תוכנית לימודים - הנדסת סביבה

 

0545 התכנית להנדסת סביבה

 

ראש התכנית: פרופ' עמוס אולמן

 

מטרת התכנית

מטרת תכנית הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום הנדסת סביבה שישתלבו בתעשייה, במשרדי הנדסה וייעוץ ובמסגרות ממשלתיות או מוניציפליות בתפקידים הנדסיים-ביצועיים והנדסיים-ניהוליים. תרומתו של מהנדס סביבתי במסגרות אלו כוללת: איתור והגדרה (איכותית וכמותית) של הבעיות הסביבתיות, הגדרת מטרות ויעדים לתכניות לטיפול במפגעים, הצעה, בחינה ובחירה ולעיתים אף פיתוח של פתרונות טכנולוגיים לבעיית זיהום הסביבה. הידע הנדרש כדי לעמוד במטלות אלו הינו מתחומים שונים ומגוונים ורצוי שיהיה מושתת על רקע הנדסי. על כן נועדה תכנית הלימודים לתואר שני להוסיף ללימודי התואר הראשון בהנדסה את הנדבך הנוסף של ידע וכלים מתאימים בתחומים הרלוונטיים הנחוצים להכשרת מהנדס הסביבה.

למעוניינים בכיוון מחקרי, מאפשרת התכנית ביצוע עבודת גמר (תיזה) במגוון נושאים בתחום הנדסת סביבה תוך כדי הקניית כלי ניסוי ומחקר מתקדמים.

 

תנאי קבלה

 

הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מתפרסם כל שנה ב"חוברת המידע למועמדים" היוצא לאור לקראת כל שנת לימודים, על ידי המרכז למרשם.

 

א. ללימודי התואר השני בהנדסת סביבה רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים בידיעון הפקולטה וכן התנאים הבאים:

  1. בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" ((B.Sc. בהנדסה או במדעים מדוייקים, בתחומים הרלוונטיים כגון: כימיה, גיאופיזיקה ופיזיקה. מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

  2. הממוצע המשוקלל של ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות.

 

ב. סף הקבלה עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד, ובמיקום יחסי (מדרג) גבוה במחזור לימודי התואר הראשון. על המועמד להמציא אישור על מיקומו בכיתה במקצוע הנלמד. סף הקבלה עומד השנה על ציון ממוצע 80.

 

ג. מועמד שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ-75 רשאי ראש התוכנית לקבלו ללימודי התואר השני במעמד על-תנאי לתקופה שלא תעלה על שנה.

 

ד. למועמדים אשר חסרים את הרקע האקדמי הנדרש למסלול בהנדסת סביבה תיקבע תכנית השלמות מתאימה.

 

קורסי ההשלמה הנדרשים בדרך כלל הם:

0542.3620 מעבר חום

0542.2500 מכניקת הזורמים 1

0542.2600 תרמודינמיקה 1

0509.2846 משוואות דיפרנציאליות חלקיות

 

תנאי מעבר ללימודי תואר שני במעמד "מן המניין" יהיו: סיום כל קורס השלמה בציון 70 לפחות וציון ממוצע של 80 לפחות בהשלמות. כמו כן יש לעמוד בתנאים נוספים במידה וייקבעו ע"י הפקולטה.

כישלון סופי בשני רישומים עוקבים באחד מקורסי ההשלמה גורר הפסקת לימודים.

 

תכנית הלימודים

התכנית מציעה שני נתיבי לימוד לתואר שני "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת סביבה"

(M.Sc.in Environmental Engineering).

תלמידים מצטיינים בלימודי התואר הראשון יוכלו להתקבל ללימודים ב"זמן מלא" ולקבל מלגת קיום.

1. נתיב מחקרי

הדרישות לקבלת התואר בנתיב זה:

  • סיום קורסים בהיקף 24 נ.ז. לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים, בממוצע 75 לפחות.

  • השתתפות בסמינרים מחלקתיים (ראה תקנון פקולטי).

  • כתיבת עבודת גמר (תיזה), בהיקף 12 שעות בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים של הפקולטה.

2. נתיב פרויקט גמר

נתיב זה מיועד לבוגרי תואר ראשון בהנדסה ובוגרים במדעים מדוייקים (תלמידים חיצוניים בלבד).

הדרישות לקבלת התואר במסלול זה:

  • סיום קורסים בהיקף 36 נ.ז. לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים, בממוצע 75 לפחות.

  • השתתפות בסמינרים מחלקתיים (ראה תקנון פקולטי).

  • ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ.ז.

 

שלבי הלימודים:

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים: הראשון – "לימודי צבירה" והשני - לימודים "מן המניין". תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין". מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ללימודי השלמה.

 

פירוט שלבי הלימוד, חובות לימודים בכל שלב, תנאי מעבר משנה לשנה ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" ראה תקנון תאר שני החדש

 

יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר. בכל שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים.

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של המחלקה (לרבות רישום חוזר לאחר כשלון - אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כשלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.

הערה: הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 70 לפחות, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של בית הספר/המחלקה.

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב"זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין".

 

בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מהקורסים בתכנית הלימודים במעמד "מן המניין".

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

שיעורי חובה פקולטתיים

חובה ללמוד קורס אחד מתוך הקורסים בתיאום עם המנחה:

0510.5001

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

א/ב

0510.5002

אנליזה פונקציונאלית

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

ב

0540.5001

 

שיטות מתמטיות בהנדסה

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

ב

שיעור חובה מחלקתי

0540.5300

 

מכניקת זורמים מתקדמת

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

ב

0540.5000

סמינר בית ספריi

-

 

 

א/ ב

שיעורי ליבה של התכנית

חובה ללמוד 3 בנתיב מחקרי (עם עבודת גמר), 6 בנתיב פרויקט (ללא עבודת גמר) מתוך הקורסים הבאים, בתיאום עם המנחה.

0542.4121

 

תהליכי הפרדה בהנדסת סביבהii

3

4

רמה מקבילהiii

-

0542.4122

 

הסעת מזהמים בסביבה

3

4

רמה מקבילהiv

ב

0545.5101

זיהום אוויר

3

3

מכניקת הזורמים (1)

ב

0545.5102

בקרת מזהמי אוויר חלקיקייםv

3

3

מכניקת הזורמים (1)

זיהום אוויר

-

0545.5110

אנרגיה סולריתvi;

3

3

מעבר חום; תרמודינמיקה (1)

-

0545.5201

טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים (1) vii

3

3

מכניקת הזורמים (1)

-

0545.5203

טכנולוגיות לטיפול במים

3

3

כימיה בסיסית להנדסה

ב

0545.5301

הערכת סיכונים בטיפול בחומרים מסוכנים

3

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

א

שיעורי בחירה

ייבחרו מהקבצים הבאים בתיאום עם המנחה

קובץ איכות הסביבה

0545.5103

בקרת מזהמים בתהליכי בעירהviii

3

3

תרמודינמיקה (1)

מכניקת הזורמים (1)

-

0545.5126

התמרת אנרגיהix

3

3

 

-

0545.5202

טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים (2) x

3

3

טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים (1)

-

0545.5303

הערכת סיכוני קרינה ובטיחות קרינהxi

3

3

 

-

0545.5401

טיפול בפסולת מוצקה

3

3

 

א

0545.5501

התפלת מים מלוחים ומליחיםxii

3

3

 

-

קובץ מדעי ההנדסה (כללי)

0540.6501

 

מעבר חום - הסעהxiii

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6503

 

תרמודינמיקה מתקדמתxiv

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6504

 

מעבר מסהxv

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0542.4123

 

תהליכי מעבר חום וחומרxvi

3

4

רמה מקבילהxvii

ב

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

ללא נ.ז.

2+2

 

הדרכה אישית

מומלץ לתלמידים במסלול עם תיזה

א/ב

קובץ זרימה והסעה

0540.6101

 

זרימה בסביבה נקבוביתxviii

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6301

 

זרימה צמיגהxix

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6305

 

מבוא לזרימה טורבולנטיתxx

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6306

 

הידרודינמיקה של גליםxxi

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6307

 

זרימה רובדיתxxii

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6309

 

שכבות גבול

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

א

0540.6310

 

מכניקת זורמים פיזיקליתxxiii

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6311

 

 

זרימה דו-פאזיתxxiv

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6312

 

יציבות הידרודינמיתxxv

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0540.6315

 

התורה הקינטית שלxxviהגזים

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

קובץ שיטות חישוב וניתוח

0540.5600

 

תכן הנדסי – תיאוריה ושיטות מתקדמות

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

ב

0540.6303

 

מכניקת זורמים ממוחשבתxxvii

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

0542.4391

 

 

מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום

3

5

רמה מקבילהxxviii

א

קובץ שיטות ניסוי ומדידה

0540.6314

 

הנדסת ניסוייםxxix

2

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

-

 
 
 
קורסי בחירה חוץ-מחלקתיים

בנוסף לקורסים שיינתנו על-ידי המחלקה, יוצעו לתלמידים במסלול, בהתחשב ברקע הקודם שלהם ובתיאום עם המנחה, קורסים בנושאי איכות הסביבה ממחלקות אחרות באוניברסיטה. להלן רשימה חלקית. תכני הקורסים מפורטים בידיעונים של המחלקות:

 

מספר הקורס שם הקורס
מדעי החיים

0431.1010 מערכות אקולוגיות וזרימת אנרגיה

0453.4103 אקולוגיה מיקרוביאלית

0455.3419 בעיות אקולוגיות של האדם וסביבתו

0455.3018 אקולוגיה של זיהום ושיקום מקווי מים

0455.3021 אספקטים ביולוגיים של איכות הסביבה

0455.3448 שימוש במיקרואורגניזמים ימיים לניטור ושחזור הסביבה הימית

0910.3000 נושאים באיכות הסביבה

 

מדעים מדוייקים

0341.4317 מזומטאורולוגיה

0341.4148 כימיה אטמוספירית

0341.4165 גיאולוגיה יישומית

 

מדעי החברה

1041.3502 סוציולוגיה סביבתית

1082.4003 קבלת החלטות בסקטור הציבורי

 

מדעי הרוח

0691.4460 איכות הסביבה בעולם ובישראל

0691.4616 כלכלה אקולוגית

 

ביה"ס ללימודי הסביבה

0910.1000 דיני איכות הסביבה

0910.3000 נושאים באיכות הסביבה

i תלמיד תואר שני בנתיב המחקרי חייב להשתתף בסמינרים מחלקתיים בהיקף של 14 סמינרים ובנתיב פרויקט גמר בהיקף 8 סמינרים (ראה תקנון).

 

ii לא יינתן בתשע"ו

iii הערה: רמה מקבילה - עיין בתכנית הלימודים לתואר ראשון. לתואר שני יוכרו עד 9 נ.ז. בקורסים ב"רמה מקבילה" בנתיב מחקרי, ועד 12 נ.ז. בנתיב פרויקט גמר באישור מנחה וראש התכנית.

 

iv הערה: רמה מקבילה - עיין בתכנית הלימודים לתואר ראשון. לתואר שני יוכרו עד 9 נ.ז. בקורסים ב"רמה מקבילה" בנתיב מחקרי, ועד 12 נ.ז. בנתיב פרויקט גמר באישור מנחה וראש התכנית.

 

v לא יינתן בתשע"ו

vi לא יינתן בתשע"ו

vii לא יינתן בתשע"ו

viii לא יינתן בתשע"ו

ix לא יינתן בתשע"ו

x לא יינתן בתשע"ו

xi לא יינתן בתשע"ו

xii לא יינתן בתשע"ו

xiii לא יינתן בתשע"ו

xiv לא יינתן בתשע"ו

xv לא יינתן בתשע"ו

xvi לא יינתן בתשע"ו

xvii הערה: רמה מקבילה - עיין בתכנית הלימודים לתואר ראשון. לתואר שני יוכרו עד 9 נ.ז. בקורסים ב"רמה מקבילה" בנתיב מחקרי, ועד 12 נ.ז. בנתיב פרויקט גמר באישור מנחה וראש התכנית.

 

xviii לא יינתן בתשע"ו

xix לא יינתן בתשע"ו

xx לא יינתן בתשע"ו

xxi לא יינתן בתשע"ו

xxii לא יינתן בתשע"ו

xxiii לא יינתן בתשע"ו

xxiv לא יינתן בתשע"ו

xxv לא יינתן בתשע"ו

xxvi לא יינתן בתשע"ו

xxvii לא יינתן בתשע"ו

xxviii הערה: רמה מקבילה - עיין בתכנית הלימודים לתואר ראשון. לתואר שני יוכרו עד 9 נ.ז. בקורסים ב"רמה מקבילה" בנתיב מחקרי, ועד 12 נ.ז. בנתיב פרויקט גמר באישור מנחה וראש התכנית.

 

xxix לא יינתן בתשע"ו

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>