 18 נ.ז. בקורסים הנדסיים.

 

הערה: הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 70 לפחות, וציון 80 לתלמידים המתכוונים ללמוד ב"זמן מלא", וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של בית הספר/המחלקה.

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב"זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין".

 

בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מתוכנית הלימודים, קורסים הנדסיים במעמד "מן המניין".

 

בשלב ה"צבירה" ישלם התלמיד שכר לימוד לפי מספר השעות הנלמדות בפועל, שיחויבו על פי התעריף הנהוג באוניברסיטה בלימודי התואר שני ללא דרישת מינימום 50% שכר לימוד לשנה וחיוב בגרירה. עם המעבר למסלול הלימודים "מן המניין", יוכרו לתלמיד כל הקורסים שלמד בלימודי הצבירה וכן ייזקף לזכותו תשלום שכר הלימוד ששילם בגינם.

 

בסיום לימודי הצבירה בהצלחה, על התלמיד לפנות למזכירות תארים מתקדמים בפקולטה בבקשה לעבור למעמד "מן המניין" באחר מנתיבי הלימודים - נתיב מחקרי או פרויקט גמר.

 

לא פנה התלמיד מיוזמתו כאמור, והוא זכאי לעבור למעמד "מן המניין", יועבר למעמד "מן המניין" בנתיב פרויקט גמר (כברירת מחדל). אם אינו זכאי (קרי, בוגר פקולטה שאינה הנדסית ולא התקשר עם מנחה), יופסקו לימודיו.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive