הנדסת תעשייה

המחלקה להנדסת תעשייה

 

תכנית לימודים

 

סוגי התארים ונתיבי הלימוד

המחלקה מציעה  שלושה סוגי תארים לתואר שני:

1. "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת תעשייה".M.Sc

הדרישות לקבלת תואר במסלול זה הן:

 

נתיב מחקרי

- קורסים בהיקף של 24 נ"ז עפ"י תכנית הלימודים.

- כתיבת עבודת גמר (תזה) בהיקף של 12 נ.ז., בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים של הפקולטה. (סה"כ 36 נ"ז).

- חובת השתתפות ב-14 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

נתיב פרויקט גמר

- קורסים בהיקף של 36 נ"ז עפ"י תכנית הלימודים.

- ביצוע פרויקט בהיקף של 3 נ"ז. (סה"כ 39 נ"ז)

- חובת השתתפות ב-8 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

2.   "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת תעשייה וניהול".M.Sc – הנדסת תעשייה עם לימודי ניהול

הדרישות לקבלת תואר במסלול זה הן:

 

נתיב מחקרי בהנדסת תעשייה וניהול

- קורסים בהיקף של 27 נ"ז, מזה 18 נ"ז בקורסים הנדסיים ו-9 נ"ז בקורסים בניהול עפ"י תכנית הלימודים.

- כתיבת עבודת גמר (תזה) בהיקף של 12 נ.ז, בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים בפקולטה. (סה"כ 39 נ"ז)

- חובת השתתפות ב-14 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

 

נתיב פרויקט גמר בהנדסת תעשייה וניהול

- קורסים בהיקף של 38 נ"ז, מזה 26 נ"ז בקורסים הנדסיים ו-12 נ"ז בקורסים בניהול עפ"י תכנית הלימודים.

- ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ"ז.

(סה"כ 41 נ"ז)

- חובת השתתפות ב-8 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

3.  מסלול משולב "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת תעשייה".M.Sc ו"מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" MBA מהפקולטה לניהול

 

א.     דרישות לתואר שני בהנדסת תעשייה

-  קורסים בהיקף של  18 נ.ז. מתכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה.

הפטור מ-6 נ.ז. ממקבץ הניהול מותנה בסיום תכנית הלימודים במסלול המשולב. אי עמידה בתנאי של סיום שתי תכניות לימוד תחייב לימוד קורסים בהיקף הנדרש לקבלת תואר שני בהנדסת תעשייה או בהנדסת תעשייה וניהול כמתואר למעלה.

 

-  כתיבת עבודת גמר (תזה) בהיקף של 12 נ.ז, בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים של הפקולטה להנדסה.

- חובת השתתפות ב-14 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

ב.      דרישות לתואר שני במנהל עסקים – תכנית הלימודים "מוסמך במנהל עסקים (מב"ע)" כוללת קורסים בהיקף 22 י"ס לפי תכנית הלימודים לתואר מב"ע.

הפטור מ-3 קורסים (6 י"ס) מותנה בסיום שתי תכניות הלימודים במסלול המשולב.

 

 

שלבי הלימודים: (ראה סעיף 3.4 בתקנון לימודי התואר השני של הפקולטה להנדסה)

 

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים: הראשון – "לימודי צבירה" והשני - לימודים "מן המניין". שלב הצבירה מיועד לתלמידים העובדים במקביל ללימודים ויימשך לכל היותר 3 שנים אשר במהלכן חייב התלמיד ללמוד את קורסי החובה המחלקתיים ולצבור לפחות 12 נ.ז. ולא יותר מ-18 נ.ז. בתום שלב זה יעבור התלמיד למעמד "מן המניין" בנתיב המחקרי או בנתיב הפרויקט. הקבלה לנתיב המחקרי מחייבת התקשרות עם מנחה קבוע לצורך ביצוע מחקר לתזה. יודגש כי קבלה ל"לימודי הצבירה" מהווה קבלה לתכנית לימודי התואר השני לכל דבר.

 

מקבלי מלגות לימוד ילמדו במתכונת של "זמן מלא". תלמידים אלה יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין" וילמדו רק בנתיבים המחקריים. עליהם לבחור מנחה קבוע לא יאוחר מתום הסמסטר הראשון ללימודים.

 

תלמיד הבוחר  בלימודים לתואר בהנדסת תעשייה וניהול, חייב להודיע על כך בסמסטר הראשון ללימודיו בשלב "הצבירה".

 

מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ל"לימודי השלמה".

 

פירוט שלבי הלימוד, תנאי המעבר משנה לשנה, חובות לימודים בכל שלב ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" ראה תקנון תאר  שני. 

 

תחום התמחות

                המחלקה מציעה שלושה תחומי התמחות המייצגים את הידע, הקורסים ותחומי העניין הנוכחיים של אנשי הסגל במחלקה:

  • תפעול ולוגיסטיקה
  • אנליטיקה עסקית
  • היבטים אנושיים במערכות

 

תכנית הלימודים מאפשרת אך לא דורשת התמחות. לקבלת התמחות, על התלמיד ללמוד קורסים על פי דרישות ההתמחות ולבצע תיזה או פרויקט בנושא ההתמחות.

 

תנאי קבלה

הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מתפרסם כל שנה ב"חוברת המידע למועמדים" היוצא לאור לקראת כל שנת לימודים, על ידי המרכז למרשם.

א.    ללימודי התואר השני בהנדסה תעשייה רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים בידיעון הפקולטה וכן התנאים הבאים:

1.    בעל תואר "בוגר אוניברסיטה"  (.(B.Sc בהנדסה או במדעים מדוייקים, מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

2.    הממוצע המשוקלל של ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות.

הקבלה למסלול המשולב M.Sc. ומב"ע (MBA) תתבצע על בסיס מקום פנוי ובתנאים הבאים: לימודים ב"זמן מלא", מדרג ב-20% העליונים בלימודי התואר הראשון בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטה, ממוצע ציונים שאינו נמוך מ-90, עמידה בתנאי הקבלה של הפקולטה לניהול, המבוססים על ממוצע הציונים, ותוצאות מבחן GMAT.

ב.      סף הקבלה עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בחתך הנרשמים וקיבולת המחלקה באותה שנה. אפשרות הקבלה תלויה בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד, בממוצע ציוני התואר הראשון ובמיקום היחסי (מדרג) במחזור לימודי התואר הראשון. על המועמד להמציא גיליון ציונים ואישור על מיקומו בכיתה.

ג.      מועמד ללימודים שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ- 75 יכול להתקבל ללימודי התואר השני במעמד על-תנאי בכפוף לקיבולת המחלקה באותה שנה. הסטודנט יהיה במעמד על תנאי למשך תקופה שלא תעלה על שנה. במסגרת זו יידרש לסיים בהצלחה את שני קורסי החובה המחלקתיים בציון ממוצע של 70 לפחות.

ד.  בהתאם לבסיס הידע ורקע לימודי התואר הראשון, מועמדים מסוימים המעוניינים להירשם למחלקה יידרשו להשלים מספר קורסים מלימודי התואר הראשון. הקבלה תהיה במעמד מיוחד-לימודי השלמה.       

1.    תכנית ההשלמות תקבע על ידי אחראי תואר שני, בהתחשב בבסיס הידע וברקע לימודי התואר הראשון של המועמד. מידע נוסף קיים בתקנון תואר שני.

2.    תנאי מעבר ללימודי תואר שני במעמד "מן המניין" יהיו: סיום כל קורס השלמה בציון 75 לפחות וציון ממוצע של 80. בנוסף, יידרש הסטודנט לעמוד בתנאים נוספים שייקבעו על ידי הפקולטה.

 

קורסי התכנית:

קורסי התכנית משתייכים לקטגוריות הבאות:

 

1.  קורסי חובה

2. קורסי ליבה (מצומצמת ומורחבת)

3. קורסי בחירה

4. קורסי בחירה בניהול

 

 

 

פירוט דרישות לפי נתיבי הלימוד

 

יש לבחור קורסים מהקטגוריות לעיל, בהתאם לפירוט הבא. הנקודות הרשומות בטבלה מהוות דרישת מינימום.

 

נתיב מחקרי:

 

 

הנדסת תעשייה

 

הנדסת תעשייה וניהול

בשילוב מב"ע

חובה

6

6

6

קורסי ליבה

 

10 מתוכן 8 מהליבה המצומצמת

10 מתוכן 8 מהליבה המצומצמת

10 מתוכן 8 מהליבה המצומצמת

קורסי כל הליבות וקורסי בחירה

4

2

2

קורסי ניהול

-

9

-

סה"כ דרישות התואר

24

27

18

 

 

לקבלת התמחות, יש לבחור את קורסי הליבה המצומצמת מתוך קורסי הליבה המצומצמת של ההתמחות הנבחרת ולבצע תזה בתחום ההתמחות הנבחרת.

 

 

נתיב פרויקט גמר:

 

 

הנדסת תעשייה

 

הנדסת תעשייה וניהול

חובה

6

6

קורסי ליבה

12  מתוכן 8 מהליבה המצומצמת

12 מתוכן 8 מהליבה המצומצמת

קורסי כל הליבות וקורסי בחירה

12

8

קורסי ניהול

-

12

סה"כ דרישות התואר

36

38

 

 

לקבלת התמחות, יש לבחור את קורסי הליבה מתוך קורסי הליבה של ההתמחות הנבחרת ולבצע פרויקט בתחום ההתמחות הנבחרת.

 

 

 

 

 

 

להלן פירוט קורסי התכנית:

 

  1. קורסי חובה

 

תלמיד התואר השני בכל מסלולי הלימוד חייב  לקחת את מקצועות החובה הר"מ בשנה הראשונה ללימודים.

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

0572.5110

אופטימיזציה שימושית למהנדסים

3

3

מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים

א

0572.5225

שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשייה

3

3

מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים

ב

 

 

  1. א) קורסי ליבה בהתמחות בתפעול ולוגיסטיקה

 

ליבה מצומצמת:

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

0572.5256

תכן קווי ייצור

2

2

נמ"י

**

0572.5260

תיאום במערכות מבוזרות[1]

2

2

שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשייה

**

0572.5302

שיבוץ ותזמון

2

2

נמ"י

ב

0572.5305

ניהול שרשראות אספקה[2]

2

2

ניתוח מערכות מלאי

ב

0572.5353

תפעול מערכות תובלה[3]

2

2

אופטימיזציה שימושית למהנדסים

ב

0572.5357

מודלים של משחקים במערכות תפעול

2

2

מבוא להסתברות

א

0572.5308

ניהול מרכזי הפצה[4]

2

2

אופטימיזציה שימושית למהנדסים

ב

 

 

.

ליבה מורחבת:

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

0365.4436

תורת התורים

3

3

שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשייה

א

0572.5201

מערכות דינמיות[5]

2

2

 

-

0365.4150

אלגוריתמים מקורבים באופטימיזציה קומבינטורית

3

3

 

ב

0572.5257

אופטימיזציה - הלכה למעשה[6]

2

2

אופטימיזציה שימושית למהנדסים

-

0571.4159

מערכות שירות[7]

2

3

נמ"י, מודלים סטוכסטיים

ב

 

 

 

 

 

ב) קורסי ליבה בהתמחות באנליטיקה עסקית

 

ליבה מצומצמת:

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

0572.5135

טכנולוגיות ומסדים לנתוני עתק Big Data[8]

2

2

תכנות, ניתוח נתונים סטטיסטי, הנדסת מערכות מידע, מחסני נתונים

ב

0572.5139

מבוא למדעי נתונים Data Science [9]

2

2

תכנון מע' בסיסי נתונים; מחסני נתונים

א

0572.5448

כריית ידע מתקדם לנתונים מובנים ולא מובנים[10]

2

2

תכנון מע' בסיסי נתונים, מודלים סטוכסטיים ודטרמיניסטיים

-

0572.5118

יישומי איתור אנומליות במערכת שירות ותעשייה[11]

2

2

 

-

0572.5112

יישומי תורת האינפורמציה לבעיות חיפוש

2

2

סטטיסטיקה, הסתברות

א

 

ויזואליזציה של נתונים[12]

2

2

 

-

0572.5120

פרטיות מידע[13]

2

2

מבוא להסתברות, רשתות תקשורת

-

 

 

ליבה מורחבת:

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

0365.3247

רגרסיה[14]

2

3

ניתוח נתונים סטטיסטי, הסתברות

א

0510.7404

מערכות לומדות

2

2

מבני נתונים ואלגוריתמים או יעילות של חישובים

ב

0368.3235

מבוא ללמידה חישובית[15], [16]

2

3

הסתברות, סטטיסטיקה, תכנות

א

0365.4063

למידה סטטיסטית[17]

3

3

הסתברות, סטטיסטיקה, תכנות, רגרסיה

א

0571.4160

אחזור מידע ומערכות המלצה[18]

2

3

 

א

0572.5350

כלים הסתברותיים מתקדמים ושימושיהם בהנדסת תעשייה

2

2

שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשייה

א

 

 

 

 

ג) קורסי ליבה בהתמחות בהיבטים אנושיים במערכות

 

ליבה מצומצמת:

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

0572.5125

אינטראקציה עם מערכות אוטומטיות[19]

2

2

סטטיסטיקה; מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים; היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש

 

-

0572.5117

שיטות מחקר באינטראקציית אדם מחשב

2

2

 

א

0572.5351

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות [20]

2

2

 

-

0572.5360

מודלים רציונאליים של התנהגות בתכנון והערכת מערכות[21]

2

2

מודלים דטרמיניסטיים

-

0571.4166

תכן והערכה של ממשק אדם מחשב[22]

2

3

היבטים קוגטיביים בהנדסת גורמי אנוש, ניתוח ועיצוב מערכות מידע

ב

0572.5357

מודלים של משחקים במערכות תפעול

2

2

מבוא להסתברות

א

0571.4164

מודלים כמותיים של ביצועי אנוש[23]

2

2

 

ב

 

 

 

ליבה מורחבת:

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

0572.5120

פרטיות מידע[24]

2

2

מבוא להסתברות, רשתות תקשורת

-

 

ויזואליזציה של נתונים[25]

2

2

 

-

0572.5260

תיאום במערכות מבוזרות[26]

2

2

שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשייה

-

0572.5113

חשיבה ויצירתיות: מערכות קוגניטיביות למהנדסים[27]

2

2

 

-

0571.4159

מערכות שירות[28]

2

3

נמ"י, מודלים סטוכסטיים

ב

 

 

 

  1. קורסי בחירה

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

0572.5206

ניהול פרויקטים מתקדם[29]

2

2

נמ"י; ניהול פרויקטים

-

0572.5209

נושאים מתקדמים בהנדסת גורמי אנוש[30]

2

2

 

-

0572.5355

נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה 2:  זיהוי יתירות של אילוצים[31]

2

2

 

-

0572.5356

נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה 2:  מבחנים קבוצתיים[32]

2

2

 

-

0572.5306

תכנות ליניארי[33]

3

3

מודלים דטרמיניסטים; אלגברה ליניארית

-

0510.5003

מתמטיקה בדידה

3

3

 

א

0510.6101

תורת האינפורמציה

3

3

אותות אקראיים ורעש

א

0365.2112

תכנון ניסויים וניתוח שונות[34]

3

4

ניתוח נתונים סטטיסטי

ב

0365.4125

זרימה ברשתות[35]

3

3

מודלים דטרמיניסטיים, אלגברה ליניארית

-

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

ללא נ.ז.

 

 

א/ב

 

 

  1. קורסי בחירה בניהול

 

 

4.1 - עבור בוגרי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

1231.3323

 

שוק ההון בישראל

1.5

1 י"ס

מבוא לכלכלה הנדסית וחשבונאות

א

 

1231.2415

אתיקה ועסקים

1.5

1 י"ס

 

א/ב

1231.3011

חשיבה אסטרטגית[36]

1.5

1 י"ס

 

א/ב

1243.3014

ניהול בינלאומי[37]

1.5

1 י"ס

התנהגות ארגונית

-

1231.3401

שיטות מחקר בשווקים ובארגונים

1.5

1 י"ס

יסודות הסטטיסטיקה

א/ב

1231.3332

ניהול בנקאי

1.5

1 י"ס

יסודות המימון

א

1231.3340

ניהול פיננסי

3

2 י"ס

יסודות המימון; חשבונאות תעשייתית ותמחיר

א/ב

1231.3341

תורת ההשקעות וניתוח ני"ע

3

2 י"ס

יסודות המימון

א/ב

1231.3344

אופציות ומכשירים עתידיים

1.5

1 י"ס

תורת ההשקעות

ב

1231.3619

ניהול אסטרטגי

1.5

1 י"ס

יסודות האסטרטגיה ציון 80

א/ב

1231.3922

גישות ליעילות סביבתית[38]

1.5

1 י"ס

 

-

1242.2203

מערכות מידע  ואסטרטגיה עסקית

1.5

1 י"ס

יסודות מערכות מידע

א

1242.2216

מידע בתהליכי קבלת החלטות[39]

1.5

1 י"ס

כלכלה למהנדסי תעשייה

-

1242.2219

ניהול משאב המידע

1.5

1 י"ס

יסודות מערכות מידע; כלכלה למהנדסי תעשייה

ב

1242.3245

מימשק אדם מחשב[40]

1.5

1 י"ס

יסודות מערכות מידע

-

1242.3248

גילוי ידע ורשתות נוירונים[41]

1.5

1 י"ס

סטטיסטיקה

-

1242.3251

שילוב מערכות מידע ומערכות ERP[42]

1.5

1 י"ס

יסודות מערכות מידע

-

1242.3259

ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר[43]

1.5

1 י"ס

 

-

1243.3542

תיכון ארגוני[44]

1.5

1 י"ס

התנהגות ארגונית

-

 

 

 

4.2 - עבור בוגרי תואר ראשון בדיסציפלינות אחרות

1231.2212

התנהגות ארגונית למנהל עסקים

3

2

--

א/ב

1231.2322

יסודות האסטרטגיה

1.5

1

--

א/ב

1231.2410

יסודות המימון

3

2

מבוא לכלכלה הנדסית וחשבונאות

א/ב

1231.2411

ניהול המידע בארגון

1.5

1

--

א/ב

1231.2413

ניהול השיווק

3

2

מבוא לכלכלה הנדסית וחשבונאות

א/ב

1231.2415

אתיקה ועסקים

1.5

1

--

א/ב

1231.3340

ניהול פיננסי

3

2

יסודות המימון

א/ב

 

 

רישום לקורסים בפקולטה לניהול הוא על בסיס מקום פנוי.

 

-    ניתן להירשם לכל היותר לשלושה קורסים מחוץ לתכנית הלימודים באישור של המנחה הקבוע.

-     קורס מחוץ לתכנית הלימודים יחשב כקורס בחירה. קורס מחוץ לפקולטה יקבל ניקוד בהתאם לחוג האם ויכול להקנות עד 3 נ"ז בפקולטה להנדסה.

-     בוגרי תואר ראשון בהנדסת תעשייה יבחרו קורסי ניהול מסעיף 4.1, בוגרים מדיסציפלינות אחרות יבחרו קורסי ניהול מסעיף 4.2.

 

 

מפתח מספרי קורסים:

 

0571 - הנדסת תעשייה (תואר ראשון)

0572 – הנדסת תעשייה (תואר שני)

0510 – ביה"ס להנדסת חשמל

0540 – ביה"ס להנדסה מכנית

0508 - חטיבת לימודי ניהול

0368 - מדעי המחשב

0365 - החוג לסטטיסטיקה

1231-1241 - הפקולטה לניהול

 

[1] יש לבחור לפחות שני קורסי לוגיסטיקה בהתמחות

[2] יש לבחור לפחות שני קורסי לוגיסטיקה בהתמחות

[3] יש לבחור לפחות שני קורסי לוגיסטיקה בהתמחות

[4] יש לבחור לפחות שני קורסי לוגיסטיקה בהתמחות

[5] לא יינתן בתשע"ה

[6] לא יינתן בתשע"ה

[7] קורס ברמה מקבילה

[8] קורסי חובה בהתמחות

[9] קורסי חובה בהתמחות

[10] לא יינתן בתשע"ה

[11] לא יינתן בתשע"ה

[12] לא יינתן בתשע"ה

[13] לא יינתן בתשע"ה

[14] קורס ברמה מקבילה

[15] תהיה אפשרות לקחת אחד מהקורסים.

[16] קורס ברמה מקבילה

[17] תהיה אפשרות לקחת אחד מהקורסים.

[18] קורס ברמה מקבילה

[19] לא יינתן בתשע"ה

[20] לא יינתן בתשע"ה

[21] לא יינתן בתשע"ה

[22] קורס ברמה מקבילה

[23] קורס ברמה מקבילה

[24] לא יינתן בתשע"ה

[25] לא יינתן בתשע"ה

[26] לא יינתן בתשע"ה

[27] לא יינתן בתשע"ה

[28] רמה מקבילה

[29] לא יינתן בתשע"ה

[30] לא יינתן בתשע"ה

[31] לא יינתן בתשע"ה

[32] לא יינתן בתשע"ה

[33] לא יינתן בתשע"ה

[34] רמה מקבילה

[35] לא יינתן בתשע"ה

[36] לא יכול להירשם לקורס מי שלמד בתואר ראשון את הקורס "תורת המשחקים ויישומיה" או קורס מקביל.

[37] לא יינתן בתשע"ה

[38] לא יינתן בתשע"ה

[39] לא יינתן בתשע"ה

[40] לא יינתן בתשע"ה

[41] לא יינתן בתשע"ה

[42] לא יינתן בתשע"ה

[43] לא יינתן בתשע"ה

[44] לא יינתן בתשע"ה

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>