הנדסה מכנית - לימודי תואר שני - תש"ף

 תנאי קבלה 1

מועמדות

ללימודי התואר השני בהנדסה מכנית - רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים בידיעון הפקולטה וכן התנאים:

 • בעל תואר "בוגר אוניברסיטה"  (.B.Sc) בהנדסה או במדעים מדויקים, מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • הממוצע המשוקלל של ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות.

סף הקבלה 

עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד ובמיקום יחסי (מדרג) גבוה במחזור לימודי התואר הראשון. על המועמד להמציא אישור על מיקומו בכיתה.

לפי החלטת האחראי האקדמי על לימודי תואר שני בביה"ס, מועמד שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ- 75 יכול להתקבל ללימודי התואר השני במעמד "על-תנאי" לתקופה שלא תעלה על שנה. למועמד המעוניין להתקבל כסטודנט "חיצוני" תיקבע תכנית לימודים של קורסים מתואר שני עם תנאי מעבר למעמד "מן המניין".

תכנית השלמות

בהתאם לבסיס הידע ורקע לימודי התואר הראשון, מועמדים מסוימים המעוניינים להירשם לפקולטה יידרשו להשלים מספר קורסים מלימודי התואר הראשון. הקבלה תהיה ללימודי השלמה.

תכנית ההשלמות תקבע על ידי האחראי אקדמי2 על תואר שני בביה"ס, בהתחשב בבסיס הידע וברקע לימודי התואר הראשון של המועמד - תכנית השלמות מוצעת תכלול לפחות ארבעה מתוך הקורסים המפורטים מטה:

0542.2110  דינמיקה של גוף קשיח

0542.2200  מכניקת מוצקים (1)

0542.2500  מכניקת הזורמים (1)

0542.2600  תרמודינמיקה (1)

0542.3243  מבוא לבקרה

0542.3620  מעבר חום

0542.4221  מבוא לתורת האלסטיות

0542.4420  תורת המכונות

0509.1645  משוואות דיפרנציאליות רגילות

0509.2846  משוואות דיפרנציאליות חלקיות

 

תנאי מעבר

תנאי מעבר ללימודי תואר שני במעמד "מן המניין" יהיו: סיום כל קורס השלמה בציון 70 לפחות וציון ממוצע 80 בהשלמות ולעמוד בתנאים נוספים שייקבעו על ידי הפקולטה.

כישלון סופי בשני רישומים עוקבים באחד מקורסי ההשלמה גורר הפסקת לימודים.

 

1 הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים המפורסם על ידי המרכז למרשם

2 בסמכות האחראי האקדמי על התואר השני בביה"ס, להפחית את מספר קורסי ההשלמה לתלמידים מצוינים.

 

 תכנית הלימודים 

בית-הספר מציע שני נתיבי לימוד לתואר שני "מוסמך אוניברסיטה בהנדסה מכנית" 

( in Mechanical Engineering.(M.Sc

נתיב מחקרי

הדרישות לקבלת התואר בנתיב זה:

סיום קורסים בהיקף 24 נ.ז. לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.

השתתפות בסמינרים בהיקף 14 שעות.

כתיבת עבודת גמר (תיזה), בהיקף 12 שעות, בהתאם לתקנון לתארים  מתקדמים של הפקולטה.

נתיב פרויקט גמר

נתיב זה מיועד לתלמידים אשר סיימו תואר ראשון בהנדסה, וכן תלמידים שסיימו תואר ראשון במדעים מדויקים, פרט למתמטיקה (חיצוניים בלבד).

הדרישות לקבלת התואר במסלול זה:

סיום קורסים בהיקף 36 נ.ז. לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.

השתתפות בסמינרים בהיקף 8 שעות.

ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ.ז.

 

שלבי הלימודים1

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים:

הראשון – "לימודי צבירה"

השני - לימודים "מן המניין".

תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לשלב "מן המניין". מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ללימודי השלמה.

 

שלב צבירה

יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר.

בכל שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים.

תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של בית הספר (לרבות רישום חוזר לאחר כישלון - אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כישלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.

הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 70 לפחות, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של בית הספר.

 

תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב"זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין".

בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מהקורסים במעמד "מן המניין".

 

תחומי מחקר

בית-הספר מציע קורסים בששה תחומי מחקר ראשיים:

 • חומרים
 • מכניקת זורמים
 • מכניקת מוצקים
 • מעבר חום ואנרגיה        
 • סביבה (להבדיל מתוכנית הלימודים בהנדסת סביבה)
 • מערכות

אנשי הסגל עומדים לרשות התלמידים בכל הנוגע לבחירת נתיבי לימוד וקורסים מתוך תחומי המחקר המוצעים, כולל קורסים מחוץ לבית-הספר.

 

1 תנאי קבלה, פירוט שלבי הלימוד, חובות לימודים בכל שלב, תנאי מעבר משנה לשנה, ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" - ראה תקנון תואר שני החדש.

 

שיעורי חובה פקולטתיים1 

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0510.5001

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

א

0510.5002

אנליזה פונקציונאלית

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

ב

0510.5003

מתמטיקה בדידה

3

3

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

א

0540.5001

שיטות מתמטיות בהנדסה

3

3

פונקציות מרוכבות

א

 

1 חובה ללמוד שניים מתוך הקורסים במתמטיקה, במועד הראשון המתאפשר. 

  מנחה רשאי להציע המרת אחד משני הקורסים בקורס מתמטי הניתן בלימודי המשך בביה"ס למתמטיקה.

 

שיעורי חובה בית-ספריים 1

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0540.5000

סמינר בית ספרי

 

 

 

א-ב

0540.5300

מכניקת זורמים מתקדמת

3

3

מכניקת הזורמים 1; משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות או שיטות מתמטיות בהנדסה

ב

0540.5400

תורת האלסטיות

3

3

מכניקת המוצקים (1)

א

0540.5500

מעבר חום-הולכה

3

3

מעבר חום (לתלמידי תואר ראשון)

א

0540.5600

תכן הנדסי: תיאוריה ושיטות מתקדמות2

3

3

תכן הנדסי: מבוא ושיטות

ב

 
 

1 תלמיד חייב ללמוד במועד הראשון המתאפשר שניים מקורסי החובה, בתיאום עם המנחה.

2 הקורס יינתן בשפה האנגלית

 

קורסי בחירה בית-ספריים

תכניות מחקר מומלצות

קורסים לפי תחומי מחקר (המיון של הקורסים לפי תחומי מחקר הינו אינפורמטיבי בלבד):

סביבה

חומרים

מכניקת זורמים

מכניקת מוצקים

מעבר חום ואנרגיה

מערכות

 

 • ניתן להירשם לכל היותר לשלושה קורסים מחוץ לתוכנית הלימודים.
 • קורסים מחוץ לפקולטה יאושרו על ידי מנחה קבוע או נציג יחידת הלימוד בוועדה היחידתית.
 • הקורסים יהיו קשורים לתכנית הלימודים או לתכנית המחקר של התלמיד.
 • קורס מחוץ לתכנית הלימודים יקבל ניקוד ושקלול בהתאם לחוג האם, ויכול להקנות עד 3 נ.ז.

 

הערה: רמה מקבילה – עיין בתכנית הלימודים לתואר ראשון.

מס' קורס

שם הקורס

 סביבה

 חומרים

 מכניקת זורמים

 

 מכניקת מוצקים

 

 מעבר חום

 מערכות

 

נ.ז

ש'

דרישות קדם

סמ'

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

 

 

 

 

 

 

ללא נ.ז

2+2

הדרכה אישית מומלץ למסלולים עם תיזה

א/ב

0510.7312

נושאים מתקדמים באלגברה לינארית עם יישומים למערכות דינמיות

 

 

 

 

 

x

2

2

ראה ביה"ס להנדסת חשמל

*

0540.6101

זרימה בסביבה נקבובית

x

 

x

 

 

 

3

3

ראה תיאור הקורס

*

0540.6201

תורת חומרים מרוכבים

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לתורת האלסטיות

א

0540.6301

זרימה צמיגה

x

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת זורמים מתקדמת

*

0540.6302

זרימה דחיסה

 

 

x

 

 

 

3

3

 

*

0540.6304

אווירודינמיקה של מטוסים

 

 

x

 

 

 

3

3

ראה תיאור הקורס

*

0540.6305

מבוא לזרימה טורבולנטית

x

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת הזורמים 2

*

0540.6306

הידרודינמיקה של גלים

 

 

x

 

 

 

3

3

 

*

0540.6308

מערכות דינמיות וכאוס

 

 

x

 

 

 

3

3

 

*

0540.6309

שכבות גבול

x

 

x

 

x

 

3

3

 

*

0540.6311

זרימה דו-פאזית

x

 

x

 

x

 

3

3

 

ב

0540.6312

יציבות הידרודינמית

x

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת זורמים מתקדמת

*

0540.6313

הידרודינמיקה של כלי שיט (מבוא)

 

 

x

 

 

 

3

3

מכניקת זורמים 1

*

0540.6314

הנדסת ניסויים

x

 

x

 

x

 

2

3

 

*

0540.6315

התורה הקינטית של הגזים

x

 

 

 

x

 

3

3

תרמודינמיקה 1

*

0540.6314

הנדסת ניסויים

x

 

x

 

x

 

2

3

 

*

0540.6315

התורה הקינטית של הגזים

x

 

 

 

x

 

3

3

תרמודינמיקה 1

*

0540.6317

 

הידרודינמיקה של כלי שיט (תנועת אנייה בגלים)

 

 

x

 

 

 

3

3

מכניקת זורמים 1

*

0540.6320

שחייה ותעופה בטבע

 

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת זורמים 1 (לפי המלצת המנחה)

*

 


* לא יינתן בתש"ף

המשך

מס' קורס

שם הקורס

 סביבה

 חומרים

 מכניקת זורמים

 

 מכניקת מוצקים

 

 מעבר חום

 מערכות

 

נ.ז

ש'

דרישות קדם

סמ'

0540.6322

בקרת זרימה של שכבות גבול

 

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת זורמים 1 או

מבוא לאווירודינמיקה או מכניקת זורמים מתקדמת וידע בסיסי במטלב או פייטון

*

0540.6330

זרימה במאגרי גז טבעי ונפט

x

 

x

 

 

 

3

3

מכניקת זורמים 1 או מכניקת זורמים מתקדמת

ב

0540.6340

נושאים מתקדמים בגלי ים: מתיאוריה לניסוי

x

 

x

 

 

 

 

 

מכניקת זורמים 1; קורס בסיסי בגלי ים; תכנות בסיסי/מדע - ראה תיאור הקורס

*

0540.6341

חישה ותנועה בהשראת הטבע

 

 

 

 

 

 

3

3

 

ב

0540.6402

תנודות לא-ליניאריות

 

 

x

x

 

x

3

3

 

ב

0540.6403

מכניקה ניסויית

 

 

 

x

 

 

3

3

מכניקת המוצקים (1) ו- (2)

*

 

0540.6405

תורת הטבלאות והקליפות

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לתורת האלסטיות משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

*

0540.6406

תורת הפלסטיות

 

 

 

x

 

 

 

 

מבוא לתורת האלסטיות

*

0540.6407

מכניקת שבר

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לתורת האלסטיות

*

0540.6408

אנליזת אלמנטים סופיים (1)

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לאלמנטים סופיים

*

0540.6409

שבר והתעייפות

 

 

 

x

 

 

3

3

מכניקת שבר; מבוא לתורת האלסטיות

*

0540.6410

דינמיקת מבנים

 

 

 

x

 

 

3

3

תורת התנודות

*

0540.6411

אנליזת אלמנטים סופיים (2)

 

 

 

x

 

 

3

3

אנליזת אלמנטים סופיים (1)

ב

0540.6412

תיכון אופטימלי של מבנים

 

 

 

x

 

 

3

3

תורת המבנים

*

0540.6413

מכניקת הרצף

 

 

x

x

 

 

3

3

 מכניקת המוצקים; מכניקת הזורמים 1

א

0540.6414

גלים במוצקים ומבנים

 

 

 

x

 

 

3

3

מבוא לתורת האלסטיות

*

0540.6415

נושאים מתקדמים בהנדסה מכנית

 

 

 

x

 

 

3

3

 

*

0540.6417

מבוא למכניקת מוצקים עם מיקרו מבנה

 

 

 

x

 

 

3

3

 

*

0540.6420

מכניקה לא לינארית של חומרים ומבנים מרוכבים

 

 

 

 

 

 

3

3

מכניקת הרצף; תורת חומרים מרוכבים או באישור המרצה

*

0540.6430

מכניקה סטטיסטית של חומר גרגרי

 

 

 

 

 

 

3

3

 

*

0540.6440

מכניקת כשל של חומרים וחומרים עם מבנה פנימי

x

x

 

x

 

 

3

3

מכניקת מוצקים; מבוא לתורת האלסטיות

ב

0540.6445

ביומכניקה של עצמות ועורקים

 

x

 

x

 

 

3

3

מכניקת מוצקים 1

א

0540.6450

מבוא להנדסה אופטומכנית

 

 

 

 

 

x

3

3

פיסיקה 2; מכניקת מוצקים 1; מכניקת זורמים 1

ב

0540.6501

מעבר חום-הסעה

 

 

x

 

x

 

3

3

מעבר חום-הולכה

*

0540.6502

מעבר חום-קרינה

 

 

 

 

x

 

3

3

 

*

0540.6605

מכניקה של זרועות רובוטיות

 

 

 

 

 

x

3

3

מכניקה ובקרה של רובוטים

*

0540.6606

תכן ומידול של MEMS (מערכות אלקטרו-מכניות זעירות)

 

 

 

 

 

x

3

3

מבוא לתורת האלסטיות; מכניקת המוצקים (1) ו-(2)

*

 
 

* לא יינתן בתש"ף

 

המשך

מס' קורס

שם הקורס

 סביבה

 חומרים

 מכניקת זורמים

 

 מכניקת מוצקים

 

 מעבר חום

 מערכות

 

נ.ז

ש'

דרישות קדם

סמ'

0540.6610

אופטימיזציה מרובת-מטרות1

 

 

 

 

 

x

3

3

 

א

0540.6700

הנדסת מאגרי גז ונפט - יסודות ההפקה2

x

 

x

 

x

 

3

3

מכניקת זורמים 1 או מכניקת זורמים מתקדמת

א

0542.4121

תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה

x

 

 

 

 

 

3

4

רמה מקבילה

*

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה

x

 

x

 

x

 

3

4

רמה מקבילה

*

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר

x

 

x

 

x

 

3

4

רמה מקבילה

ב

0542.4166

מכניקה אנליטית

 

 

x

x

 

 

3

4

רמה מקבילה

*

0542.4222

תורת המבנים

 

x

 

x

 

x

3

4

רמה מקבילה

*

0542.4351

הנדסה ימית

 

 

 

 

 

 

3

4

רמה מקבילה

א

0542.4391

מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום

x

 

 

 

x

 

3

5

רמה מקבילה

א/ב

0542.4422

תכן הנדסי: מבוא ושיטות

 

 

 

 

 

 

3

4

רמה מקבילה

א

0542.4455

בינה חישובית

 

 

 

 

 

x

3

4

רמה מקבילה

א

0542.4622

דינמיקה ובקרה של מערכות

 

 

 

 

 

 

2

3

רמה מקבילה

ב

0542.4656

בקרת רובוטים אוטונומיים

 

 

 

 

 

x

3

4

רמה מקבילה

*

0545.5101

זיהום אוויר

x

 

 

 

 

 

3

3

ראה תכנית הנדסת סביבה

ב

0545.5110

אנרגיה סולרית

x

 

 

 

x

 

3

3

ראה תכנית הנדסת סביבה

א

0545.5126

התמרת אנרגיה

x

 

 

 

x

 

3

3

 

*

0545.5303

הערכת סיכוני קרינה ובטיחות קרינה

x

 

 

 

 

 

3

3

ראה תכנית הנדסת סביבה

*

0553.7000

אתיקה מעשית לתלמידי הנדסת חומרים

 

 

 

 

 

 

3

3

ראה המחלקה להנדסה ביו רפואית

ב

0581.5212

מבנה ותפקוד חומרים מרוכבים

 

 

 

 

 

 

3

3

ראה תכנית מדע והנדסה של חומרים

א
 
 

1 הקורס יינתן בשפה האנגלית

2 קורס מרוכז

* לא יינתן בתש"ף

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>