הנדסה מכנית

תכנית לימודים

בית-הספר מציע שני נתיבי לימוד לתואר שני "מוסמך אוניברסיטה בהנדסה מכנית"

( in Mechanical Engineering.(M.Sc.

1.    נתיב  מחקרי

        הדרישות לקבלת התואר בנתיב זה:

-      סיום קורסים בהיקף 24 נ.ז. לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.

-      השתתפות בסמינרים .

-      כתיבת עבודת גמר (תיזה), בהיקף 12 שעות, בהתאם לתקנון לתארים  מתקדמים של הפקולטה.

2.     נתיב  פרויקט גמר

נתיב  זה מיועד לתלמידים אשר סיימו תואר ראשון בהנדסה, וכן תלמידים שסיימו תואר ראשון במדעים מדויקים,  פרט למתמטיקה (חיצוניים בלבד).

הדרישות לקבלת התואר במסלול זה:

-      סיום קורסים בהיקף 36 נ.ז. לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.

-      השתתפות בסמינרים .

-      ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ.ז.

 

שלבי הלימודים:

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים: הראשון – "לימודי צבירה" והשני - לימודים "מן המניין". תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין". מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ללימודי השלמה.

 

תנאי קבלה, פירוט שלבי הלימוד, חובות לימודים בכל שלב, תנאי מעבר משנה לשנה, ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" ראה תקנון תאר  שני החדש.

 

יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר. בכל שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים.

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של בית הספר (לרבות רישום חוזר לאחר כשלון - אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כשלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.

הערה: הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 70 לפחות, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של בית הספר.

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב"זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין".

 

בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מתוכנית הלימודים, קורסים הנדסיים (למעט קורסים בניהול), במעמד "מן המניין".

 

3.    תחומי מחקר

        בית-הספר מציע קורסים בששה תחומי מחקר ראשיים:

 • חומרים
 • מכניקת זורמים
 • מכניקת מוצקים
 • מעבר חום ואנרגיה        
 • סביבה (להבדיל מתוכנית הלימודים בהנדסת סביבה)
 • מערכות

 

אנשי הסגל עומדים לרשות התלמידים בכל הנוגע לבחירת נתיבי לימוד וקורסים מתוך תחומי המחקר המוצעים, כולל קורסים מחוץ לבית-הספר.

 

 

שיעורי חובה פקולטתיים

חובה ללמוד שניים מתוך  הקורסים במתמטיקה, בתיאום עם המנחה, במועד הראשון המתאפשר. מנחה רשאי להציע המרת אחד משני הקורסים בקורס מתמטי הניתן בלימודי המשך בביה"ס למתמטיקה.

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

יתקיים בסמ'

0540.5001

 

שיטות מתמטיות בהנדסה

3

3

פונקציות מרוכבות

ב

0510.5001

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

א/ב

0510.5002

אנליזה פונקציונאלית

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

ב

0510.5003

מתמטיקה בדידה

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

א

 

 

שיעורי חובה בית-ספריים

תלמיד חייב ללמוד במועד הראשון המתאפשר שניים מקורסי החובה, בתיאום עם המנחה.

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

יתקיים בסמ'

0540.5300

מכניקת זורמים מתקדמת

3

3

מכניקת הזורמים 1

ב

0540.5400

תורת האלסטיות

3

3

מכניקת המוצקים (1)

א

0540.5500

מעבר חום-הולכה

3

3

מעבר חום (לתלמידי תואר ראשון)

א

0540.5600

תכן הנדסי: תיאוריה ושיטות מתקדמות[i]

3

3

תכן הנדסי: מבוא ושיטות

ב

0540.5000

סמינר בית ספרי

 

 

 

א-ב

 

 

במסלול עם תזה, תלמיד חייב להשתתף בסמינרים המוצעים בהיקף כולל של 14 סמינרים, ובמסלול ללא תזה בהיקף 8 סמינרים (בכל מסלולי הלימוד) - ראה תקנון. ניתן לבחור מתוך:

 • סמינר בזרימה ומעבר חום (כאחד לשבוע)
 • סמינר במכניקת מוצקים, חומרים ומערכות (כאחד לשבוע)
 • קולוקויום בהנדסה מכנית (כאחד לחודש)

קורסים נבחרים מתכנית לימודי תואר ראשון המוגדרים כבעלי "רמה מקבילה", יאושרו כקורסים לתארים מתקדמים בתנאי שהם או דומים להם לא נלמדו לתואר ראשון ולא יוכרו לתואר שני יותר מ-6 נ.ז. מקורסים כנ"ל במסלול עם עבודת גמר (תיזה) ו-9 נ.ז. במסלול עם פרויקט (ללא תיזה).

 

 

קורסי בחירה בית-ספריים (תוכניות מחקר מומלצות)

 

קורסים לפי תחומי מחקר

 1. סביבה
 2. חומרים
 3. מכניקת זורמים
 4. מכניקת מוצקים
 5. מעבר חום ואנרגיה
 6. מערכות

 

באישור מנחה קבוע ניתן לקחת כל קורס תואר שני בית ספרי או פקולטי כקורס בחירה.

המיון של הקורסים לפי תחומי מחקר הוא אינפורמטיבי בלבד.

 

 

מס' קורס

שם הקורס

סביבה

חומרים

מכניקת זורמים

מכניקת מוצקים

מעבר חום ואנרגיה

מערכות

נ.ז.

ש'

דרישות קדם

סמ'

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

 

 

 

 

 

 

ללא נ.ז.

2+2

הדרכה אישית

מומלץ למסלולים עם תיזה

א/ב

0510.7006

מבוא לדינמיקה לא לינארית[ii]

 

 

 

 

 

 

2

2

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

-

0540.5320

מבוא להדמיית טורבולנצייה[iii]

 

 

x

 

 

 

3

3

 

-

0540.6101

זרימה בסביבה נקבובית[iv]

x

 

x

 

 

 

3

3

ראה תיאור הקורס

-

0540.6201

תורת חומרים מרוכבים[v]

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לתורת האלסטיות

-

0540.6202

ביו-חומרים[vi]

 

x

 

 

 

 

3

3

 

-

0540.6301

זרימה צמיגה[vii]

x

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת זורמים מתקדמת

-

0540.6302

זרימה דחיסה[viii]

 

 

x

 

 

 

3

3

 

-

 

0540.6303

מכניקת זורמים ממוחשבת[ix]

x

 

x

 

x

 

2

2

 

-

0540.6304

אווירודינמיקה של מטוסים[x]

 

 

x

 

 

 

3

3

ראה תיאור הקורס

-

0540.6305

מבוא לזרימה טורבולנטית[xi]

x

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת הזורמים 2

-

0540.6306

הידרודינמיקה של גלים[xii]

 

 

x

 

 

 

3

3

 

-

0540.6307

זרימה רובדית[xiii]

x

 

x

 

x

 

3

3

 

-

0540.6308

מערכות דינמיות וכאוס[xiv]

 

 

x

 

 

 

3

3

 

-

0540.6309

שכבות גבול

x

 

x

 

x

 

3

3

 

א

0540.6310

מכניקת זורמים פיזיקלית[xv]

x

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת הזורמים 2

-

0540.6311

זרימה דו-פאזית[xvi]

x

 

x

 

x

 

3

3

 

-

0540.6312

יציבות הידרודינמית[xvii]

x

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת זורמים מתקדמת

-

0540.6313

הידרודינמיקה של כלי שיט (מבוא) [xviii]

 

 

x

 

 

 

3

3

מכניקת זורמים 1

-

0540.6314

הנדסת ניסויים[xix]

x

 

x

 

x

 

2

3

 

-

0540.6315

התורה הקינטית של הגזים[xx]

x

 

 

 

x

 

3

3

תרמודינמיקה 1

-

0540.6317

 

הידרודינמיקה של כלי שיט (תנועת אוניה בגלים)[xxi]

 

 

x

 

 

 

3

3

מכניקת זורמים 1

-

0540.6320

שחייה ותעופה בטבע

 

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת זורמים 1 (לפי המלצת המנחה)

ב

0540.6391

מעבדה מתקדמת בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום[xxii]

x

 

x

 

x

 

2

2

ראה תיאור הקורס

-

0540.6401

חוזק ספינות

 

 

 

x

 

 

3

3

 

-

0540.6402

תנודות לא לינאריות[xxiii]

 

 

x

x

 

x

3

3

 

-

0540.6403

מכניקה ניסויית

 

 

 

x

 

 

3

3

מכניקת המוצקים (1) ו- (2)

א

 

0540.6405

תורת הטבלאות והקליפות[xxiv]

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לתורת האלסטיות משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

-

0540.6406

תורת הפלסטיות[xxv]

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לתורת האלסטיות

-

0540.6407

מכניקת שבר[xxvi]

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לתורת האלסטיות

-

0540.6408

אנליזת אלמנטים סופיים (1) [xxvii]

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לאלמנטים סופיים

-

0540.6409

שבר והתעייפות

 

 

 

x

 

 

3

3

מכניקת שבר; מבוא לתורת האלסטיות

א

0540.6410

דינמיקת מבנים[xxviii]

 

 

 

x

 

 

3

3

תורת התנודות

-

0540.6411

אנליזת אלמנטים סופיים (2)

 

 

 

x

 

 

3

3

אנליזת אלמנטים סופיים (1)

ב

0540.6412

תיכון אופטימלי של מבנים[xxix]

 

 

 

x

 

 

3

3

תורת המבנים

-

0540.6413

מכניקת הרצף

 

 

x

x

 

 

3

3

תורת האלסטיות או מכניקת זורמים מתקדמת

ב

0540.6414

גלים במוצקים ומבנים[xxx]

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לתורת האלסטיות

-

0540.6415

 נושאים מתקדמים בהנדסה מכנית[xxxi]

 

 

 

x

 

 

3

3

 

-

0540.6420

מכניקה לא לינארית של חומרים ומבנים מרוכבים[xxxii]

 

 

 

 

 

 

3

3

מכניקת הרצף; תורת חומרים מרוכבים או באישור המרצה

-

 

0540.6430

מכניקה סטטיסטית של חומר גרגרי

 

 

 

 

 

 

3

3

 

ב

0540.6501

מעבר חום-הסעה[xxxiii]

 

 

x

 

x

 

3

3

מעבר חום-הולכה

-

0540.6502

מעבר חום-קרינה

 

 

 

 

x

 

3

3

 

א

0540.6503

תרמודינמיקה מתקדמת[xxxiv]

x

 

 

 

x

 

3

3

 

-

0540.6504

מעבר מסה[xxxv]

x

 

 

 

x

 

3

3

מכניקת הזורמים 2

-

0540.6601

מערכות מכניות משולבות[xxxvi]

 

 

 

x

 

x

3

3

 

-

0540.6602

שימושי הנדסה מכנית של למידת מכונה וכריית ידע[xxxvii]

 

 

 

 

 

x

3

3

 

-

0540.6603

שיטות קומבינטוריות בהנדסה[xxxviii]

 

 

 

 

 

x

3

3

 

-

0540.6604

ייצור, ניהול ושימוש במידע וידע בהנדסה מכנית[xxxix]

 

 

 

 

 

x

2

2

ראה תיאור הקורס

-

0540.6605

מכניקה של זרועות רובוטיות

 

 

 

 

 

x

3

3

מכניקה ובקרה של רובוטים

א

0540.6606

תכן ומידול של MEMS (מערכות אלקטרו-מכניות זעירות)

 

 

 

 

 

x

3

3

מבוא לתורת האלסטיות; מכניקת המוצקים (1) ו-(2)

א

0542.4121

תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה[xl]

x

 

 

 

 

 

3

4

רמה מקבילה

-

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה

x

 

x

 

x

 

3

4

רמה מקבילה

ב

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר

x

 

x

 

x

 

3

4

רמה מקבילה

ב

0542.4351

הנדסה ימית

 

 

 

 

 

 

3

4

רמה מקבילה

א

0542.4391

מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום

x

 

 

 

x

 

3

5

רמה מקבילה

א

0542.4422

תכן הנדסי: מבוא ושיטות

 

 

 

 

 

 

3

4

רמה מקבילה

א

0542.4455

בינה חישובית

 

 

 

 

 

x

3

4

רמה מקבילה

ב

0542.4622

דינמיקה ובקרה של מערכות

 

 

 

 

 

 

2

3

רמה מקבילה

ב

0542.4656

בקרת רובוטים אוטונומיים[xli]

 

 

 

 

 

x

3

4

רמה מקבילה

-

0545.5101

זיהום אוויר

x

 

 

 

 

 

3

3

ראה תכנית הנדסת סביבה

ב

0545.5102

בקרת  מזהמי אוויר חלקיקיים[xlii]

x

 

 

 

 

 

3

3

ראה תכנית הנדסת סביבה

-

0545.5103

בקרת מזהמים בתהליכי בעירה[xliii]

x

 

 

 

x

 

3

3

ראה תכנית הנדסת סביבה

-

0545.5110

אנרגיה סולרית[xliv]

x

 

 

 

x

 

3

3

ראה תכנית הנדסת סביבה

-

0545.5126

התמרת אנרגיה[xlv]

x

 

 

 

x

 

3

3

 

-

0545.5303

הערכת סיכוני קרינה ובטיחות קרינה[xlvi]

x

 

 

 

x

 

3

3

ראה תכנית הנדסת סביבה

-

 

 

הערה: רמה מקבילה – עיין בתכנית הלימודים לת

 

[i] הקורס יינתן בשפה האנגלית.

[ii] לא יינתן בתשע"ו

[iii] לא יינתן בתשע"ו

[iv] לא יינתן בתשע"ו

[v] לא יינתן בתשע"ו

[vi] לא יינתן בתשע"ו

[vii] לא יינתן בתשע"ו

[viii] לא יינתן בתשע"ו

[ix] לא יינתן בתשע"ו

[x] לא יינתן בתשע"ו

[xi] לא יינתן בתשע"ו

[xii] לא יינתן בתשע"ו

[xiii] לא יינתן בתשע"ו

[xiv] לא יינתן בתשע"ו

[xv] לא יינתן בתשע"ו

[xvi] לא יינתן בתשע"ו

[xvii] לא יינתן בתשע"ו

[xviii] לא יינתן בתשע"ו

[xix] לא יינתן בתשע"ו

[xx] לא יינתן בתשע"ו

[xxi] לא יינתן בתשע"ו

[xxii] לא יינתן בתשע"ו

[xxiii] לא יינתן בתשע"ו

[xxiv] לא יינתן בתשע"ו

[xxv] לא יינתן בתשע"ו

[xxvi] לא יינתן בתשע"ו

[xxvii] לא יינתן בתשע"ו

[xxviii] לא יינתן בתשע"ו

[xxix] לא יינתן בתשע"ו

[xxx] לא יינתן בתשע"ו

[xxxi] לא יינתן בתשע"ו

[xxxii] לא יינתן בתשע"ו

[xxxiii] לא יינתן בתשע"ו

[xxxiv] לא יינתן בתשע"ו

[xxxv] לא יינתן בתשע"ו

[xxxvi] לא יינתן בתשע"ו

[xxxvii] לא יינתן בתשע"ו

[xxxviii] לא יינתן בתשע"ו

[xxxix] לא יינתן בתשע"ו

[xl] לא יינתן בתשע"ו

[xli] לא יינתן בתשע"ו

[xlii] לא יינתן בתשע"ו

[xliii] לא יינתן בתשע"ו

[xliv] לא יינתן בתשע"ו

[xlv] לא יינתן בתשע"ו

[xlvi] לא יינתן בתשע"ו

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>