לימודי חוץ בהנדסה

הפקולטה להנדסה ע“ש איבי ואלדר פליישמן

ביה“ס לתארים מתקדמים ע“ש זנדמן־סליינר

 

לימודי חוץ

בהנדסה

לימודי העשרה

שנת תשע"ו

 

 

מערכת שעות תשע"ו

https://engineering.tau.ac.il/yedion/2015-16/schecule2-gradurl

 

לוח שנה"ל תשע"ו

https://www.tau.ac.il/calendar/2015-2016

 

 

מזכירות בית הספר לתארים מתקדמים, הפקולטה להנדסה

קריית האוניברסיטה, רמת־אביב, תל־אביב 87996

טל' 03-6406869, 03-6408372, 03-6406791 פקס 03-6406013

אתר הפקולטה

 

 

 

דקאן הפקולטה להנדסה:                       פרופ‘ יוסי רוזנוקס

משנה מנהלי לדקאן הפקולטה:               פנינה אפרתי

ע‘ משנה מנהלי לדקאן הפקולטה:           ורדה בוטויניק

אחראית מזכירות לתארים מתקדמים:    אורית גוטרמן

מזכירת התכנית ללימודי חוץ:                ליאורה לויצקי

 

מידע כללי

הפקולטה להנדסה מקיימת תכנית של "לימודי חוץ — העשרה" בבית הספר לתארים מתקדמים ע"ש זנדמן־-סליינר. מטרת התכנית היא הרחבת אופקים בצד הקניית התמחות נוספת בתחומי ההנדסה השונים ובלימודי ניהול. התכנית מאפשרת השתתפות בקורסים מתכנית הלימודים הרגילה לתארים מתקדמים שמציעה הפקולטה להנדסה. הלימודים בתכנית "לימודי חוץ בהנדסה — העשרה" פתוחים בפני בעלי תואר ראשון בהנדסה או תואר ראשון במדעים מדויקים  (.B.Sc.).

האוניברסיטה והפקולטה שומרים  לעצמם את הזכות לשנות את התקנון ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי ייכנס לתוקף מידית, אלא אם כן יצוין אחרת.

 

1. נוהל ההרשמה

א.  מועד ההרשמה:

1.  ההרשמה לתכנית לימודי חוץ — העשרה היא סמסטריאלית ומתקיימת בסמוך לפתיחת כל סמסטר.

2.  הרישום לקורסים יסתיים כשבוע לפני תחילת כל סמסטר.

3.  הרישום לקורסים מתקיים בימים א'-ה‘ בין השעות 10:00-12:30, במזכירות בית הספר לתארים מתקדמים, בנין וולפסון להנדסה מכנית, חדר 110. טלפון: 03-6408372, 03-6406869, 03-6405791

 

ב.  רישום תלמידים חדשים

  1. רישום לתכנית באתר הרשמה ללימודי תואר שני של האוניברסיטה:

     יש להעביר למרכז למרשם– רישום תואר שני - אישור זכאות לתואר ראשון (מקור וצילום), וגיליון ציונים של לימודי התואר הראשון (מקור וצילום) – בהתאם להנחיות באתר ההרשמה

  1.  הפקולטה להנדסה תדון בבקשת המועמד להתקבל לתכנית.

מועמדים שהקבלה שלהם תאושר יקבלו הודעת קבלה מהמרכז למרשם. להודעת הקבלה יצורף שובר תשלום שכר לימוד (תשלום ראשון).

שובר  תשלום שכר הלימוד כולל:

א.  תשלום עבור קורס אחד בהיקף 2 ש"ס (16% שכ"ל)

ב.  תשלומים נלווים.

     תלמיד המוותר על שירותי רווחה, יאשר זאת בחתימה על טופס מיוחד. יש לחתום על הטופס ולשלוח אותו ליחידה לשכר לימוד למייל: im@tau.ac.il   .

     תלמיד שלא הודיע על ויתור דמי רווחה, ותלמיד הרשום ליותר מ־2 ש"ס — יישלח לו שובר נוסף לתשלום. התשלום יבוצע בבנק.

     טופס ויתור על שרותי רווחה           

 

     תלמיד ממשיך ותלמיד המחדש לימודים

1.  טופס רישום לקורסים יישלח למזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים.

2.  שובר תשלום יישלח לבית התלמיד. יש למלא ולחתום על טופס הצהרה על היקף הלימודים ולשלוח ליחידה לשכר לימוד במייל  im@tau.ac.il

            היחידה לשכר לימוד תשלח לתלמיד שובר תשלום עם סכום לתשלום המתאים להצהרה על היקף הלימודים.

      תלמיד המבקש לוותר על שירותי רווחה יצרף למייל ליחידה לשכר לימוד טופס ויתור על שרותי רווחה.

     טופס באתר                  

        לאחר ביצוע התשלום והרישום לקורסים, רשאים כל הנרשמים להשתתף בשיעורים.

 

הערה: תלמיד תואר שני בהנדסה שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות, לא יוכל להירשם ללימודי חוץ — העשרה, אלא רק בתום שתי שנות לימוד מיום הפסקת הלימודים.

 

ג.   קבלה לקורסים

     בקורסים מסוימים מתכנית לימודי התואר הראשון והתואר השני יש בעיית מקום, לכן מספר המקומות בהם הוא מוגבל. הקבלה לקורסים אלה תהיה באישור המזכירות ותיקבע לפי מועד ההרשמה והחלטת ראש בית הספר/המחלקה אליו משתייך הקורס.

 

2.  שכר לימוד

א.  התשלום עבור כל שעה סמסטריאלית (ש"ס) הינו בשיעור של 8% משכר הלימוד השנתי המלא + תשלומים נלווים במלואם.

     שכר הלימוד לשנה“ל תשע"ד:

     100% שכ“ל: 13,754 ₪

     8% שכ“ל: 1,100 ₪

     תשלומים נלווים: 812 ₪   = 502 ₪  אבטחה + 301 ₪  שירותי רווחה.

     כל הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש 6/15 (שהתפרסם ב־15/7/15).

ב.  תלמיד בלימודי חוץ — העשרה שלא הודיע על ויתור דמי הרווחה, ותלמיד הרשום ליותר מ־2 ש“ס — יישלח אליו שובר נוסף לתשלום.

ג.   תלמיד שירשם לקורס אחד בהיקף 2 ש“ס בלבד — יגבו ממנו הפרשי הצמדה בלבד.

ד.  תלמיד שיפסיק לימודיו, יחולו עליו כללי ההפסקה הרגילים על פי תקנון שכר ־לימוד המחייבים בתשלום, על פי מספר השעות הסמסטריאליות שהתלמיד נרשם אליהן, ובהתאם למועד שבו נמסרה הודעה על ההפסקה.

     תקנות שכר לימוד:  https://www.tau.ac.il/tuition-main

 

3.  רישום לקורסים

א.  ידיעון: ידיעון הפקולטה להנדסה המלא, הכולל את תכניות הלימודים, תקנון לימודים מעודכן, מערכת השעות, תיאור הקורסים ולוח הבחינות נמצא באתר הידיעון
הידיעון אינו מוצע למכירה. ניתן לעיין בידיעון בספרייה למדעים מדויקים והנדסה.

 

ב.  רישום קורסים: תלמיד בלימודי חוץ — העשרה רשאי להירשם לקורסים המוצעים ע"י הפקולטה להנדסה בלבד מתכנית הלימודים של בית הספר לתארים מתקדמים. רישום לקורסים יסתיים כאמור שבוע לפני תחילת כל סמסטר.  

     ביטול הרישום לקורסים יאושר רק אם התקבלה בקשה בכתב מהתלמיד במזכירות בית הספר לתארים מתקדמים עד שבועיים מיום תחילת הסמסטר.

ג.  קורסים ב"רמה מקבילה": קורסים נבחרים מתכנית לימודי תואר ראשון, המוגדרים כבעלי "רמה מקבילה", יאושרו כקורסים ללימודי תואר שני ובתנאי שהם או דומים להם לא נלמדו לתואר ראשון על־ידי הסטודנט. קורס ב"רמה מקבילה" יקנה לכל היותר 3 נקודות זכות ולא יוכרו לתואר שני יותר מ־9 נקודות זכות מקורסים כנ"ל, ובמסלול לימודים עם פרויקט לא יוכרו יותר מ־12 נקודות זכות מקורסים ב"רמה מקבילה" (יחידת לימוד יכולה להחמיר בדרישה — ראה תקנון בידיעון הפקולטה לשנת תשע"ד).

ד.  בדיקת מערכת השעות: תלמיד מתבקש לבדוק את מערכת השעות שלו באתר האינטרנט: http://ims.tau.ac.il במידע אישי לתלמיד.

     לקבלת מידע באינטרנט, ניתן להיעזר במחשבים הנמצאים בכיתות המחשבים בבניין לימודי הנדסה.

ה.  עמידה בדרישות: תלמיד בלימודי חוץ חלים עליו כל חובות הקורס. תלמיד חייב להקפיד על עמידה בדרישות קדם לקורס אליו הוא נרשם. תלמיד שאינו עומד בדרישות הקדם לקורס יפנה למורה הקורס שידון בבקשתו בצורה פרטנית.

4.  דואר אלקטרוני

הפקולטה להנדסה מנהלת את כל ההתכתבות עם הסטודנטים באמצעות דואר אלקטרוני.

הסבר על פתיחת החשבון בקישור שלהלן:

https://www.ims.tau.ac.il/Tal/TL/Email_Kod.aspx

http://www.tau.ac.il/cc/computing/students-mail-heb.html

    

 

     הודעות SMS

     ניתן לקבל הודעות SMS, הכוללות ציונים סופיים בקורסים והודעות על שינויים במערכת השעות. מידע ורישום לשירות ההודעות מתבצע באתר:                    www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx

 

     מידע אישי לתלמיד. החיוב נעשה דרך חשבון שכר הלימוד.

 

5.  תכנית "הקבצי לימוד"

     במסגרת "לימודי חוץ בהנדסה — העשרה" של הפקולטה מתקיימת תכנית של "הקבצי לימוד". תכנית זו מאפשרת לתלמיד להשתתף במספר קורסים (משלושה ומעלה) בתחומים מוגדרים, הנבחרים מתכנית הלימודים הרגילה לתארים מתקדמים. קבוצת קורסים זו מוגדרת כ"הקבץ לימוד". היקף הלימודים בהקבץ מתאים לדרישות הוועדה לגמול השתלמות מקצועית.

 

6.  הכרה בלימודים*

אלה מבין המשתתפים בלימודי חוץ שירשמו ויתקבלו לאחר מכן ללימודי התואר השני בפקולטה, בתנאי הקבלה הרגילים, לימודיהם יוכרו כמילוי חובות לתואר שני בכפוף לתנאים הבאים:

א.  הכרה תינתן עד 75% ממכסת הלימודים הנדרשת לתואר שני במסלול שנבחר, למעט קורסים בניהול.

ב.  התלמיד יוכל ללמוד עד 4 שנים בלימודי חוץ.

ג.   ציון בכל קורס לא ייפול מ־75.

ד.  על הקורסים לא יחול חוק ההתיישנות, דהיינו 5 שנים מיום תחילת הקורס עד יום תחילת לימודי התואר השני.

ה.  הקורסים שיוכרו יהיו חייבים באישור ראש ביה”ס/מחלקה והמנחה. ראש ביה”ס/מחלקה בהתייעצות עם המנחה, יבדוק אם לחייב את התלמיד בקורסים נוספים בלימודיו לתואר שני.

 

7.  הקלה בשכר הלימוד ודמי ההרשמה לתואר שני

תלמידים שלמדו ב"לימודי חוץ — העשרה", נרשמו והתקבלו ללימודי תואר שני, יהיו זכאים להקלות בדמי הרישום (יהיו חייבים בתשלום מחצית דמי ההרשמה הרגילים) ובשכר הלימוד.

תלמיד שיקבל פטור אקדמי בתואר שני בגין קורסים שנלמדו בלימודי חוץ — העשרה באוניברסיטת תל-אביב, יחויב בהפרש שבין תעריף שכ"ל המתחייב עפ"י תחום לימודיו בתואר השני לבין התשלום ששולם עבור הקורס/ים בלימודי חוץ.

 

8.  אישור לימודים

תלמיד שיסיים בהצלחה את לימודיו יקבל אישור המפרט את הקורסים בהם השתתף ונבחן. אישור זה ניתן להציג, בין השאר, למטרות גמול השתלמות.

תלמיד לא יוכל לקבל אישור השתתפות ללא קבלת ציון סופי בקורס.

 

 

אנו מאחלים לך הנאה מהשתתפותך בקורסים בפקולטה להנדסה,

 

 

מזכירות בית הספר לתארים מתקדמים

 

אורית גוטרמן    טל' 03-6406869   oritg@tauex.tau.ac.il

ליאורה לויצקי   טל' 03-6408372   lioral@tauex.tau.ac.il

ליאת כהן          טל' 03-6405791   liatc@tauex.tau.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>