הנדסת תעשייה - לימודי תואר שני - תש"ף

סוגי תארים ונתיבי הלימוד

 

המחלקה מציעה שלושה סוגי תארים לתואר שני:

 

1. "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת תעשייה".M.Sc

הדרישות לקבלת תואר במסלול זה הן:

 

נתיב מחקרי

 • קורסים בהיקף של 24 נ"ז עפ"י תכנית הלימודים.
 • כתיבת עבודת גמר (תזה) בהיקף של 12 נ.ז., בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים של הפקולטה. (סה"כ 36 נ"ז).
 • חובת השתתפות ב-14 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

נתיב פרויקט גמר

 • קורסים בהיקף של 36 נ"ז עפ"י תכנית הלימודים.
 • ביצוע פרויקט בהיקף של 3 נ"ז (סה"כ 39 נ"ז).
 • חובת השתתפות ב-8 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

2. "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת תעשייה וניהול".M.Sc – הנדסת תעשייה עם לימודי ניהול

הדרישות לקבלת תואר במסלול זה הן:

 

נתיב מחקרי בהנדסת תעשייה וניהול

 • קורסים בהיקף 27 נ"ז: 18 נ"ז בקורסים הנדסיים ועוד 9 נ"ז בקורסים בניהול עפ"י תכנית הלימודים.
 • כתיבת עבודת גמר (תזה) בהיקף של 12 נ"ז, בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים בפקולטה (סה"כ 39 נ"ז).
 • חובת השתתפות ב-14 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

נתיב פרויקט גמר בהנדסת תעשייה וניהול

 • קורסים בהיקף 38 נ"ז: 26 נ"ז בקורסים הנדסיים ו-12 נ"ז בקורסים בניהול עפ"י תכנית הלימודים.
 • ביצוע פרויקט בהיקף 3 נ"ז (סה"כ 41 נ"ז).
 • חובת השתתפות ב-8 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

3. מסלול משולב "מוסמך אוניברסיטה בהנדסת תעשייה".M.Sc ו"מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" MBA מהפקולטה לניהול

 

דרישות לתואר שני בהנדסת תעשייה:

קורסים בהיקף 18 נ"ז מתכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה.

הפטור מ-6 נ"ז ממקבץ הניהול מותנה בסיום תכנית הלימודים במסלול המשולב. אי עמידה בתנאי של סיום שתי תכניות לימוד תחייב לימוד קורסים בהיקף הנדרש לקבלת תואר שני בהנדסת תעשייה או בהנדסת תעשייה וניהול כמתואר למעלה.

כתיבת עבודת גמר (תזה) בהיקף של 12 נ"ז, בהתאם לתקנון לתארים מתקדמים של הפקולטה להנדסה.

חובת השתתפות ב-14 סמינרים מחלקתיים במהלך לימודי התואר.

 

דרישות לתואר שני במנהל עסקים:

תכנית הלימודים "מוסמך במנהל עסקים" (מב"ע) כוללת קורסים בהיקף 22 י"ס לפי תכנית הלימודים לתואר מב"ע.

הפטור מ-3 קורסים (6 י"ס) מותנה בסיום שתי תכניות הלימודים במסלול המשולב.

 

שלבי הלימודים1

ככלל, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים:

הראשון – "לימודי צבירה"

השני - לימודים "מן המניין".

 

שלב צבירה

מיועד לתלמידים העובדים במקביל ללימודים ויימשך לכל היותר 3 שנים אשר במהלכן חייב התלמיד ללמוד את קורסי החובה המחלקתיים ולצבור לפחות 12 נ"ז. ולא יותר מ-18 נ"ז.

קבלה ל"לימודי הצבירה" מהווה קבלה לתכנית לימודי התואר השני לכל דבר.

תלמיד הבוחר בלימודים לתואר בהנדסת תעשייה וניהול, חייב להודיע על כך בסמסטר הראשון ללימודיו בשלב "הצבירה".

 

שלב "מן המניין"

בתום שלב הצבירה, יעבור התלמיד למעמד "מן המניין" בנתיב המחקרי או בנתיב הפרויקט.

 

נתיב מחקרי

הקבלה לנתיב המחקרי מחייבת התקשרות עם מנחה קבוע לצורך ביצוע מחקר לתזה.

מקבלי מלגות לימוד ילמדו במתכונת של "זמן מלא" ויתקבלו ישירות לשלב "מן המניין" וילמדו רק בנתיבים המחקריים - עליהם לבחור מנחה קבוע לא יאוחר מתום הסמסטר הראשון ללימודים.

 

1 ראה סעיף 3.4 בתקנון לימודי התואר השני של הפקולטה להנדסה

תנאי קבלה, פירוט שלבי הלימוד, חובות לימודים בכל שלב, תנאי מעבר משנה לשנה, ותנאי מעבר לשלב "מן המניין" ראה תקנון תואר שני החדש.

 

תחום התמחות

המחלקה מציעה שלושה תחומי התמחות המייצגים את הידע, הקורסים ותחומי העניין הנוכחיים של אנשי הסגל במחלקה:

תפעול ולוגיסטיקה

אנליטיקה עסקית

היבטים אנושיים במערכות

תכנית הלימודים מאפשרת אך לא דורשת התמחות.

לקבלת התמחות, על התלמיד ללמוד קורסים על פי דרישות ההתמחות ולבצע תזה או פרויקט בנושא ההתמחות.

 

תנאי קבלה2

ללימודי התואר השני בהנדסה תעשייה רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים בידיעון הפקולטה וכן התנאים הבאים:

 • בעל תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (.(B.Sc בהנדסה/במדעים מדויקים.
 • הממוצע המשוקלל של ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות.

 

הקבלה למסלול המשולב M.Sc. ומב"ע (MBA) תתבצע על בסיס מקום פנוי ובתנאים הבאים:

 • לימודים ב"זמן מלא"
 • מדרג ב-20% העליונים בלימודי התואר הראשון בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטה,
 • ממוצע ציונים שאינו נמוך מ-90
 • עמידה בתנאי הקבלה של הפקולטה לניהול המבוססים על ממוצע הציונים, ותוצאות מבחן GMAT.

 

סף הקבלה עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בחתך הנרשמים וקיבולת המחלקה באותה שנה.

אפשרות הקבלה תלויה בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד, בממוצע ציוני התואר הראשון ובמיקום היחסי (מדרג) במחזור לימודי התואר הראשון.

על המועמד להמציא גיליון ציונים ואישור על מיקומו בכיתה.

מועמד ללימודים שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ- 75 יכול במקרים חריגים להתקבל ללימודי התואר השני במעמד על-תנאי בכפוף לקיבולת המחלקה באותה שנה. הסטודנט יהיה במעמד על תנאי למשך תקופה שלא תעלה על שנה. במסגרת זו יידרש לסיים בהצלחה את שני קורסי החובה המחלקתיים בציון ממוצע של 70 לפחות.

 

לימודי השלמה

מועמדים לתואר שני הנדרשים ללימודי השלמה – יתקבלו ל"לימודי השלמה".

בהתאם לבסיס הידע ורקע לימודי התואר הראשון, מועמדים מסוימים המעוניינים להירשם למחלקה יידרשו להשלים מספר קורסים מלימודי התואר הראשון. הקבלה תהיה במעמד מיוחד- "לימודי השלמה".

תכנית ההשלמות תקבע על ידי ראש הוועדה המחלקתית לתואר שני, בהתחשב בבסיס הידע וברקע לימודי התואר הראשון של המועמד. מידע נוסף קיים בתקנון תואר שני.

תנאי מעבר ללימודי תואר שני יהיו: סיום כל קורס השלמה בציון 75 לפחות וציון ממוצע של 80. בנוסף, יידרש הסטודנט לעמוד בתנאים נוספים שייקבעו על ידי הפקולטה.

 

2 הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מתפרסם כל שנה ב"חוברת המידע למועמדים" היוצאת לאור לקראת כל שנת לימודים, על ידי המרכז למרשם.

 

קורסי התוכנית

קורסי התכנית משתייכים לקטגוריות הבאות:

קורסי חובה

קורסי ליבה

קורסי בחירה

קורסי בחירה בניהול

 

דרישות לפי נתיבי הלימוד

יש לבחור קורסים מהקטגוריות לעיל, בהתאם לפירוט הבא:

 

נתיב מחקרי1

 

הנדסת תעשייה

הנדסת תעשייה וניהול

בשילוב מב"ע

חובה

6

6

6

קורסי ליבה

10

10

10

קורסי כל הליבות וקורסי בחירה

4-8

2

2

קורסי ניהול

0-4

9

-

סה"כ דרישות התואר

24

27

18

 

1 נתיב מחקרי - לקבלת התמחות, יש לבחור את קורסי הליבה מתוך קורסי הליבה של ההתמחות הנבחרת ולבצע תזה בתחום ההתמחות הנבחרת.

 

נתיב פרויקט גמר1

 

הנדסת תעשייה

הנדסת תעשייה וניהול

חובה

6

6

קורסי ליבה

12

12

קורסי כל הליבות וקורסי בחירה

12-18

8

קורסי ניהול

0-6

12

סה"כ דרישות התואר

36

38

 

1 נתיב פרויקט גמר - לקבלת התמחות, יש לבחור את קורסי הליבה מתוך קורסי הליבה של ההתמחות הנבחרת ולבצע פרויקט בתחום ההתמחות הנבחרת.

 

 

תכנית הלימודים

 

קורסי חובה

תלמיד התואר השני בכל מסלולי הלימוד חייב לקחת את מקצועות החובה בשנה הראשונה ללימודים.

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0572.5110

אופטימיזציה שימושית למהנדסים

3

3

מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים

א

0572.5225

שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשייה

3

3

מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים

ב

 

קורסי ליבה בהתמחות בתפעול ולוגיסטיקה

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0572.5201

מערכות דינמיות

2

2

 

א

0572.5256

תכן ותפעול מערכות הרכבה

2

2

נמ"י

ב

0572.5257

אופטימיזציה - הלכה למעשה

2

2

אופטימיזציה שימושית למהנדסים

*

0572.5302

שיבוץ ותזמון

2

2

נמ"י

*

0572.5305

ניהול שרשראות אספקה

2

2

ניתוח מערכות מלאי; אופטימיזציה שימושית למהנדסים

*

0572.5308

ניהול מרכזי הפצה

2

2

אופטימיזציה שימושית למהנדסים

*

0572.5330

אלגוריתמים היוריסטיים לבעיות אופטימיזציה קומבינטורית

2

2

אופטימיזציה שימושית למהנדסים

*

0572.5353

תפעול מערכות תובלה

2

2

אופטימיזציה שימושית למהנדסים

*

0572.5357

מודלים של משחקים במערכות תפעול

2

2

מבוא להסתברות

*

0572.5351

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

2

2

 

א

0571.4245

רשתות מורכבות1

2

3

תכנות, מבוא להסתברות

ב

 

1 קורס ברמה מקבילה; ניתן ללמוד עד שלושה קורסי רמה מקבילה בנתיב מחקרי ועד ארבעה בנתיב פרויקט.

* לא יינתן בתש"ף

 

קורסי ליבה בהתמחות באנליטיקה עסקית

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0365.4063

למידה סטטיסטית

3

3

הסתברות, סטטיסטיקה

א

0510.4264

מבוא ללמידת מכונה

3

4

אותות אקראיים ורעש

א/ב

0572.5112

יישומי תורת האינפורמציה לבעיות חיפוש

2

2

הסתברות; סטטיסטיקה

ב

0572.5118

יישומי איתור אנומליות במערכות שירות ותעשייה

2

2

שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשייה

*

0572.5120

פרטיות מידע

2

2

מבוא להסתברות; רשתות תקשורת

א

0572.5122

ויזואליזציה של נתונים

2

2

 

ב

0572.5135

טכנולוגיות ומסדים לנתוני עתק Big Data1

2

2

תכנות; ניתוח נתונים סטטיסטי; הנדסת מערכות מידע; מחסני נתונים

ב

0572.5139

מבוא למדעי נתונים Data Science1

2

2

תכנון מע' בסיסי נתונים; מחסני נתונים

א

0572.5320

סקרנות: מודלים ויישומים

2

2

אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות

*

0572.5140

נושאים מתקדמים במערכות המלצה2

2

2

אלגברה ליניארית, אחזור מידע ומערכות המלצה

א

0572.5448

כריית ידע מתקדם לנתונים מובנים ולא מובנים

2

2

 

*

0571.4160

אחזור מידע ומערכות המלצה3

2

3

תכנות, אלגברה לינארית; אופטימיזציה ומטה יוריסטיקות; מבני נתונים

ב

0571.4245

רשתות מורכבות3

2

3

תכנות, מבוא להסתברות

ב

 

1 קורס חובה בהתמחות

2 הקורס יינתן באנגלית

3 קורס ברמה מקבילה; ניתן ללמוד עד שלושה קורסי רמה מקבילה בנתיב מחקרי ועד ארבעה בנתיב פרויקט.

* לא יינתן בתש"ף

 

קורסי ליבה בהתמחות בהיבטים אנושיים במערכות

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0571.4164

מודלים כמותיים של ביצועי אנוש1,

2

3

סטטיסטיקה

*

0571.4166

תכן והערכה של ממשק אדם

מחשב1

2

3

היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש; ניתוח ועיצוב מערכות מידע

ב

0572.5117

שיטות מחקר באינטראקציית אדם מחשב

2

2

 

ב

0572.5120

פרטיות מידע

2

2

מבוא להסתברות; רשתות תקשורת

א

0572.5122

ויזואליזציה של נתונים

2

2

 

ב

0572.5125

אינטראקציה עם מערכות אוטומטיות

2

2

סטטיסטיקה; מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים; היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש

*

0572.5320

סקרנות: מודלים ויישומים

2

2

אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות

*

0572.5351

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

2

2

 

א

0572.5357

מודלים של משחקים במערכות תפעול

2

2

מבוא להסתברות

*

0572.5362

אינטראקציית אדם-רובוט

2

2

 

א

 

1 קורס ברמה מקבילה; ניתן ללמוד עד שלושה קורסי רמה מקבילה בנתיב מחקרי ועד ארבעה בנתיב פרויקט.

* לא יינתן בתש"ף

 

קורסי בחירה

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0365.2112

תכנון ניסויים וניתוח שונות1

3

4

ניתוח נתונים סטטיסטי

ב

0365.3247

רגרסיה1

2

3

סטטיסטיקה

א

0365.4078

סטטיסטיקה לעידן ה-Big Data

3

3

 

*

0365.4125

זרימה ברשתות

3

3

מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים; אלגברה ליניארית

א

0365.4150

אלגוריתמי קירוב לאופטימיזציה קומבינטורית

3

3

 

ב

0365.4436

תורת התורים

3

3

שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשייה

א

0510.6101

תורת האינפורמציה

3

3

אותות אקראיים ורעש

א

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

ללא

נ"ז

 

 

א/ב

0510.7404

תורת הלמידה החישובית

2

2

מבני נתונים ואלגוריתמים; מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

ב

0540.6610

אופטימיזציה מרובת-מטרות

3

3

 

א

0572.5356

נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה:  מבחנים קבוצתיים

2

2

 

*

0572.5370

חיים דיגיטליים 2030

2

2

אופטימיזציה שימושית למהנדסים; שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשייה

*

 

1 קורס ברמה מקבילה; ניתן ללמוד עד שלושה קורסי רמה מקבילה בנתיב מחקרי ועד ארבעה בנתיב פרויקט.

* לא יינתן בתש"ף

 

קורסי בחירה בניהול

רישום לקורסים בפקולטה לניהול הוא על בסיס מקום פנוי.

ניתן להירשם לכל היותר לשלושה קורסים מחוץ לתכנית הלימודים באישור של המנחה הקבוע.

קורס מחוץ לתכנית הלימודים יחשב כקורס בחירה. קורס מחוץ לפקולטה יקבל ניקוד בהתאם לחוג האם ויכול להקנות עד 3 נ"ז בפקולטה להנדסה.

 

בוגרי תואר ראשון בהנדסת תעשייה יבחרו קורסי ניהול מסעיף 4.1, בוגרים מדיסציפלינות אחרות יבחרו קורסי ניהול מסעיף 4.2.

 

 

4.1 - עבור בוגרי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ' 

0572.5113

חשיבה ויצירתיות: מערכות קוגניטיביות למהנדסים

2

2

--

א

1231.2322

אסטרטגיה למנהלים

1.5

1

--

א/ב

1231.2412

מבוא ליצירת ערך

1.5

1

--

א

1231.2415

אתיקה בעסקים

1.5

1

--

א/ב

1231.3011

חשיבה אסטרטגית

1.5

1

--

א

1231.3013

ניהול סביבתי אסטרטגי

1.5

1

--

*

1231.3018

Measuring Eco-Efficiency in Business Context

1.5

1

--

*

1231.3019

Green supply chain management

1.5

1

--

*

1231.3021

Supply chain management

1.5

1

--

א

1231.3210

ממשל תאגידי

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית; חשבונאות תעשייתית ותמחיר

*

1231.3218

ניתוח דוחו"ת פיננסיים

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית; חשבונאות תעשייתית ותמחיר

ב

1231.3234

תכנוני מס בחברות היי-טק

1.5

1

--

ב

1231.3312

מימון וכלכלת נדל"ן

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

א

1231.3330

ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

ב

1231.3332

ניהול בנקאי

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

א

1231.3340

ניהול פיננסי

3

2

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית; חשבונאות תעשייתית ותמחיר

א/ב

1231.3341

תורת ההשקעות וניתוח ני"ע

3

2

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית, סטטיסטיקה

א/ב

1231.3344

אופציות ומכשירים עתידיים

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

א/ב

1231.3352

בעיות נבחרות בשוק הון – הבורסה והמסחר בני"ע

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

ב

1231.3361

בעיות נבחרות בשוק הון – תמחור אג"ח

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

ב

1231.3362

ניתוח והשקעות נדל"ן

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

ב

1231.3364

שוקי הון ונדל"ן

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

ב

1231.3371

ייזום ופיתוח נדל"ן

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

א

1231.3372

מיסוי נדל"ן

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

א

1231.3375

מימון התנהגותי

1.5

1

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

א/ב

1231.3379

הסדרי חוב

1.5

1

ניהול פיננסי

א

 

 

 

 

4.2 - עבור בוגרי תואר ראשון בדיסציפלינות אחרות

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

שעות לימוד

דרישות קדם

סמ'

0572.5113

חשיבה ויצירתיות: מערכות קוגניטיביות למהנדסים

2

2

--

א

1231.2213

ניהול אנשים ומערכות - מיקרו

1.5

1

--

א/ב

1231.2214

ניהול אנשים ומערכות - מאקרו

1.5

1

--

א/ב

1231.2321

דיווח כספי ובקרה בארגונים

3

2

--

א/ב

1231.2322

אסטרטגיה למנהלים

1.5

1

--

א/ב

1231.2410

 ניהול המימון

3

2

סטטיסטיקה

א/ב

1231.2411

ניהול טכנולוגיה ומידע

1.5

1

--

א/ב

1231.2412

מבוא ליצירת ערך

1.5

1

--

א

1231.2413

ניהול השיווק

3

2

--

א/ב

1231.2415

אתיקה בעסקים

1.5

1

--

א/ב

1231.3340

ניהול פיננסי

3

2

ניהול המימון, חשבונאות

א/ב

 

 

 

 

מפתח מספרי קורסים

0571

0572

0510

0540

0365

0368

1231-1243

הנדסת תעשייה (תואר ראשון)

הנדסת תעשייה (תואר שני)

ביה"ס להנדסת חשמל

ביה"ס להנדסה מכנית

החוג לסטטיסטיקה

מדעי המחשב

הפקולטה לניהול

 

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>