תוכנית לימודים - הנדסת סביבה

0545

התכנית להנדסת סביבה

 

 

שנת תשע"ח

 

 

 

 

ראש התכנית: פרופ' הדס ממן

 

 

 

מטרת התכנית

מטרת תכנית הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום הנדסת סביבה שישתלבו בתעשייה, במשרדי הנדסה וייעוץ ובמסגרות ממשלתיות או מוניציפליות בתפקידים הנדסיים-ביצועיים והנדסיים-ניהוליים. תרומתו של מהנדס סביבתי במסגרות אלו כוללת: איתור והגדרה (איכותית וכמותית) של הבעיות הסביבתיות, הגדרת מטרות ויעדים לתכניות לטיפול במפגעים, הצעה, בחינה ובחירה ולעיתים אף פיתוח של פתרונות טכנולוגיים לבעיית זיהום הסביבה. הידע הנדרש כדי לעמוד במטלות אלו הינו מתחומים שונים ומגוונים ורצוי שיהיה מושתת על רקע הנדסי. על כן נועדה תכנית הלימודים לתואר שני להוסיף ללימודי התואר הראשון בהנדסה את הנדבך הנוסף של ידע וכלים מתאימים בתחומים הרלוונטיים הנחוצים להכשרת מהנדס הסביבה.

למעוניינים בכיוון מחקרי, מאפשרת התכנית ביצוע עבודת גמר (תיזה) במגוון נושאים בתחום הנדסת סביבה תוך כדי הקניית כלי ניסוי ומחקר מתקדמים.

 

 

 

תנאי קבלה

הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מפורסם על ידי המרכז למרשם.

 

 1. ללימודי התואר השני בהנדסת סביבה רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים באתר ההרשמה וכן בתנאים הבאים:
 1. בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" ((B.Sc. בהנדסה או במדעים מדוייקים, בתחומים הרלוונטיים כגון: כימיה, גיאופיזיקה ופיזיקה. מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 2. הממוצע המשוקלל של ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות.

 

 1. סף הקבלה  עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד, ובמיקום יחסי (מדרג) גבוה במחזור לימודי התואר הראשון. על המועמד להמציא אישור על מיקומו בכיתה במקצוע הנלמד. סף הקבלה עומד השנה על ציון ממוצע 80.

 

 1. מועמד שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ-75 רשאי ראש התוכנית לקבלו ללימודי התואר השני במעמד על-תנאי לתקופה שלא תעלה על שנה.

 

 1. למועמדים אשר חסרים את הרקע האקדמי הנדרש למסלול בהנדסת סביבה תיקבע תכנית השלמות מתאימה.

 

קורסי ההשלמה הנדרשים בדרך כלל הם:

0542.3620 מעבר חום

0542.2500 מכניקת הזורמים 1

0542.2600 תרמודינמיקה 1

0509.2846 משוואות דיפרנציאליות חלקיות

 

 

 • תנאי מעבר ללימודי תואר שני במעמד "מן המניין" יהיו: סיום כל קורס השלמה בציון 70 לפחות וציון ממוצע של 80 לפחות בהשלמות. כמו כן יש לעמוד בתנאים נוספים במידה וייקבעו ע"י הפקולטה.
 • כישלון סופי בשני רישומים עוקבים באחד מקורסי ההשלמה גורר הפסקת לימודים.
 • תלמידים מצטיינים בלימודי התואר הראשון יוכלו להתקבל ללימודים ב"זמן מלא" ולקבל מלגת קיום.

 

 

תכנית הלימודים

התכנית מציעה שני נתיבי לימוד לתואר שני "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת סביבה"

(M.Sc.in Environmental Engineering).

 

 

 1. נתיב מחקרי

הדרישות לקבלת התואר בנתיב  זה:

 • סיום קורסים בהיקף 24 נ.ז. לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים, בממוצע 75 לפחות.
 • השתתפות בסמינרים מחלקתייםבהיקף 14 שעות (ראה תקנון פקולטי).
 • כתיבת עבודת גמר (תיזה), בהיקף 12 שעות בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים של הפקולטה. 

 

 1. נתיב פרויקט גמר

נתיב  זה מיועד לבוגרי תואר ראשון בהנדסה ובוגרים במדעים מדוייקים  (תלמידים חיצוניים בלבד).

הדרישות לקבלת התואר במסלול זה:

 • סיום קורסים בהיקף 36 נ.ז. לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים, בממוצע 75 לפחות.
 • השתתפות בסמינרים מחלקתיים בהיקף 8 שעות (ראה תקנון פקולטי).
 • ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ.ז.

 

 

 • קורסים נבחרים מתכנית לימודי תואר ראשון המוגדרים כבעלי "רמה מקבילה", יאושרו כקורסים לתארים מתקדמים בתנאי שהם או דומים להם לא נלמדו לתואר ראשון, כמפורט להלן:
 • נתיב מחקרי: ניתן ללמוד עד שלושה קורסים בהיקף 9 נ.ז. קורס נוסף יילקח באישור ועדת ההוראה לתואר שני של יחידת הלימוד (עד 4 קורסים בהיקף 12 נ.ז.).
 • נתיב פרויקט: ניתן ללמוד עד ארבעה קורסים בהיקף 12 נ.ז.

 

 

 

 

 

שלבי הלימודים:

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים: הראשון – "לימודי צבירה" והשני - לימודים "מן המניין". תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין". מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ללימודי השלמה.

 

פירוט שלבי הלימוד, חובות לימודים בכל שלב, תנאי מעבר משנה לשנה ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" ראה תקנון תאר שני.

 

 • יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר. בכל  שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים.

 

 • תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של המחלקה (לרבות רישום חוזר לאחר כשלון - אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כשלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.
 • : הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 70 לפחות, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של בית הספר/המחלקה.

 

 • תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב"זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין".

 

 • בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מהקורסים בתכנית הלימודים במעמד "מן המניין".

 

 

 

 

 

 

 

  

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמ'

שיעורי חובה פקולטתיים

חובה ללמוד קורס אחד מתוך הקורסים בתיאום עם המנחה:

0510.5001

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות**

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

א/ב

0510.5002

אנליזה פונקציונאלית

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

ב

0540.5001

שיטות מתמטיות בהנדסה

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

א

שיעור חובה מחלקתי

0540.5300

מכניקת זורמים מתקדמת

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

ב

0540.5000

סמינר בית ספרי***

-

 

 

א/ ב

שיעורי ליבה של התכנית

חובה ללמוד 3  בנתיב מחקרי (עם עבודת גמר), 6 בנתיב פרויקט (ללא עבודת גמר) מתוך הקורסים הבאים, בתיאום עם המנחה. 

 

0542.4121

תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה

3

4

רמה מקבילה

*

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה

3

4

רמה מקבילה

ב

0545.5101

זיהום אוויר

3

3

מכניקת הזורמים (1)

ב

0545.5110

אנרגיה סולרית

3

3

מעבר חום; תרמודינמיקה (1)

א

0545.5201

טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים (1)

3

3

מכניקת הזורמים (1)

*

0545.5203

טכנולוגיות לטיפול במים

3

3

כימיה בסיסית להנדסה

*

0545.5301

הערכת סיכונים בטיפול בחומרים מסוכנים

3

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

ב

שיעורי בחירה

ייבחרו מהקבצים הבאים בתיאום עם המנחה

קובץ איכות הסביבה

0540.6330

זרימה במאגרי גז טבעי ונפט

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

א

0545.5126

התמרת אנרגיה

3

3

 

*

0545.5303

הערכת סיכוני קרינה ובטיחות קרינה

3

3

 

*

0545.5401

טיפול בפסולת מוצקה

3

3

 

א

0545.5501

התפלת מים מלוחים ומליחים

3

3

 

*

קובץ מדעי ההנדסה (כללי)

0540.6501

מעבר חום - הסעה

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

*

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר

3

4

רמה מקבילה

*

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

ללא נ"ז

2+2

 

הדרכה אישית

מומלץ לתלמידים במסלול עם תיזה

א/ב

קובץ זרימה והסעה

0540.6101

זרימה בסביבה נקבובית

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

*

0540.6301

זרימה צמיגה

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

*

0540.6305

מבוא לזרימה טורבולנטית

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

*

0540.6306

הידרודינמיקה של גלים

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

ב

0540.6309

שכבות גבול

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

א

0540.6311

זרימה דו-פאזית

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

ב

0540.6312

יציבות הידרודינמית

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

*

0540.6315

התורה הקינטית של הגזים

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

*

0540.6322

בקרת זרימה של שכבות גבול

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

*

0540.6344

נושאים מתקדמים בגלי ים: מתיאוריה לניסוי

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

*

קובץ שיטות חישוב וניתוח

0540.5600

תכן הנדסי – תיאוריה ושיטות מתקדמות

3

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

ב

0542.4391

מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום

3

5

רמה מקבילה

א

קובץ שיטות ניסוי ומדידה

0540.6314

הנדסת ניסויים

2

3

ראה ביה"ס להנדסה מכנית

*

 
 
קורסי בחירה חוץ-מחלקתיים

 

 • ניתן להירשם לכל היותר לשלושה קורסים מחוץ לתוכנית הלימודים של הנדסת סביבה. קורסים מחוץ לפקולטה יאושרו על ידי מנחה קבוע או נציג יחידת הלימוד בוועדה היחידתית. הקורסים יהיו קשורים לתכנית הלימודים או לתכנית המחקר של התלמיד. קורס מחוץ לתכנית הלימודים יקבל ניקוד ושקלול בהתאם לחוג האם, ויכול להקנות עד 3 נ.ז.
 • בנוסף לקורסים שיינתנו על-ידי המחלקה, יוצעו לתלמידים במסלול, בהתחשב ברקע הקודם שלהם ובתיאום עם המנחה, קורסים בנושאי איכות הסביבה ממחלקות אחרות באוניברסיטה. להלן רשימה חלקית. תכני הקורסים מפורטים בידיעונים של המחלקות:

 

 

 

 

מספר הקורס                 שם הקורס

 

ביה"ס ללימודי הסביבה

0910.1000                             דיני איכות הסביבה

0910.3000                             נושאים באיכות הסביבה

 

 

ניהול*    

1242.3262                             ניהול מחזור חיי מוצר

 

* לא יינתן בתשע"ח

**בסמסטר א'  הקורס יינתן בשפה האנגלית

***תלמיד תואר שני בנתיב המחקרי חייב להשתתף בסמינרים מחלקתיים בהיקף של 14 סמינרים ובנתיב פרויקט גמר בהיקף

     8 סמינרים (ראה תקנון).

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>