תארים מתקדמים מדע והנדסה של חומרים - תשפ"ב

  • אודות לימודי תואר שני
  • תוכנית הלימודים
  • לימודי השלמה

 

אוכלוסיית היעד
התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון ותואר שני במדע והנדסה של חומרים, דיסציפלינות אחרות בהנדסה, כימיה, פיזיקה וביולוגיה, ממוסדות אקדמיים מוכרים בארץ ובעולם. 


תנאי קבלה 1
הממוצע המשוקלל של ציוני המועמד בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות. 
בנוסף, על המועמד להמציא אישור על מיקומו היחסי (מדרג) במחזור בו סיים את לימודי התואר הראשון. במקרים חריגים מוסמך ראש המחלקה לאשר קבלת סטודנט מתחת לסף הקבלה הרשמי, אך לפחות 75, ללימודי תואר שני במעמד על-תנאי לתקופה שלא תעלה על שנה. במקרים אלה יתחשב ראש המחלקה בשיקולים כגון ניסיון מקצועי משמעותי בתחום החומרים, מדרג, מכתבי המלצה חמים מאנשי מקצוע ברי סמכא (מהאקדמיה ו/או מהתעשייה) וכו'.
בוגרי הנדסת חומרים מאוניברסיטאות מוכרות יתקבלו במעמד "מן המניין" או "לימודי צבירה". בוגרים אחרים יתקבלו לתוכנית השלמות על-פי חתכי קבלה ויתקבלו ללימודי תואר שני רק לאחר שיעמדו בדרישות.
לסטודנטים מצטיינים במיוחד בלימודי התואר הראשון בהנדסת חשמל, הנדסה מכנית או בהנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל-אביב מוצעת אפשרות להמשיך במסלול הישיר לתואר שני ולהשלים תואר ראשון ותואר שני בכחמש שנות לימוד.

אחראי אקדמי
במחלקה למדע והנדסה של חומרים מונה אחראי אקדמי על התוכנית לתואר שני. אחראי זה הוא הכתובת הראשונה לכל סוגיה הקשורה בתכנים האקדמיים, דרישות הקבלה, דרישות ההשלמה, אישור מינויים של מנחים ובוחנים לעבודות גמר ופרויקטי גמר, וכיו"ב. במקרים מסוימים יידרש אישור ראש המחלקה. 
האחראי האקדמי משמש יועץ לימודים  לתלמידי תואר שני שטרם בחרו מנחה לתזה.


שלבי הלימוד
לאחר סיום חובת ההשלמות בהצלחה, או אם לא נדרשות השלמות - לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים: 
הראשון – "לימודי צבירה" 
השני - לימודים "מן המניין".
שלב צבירה
במהלך השלב הראשון יצבור התלמיד נ"ז לתואר שני. בכל שנה במהלך לימודי צבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים הנדסיים ולסיים לפחות שניים מהם בהצלחה. 
יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר. כמו כן, תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של המחלקה (לרבות רישום חוזר לאחר כישלון,  אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כישלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.


שלב "מן המניין"

בשלב השני ישלים התלמיד את הדרישות לקבלת התואר השני, כולל סיום שמיעת קורסים וכתיבת עבודת תזה או פרויקט גמר. 
תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו לשלב "מן המניין" מיד עם תחילת לימודיהם לתואר שני. 
התנאים למעבר לשלב "מן המניין" בנתיב מחקרי: (1) התקשרות עם מנחה קבוע, ו- (2) צבירת 18 נ"ז. בקורסים הנדסיים. הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 80 לפחות לתלמידים המתכוונים ללמוד ב"זמן מלא", ו- 70 לפחות לכל היתר, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של המחלקה. 
תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב- "זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין". 
בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מתוכנית הלימודים, קורסים הנדסיים במעמד "מן המניין". בשלב השני ללימודי התואר השני (שלב "מן המניין") ישלים התלמיד את הדרישות לקבלת התואר השני במסלול שבחר במהלך שנתיים לכל היותר.

 

דרישות תוכנית הלימודים

על הסטודנטים מוטלת חובה להשתתף בסמינרים המחלקתיים כמפורט בהמשך. 

יש לקחת את הקורס המתמטי ושני קורסים נוספים מהרשימה (קורס מקטגורית "פיסיקה ופני שטח של חומרים" וקורס מקטגורית "אפיון חומרים" )- סה"כ לפחות 8 נ"ז.

יש לבחור לפחות 12 נ"ז קורסי בחירה במסלול עם תזה ו- 22 נ"ז קורסי בחירה במסלול עם פרויקט. 

קורסים נבחרים מתוכנית לימודי תואר ראשון המוגדרים "קורסי רמה מקבילה" יאושרו כקורסים לתארים מתקדמים בתנאי שהם או דומים להם לא נלמדו בתואר הראשון. בכל אחד משני המסלולים ניתן ללמוד עד שני קורסים בהיקף של עד 6 נ.ז. קורסי "רמה מקבילה". 

לאור האופי הבין-תחומי של תוכנית הלימודים ורשימת המנחים ובמטרה לאפשר לסטודנט להרחיב ידיעות בנושאים החשובים למחקר שלו ו/או לעבודתו בתעשייה, ניתן ללמוד קורסים מחוץ למחלקה. על הקורסים להיות קשורים למדע והנדסה של חומרים. תלמידים יכולים להירשם לקורסים בהיקף של עד 6 נ"ז – כפוף לאישור המנחה (לתלמידים עם עבודת גמר) או האחראי האקדמי (לתלמידי פרויקט).


תלמידי תואר שני בשני המסלולים חייבים לסיים שמיעת קורסים בממוצע 75 לפחות

 

מבנה התואר

עבודת גמר מחקרית (תזה) / פרויקט גמר

תזה ופרויקט נבדלים זה מזה בעיקר בהיקף העבודה. בשניהם מוגדרת בעיה מדעית/טכנולוגית כלשהי, מבוצע סקר ספרות עדכני, מוצגת תוכנית עבודה שתאפשר עמידה במטרות שהוגדרו לאור סקר הספרות, מוצגות ומנותחות תוצאות העבודה, ומובאים דיון ומסקנות, הכול בהתאם לסטנדרטים המדעיים המקובלים בתחום הרלבנטי.

כלל אצבע - עבודת גמר תהה בהיקף של כ- 9 חודשי עבודה מלאים (100%), בעוד שפרויקט דורש כרבע מכך. תזה או הפרויקט יוגשו בשפה האנגלית או בשפה העברית, בתאום עם המנחה. מסלול פרויקט גמר מיועד לתלמידים חיצוניים בלבד (בעיקר לסטודנטים המשלבים עבודה בתעשייה עם לימודים).


עבודת גמר (תזה)

תכלית עבודת המחקר (תזה) לתואר שני היא אימון הסטודנט בשיטות מחקר, כולל סקר ספרות ביקורתי, ביצוע עבודת מחקר בהיקף המתאים למקובל בפקולטה וברמה אקדמית נאותה, והגשת חיבור בנושא המחקר לוועדה היחידתית. המחקר עשוי להיות תיאורטי או ניסויי, בסיסי או יישומי, תוך הדגשת הגישה המדעית האנליטית והתרומה לקידום ההבנה ו/או עדכון הידע המדעי הקיים. הוא יכול להיות בין-תחומי, תוך שיתוף פעולה בין קבוצות מחקר מפקולטות שונות.

תלמיד ב- "זמן מלא" שהחל לימודיו בפקולטה ישירות בשלב "מן המניין" חייב להגיש בקשה למינוי מנחה קבוע לעבודת התזה מוקדם ככל האפשר לאחר תחילת לימודיו, ובכל מקרה לא יאוחר מתום סמסטר אחד מתחילת לימודיו.

עבודת הגמר (התזה) תבוצע בהנחיית מנחה קבוע ותהא במשקל 12 ש"ס. המנחה הוא איש הסגל המדריך את התלמיד במהלך מחקרו ולימודיו, ומהווה את החוליה המקשרת בין התלמיד, האחראי האקדמי על התוכנית, ראש המחלקה, הוועדות הפקולטיות ומוסדות הפקולטה האחרים במכלול הנושאים הקשורים ללימודי התואר השני. אין דרישה אוטומטית למנחה אחד מכל תחום במקרה של מחקרים בין-תחומיים, אולם סביר להניח, שבמקרים מסוימים יידרש ע"י ראש המחלקה ו/או האחראי האקדמי למנות יותר ממנחה אחד. מנחה קבוע לעבודת התזה יהיה מהרשימות הנ"ל 2, שהתבקש על-ידי התלמיד לשמש לו כמנחה קבוע והסכים לכך, קיבל את אישור האחראי האקדמי של התוכנית ואושר על-ידי הוועדה הפקולטית לתואר שני. כל זה בכפוף להנחיות הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתואר שני. את הבקשה לאישור מנחה קבוע לעבודת תזה על התלמיד להגיש לאחראי האקדמי, כשהיא חתומה על-ידי המנחה המיועד. הבקשה תכלול תיאור קצר (בהיקף של עד עמוד) של נושא התיזה.

במקרים מיוחדים יוכל להתמנות מנחה משני לעבודת תזה לתואר שני, בתנאי שהוא בעל תואר שלישי (Ph.D.) וקיבל אישור לכך מהוועדה האוניברסיטאית לתואר שני, על-פי המלצה של הוועדה הפקולטית. המנחה המשני יכול להיות מהאקדמיה או מהתעשייה.

תלמידים במעמד "מן המניין" בלימודי תואר שני במסלול תזה, יחויבו בהגשת הצעת מחקר בהיקף של 2-3 עמודים, באישור המנחה. בשלב זה יאשר המנחה את תוכנית הלימודים של הסטודנט, ובמידת הצורך יוכל לדרוש שמיעת קורסים נוספים לתואר. ההצעה תוגש למזכירות תוך שישה חודשים מתחילת


העבודה על התזה ולכל הפחות שישה חודשים לפני מועד הגשתה. נציג יחידת הלימוד בוועדה היחידתית לתואר שני יאשר את ההצעה.
תלמיד המעוניין לשנות את נושא המחקר שלו, עדיין תחת הנחיית המנחה שאושר לו, יגיש למרכז התוכנית בקשה מנומקת בצרוף המלצת המנחה. כאשר התלמיד מעוניין לשנות נושא מחקר בהנחיית מנחה חדש, יהיה עליו להגיש בקשה מנומקת למרכז התוכנית ולצרף המלצות המנחה הקודם והמנחה המיועד.


פרויקט גמר

תכלית פרויקט הגמר (משקלו 3 נ"ז) הוא אימון הסטודנט בשיטות תכנון ו/או מחקר הנדסי כולל סקר ספרות ביקורתי, בהיקף המתאים למקובל בפקולטה וברמה אקדמית נאותה, והגשת חיבור בנושא הפרויקט למנחה הפרויקט.

הפרויקט עשוי להיות תיאורטי או ניסויי, להתמקד בתכנון הנדסי או בחקר היפותזה, תוך הדגשת הגישה המדעית האנליטית והתרומה לקידום ההבנה ו/או הידע הקיימים. הנחיית הפרויקט תתבצע על בסיס אישי.

מוסמך הפקולטה להנדסה במסלול פרויקט גמר שירצה להגיש מועמדותו לתואר שלישי יידרש לעמוד בדרישות המוצגות ע"י האוניברסיטה בפני תלמידים בעלי תואר שני מאוניברסיטאות אחרות, בהן סיימו תואר שני ללא עבודת גמר. בפרט, יידרש מועמד כזה להשלים עבודת תזה לתואר שני כמקובל בפקולטה.

כמנחה פרויקט גמר, יכול להתמנות חבר סגל אקדמי בכיר במוסד ישראלי להשכלה גבוהה או אדם מתאים משטח התעשייה שהוא מהנדס בעל תואר מחקרי M.Sc.לפחות ומינויו אושר על-ידי האחראי האקדמי. אם מנחה פרויקט הגמר אינו איש סגל הפקולטה, יש למנות לתלמיד גם מנחה מלווה.

תלמיד יוכל לבקש לעבור ממסלול פרויקט גמר למסלול תזה, ולהיפך, בהנחיית אותו מנחה. הבקשה טעונה אישור המנחה, האחראי האקדמי וועדת תלמידי תואר שני פקולטית. כמו כן, בסמכותו של המנחה לבקש מהוועדה היחידתית, לאחר שיידע את התלמיד, לצמצם את היקף העבודה למסגרת של פרויקט גמר, אם לא הוכיח התלמיד גישה ויוזמה מחקרית, התקדמות או חדשנות מספקת בעבודתו. בכל מקרה בו צומצם היקף העבודה למסגרת של פרויקט גמר, על הסטודנט להשלים את מכסת נ"ז הנדרשת במסלול פרויקט גמר.

תלמיד במסלול עם עבודת גמר, שהתקבל ישירות למעמד "מן המניין" ולא המציא טופס הסכמה להנחיה ממנחה קבוע וכן תיאור נושא עבודת התיזה בתוך סמסטר ממועד קבלתו, יועבר למסלול ללא עבודת גמר.
 

פרויקט

עבודת גמר

 

 36 נ.ז

 24 נ.ז

 נקודות זכות בקורסים לתואר, מינימום

 3 נ.ז 3

 12 ש"ס 4

 משקל הפרויקט/התיזה (בנוסף לקורסים)

 ללא נ.ז

 ללא נ.ז

 קורסי השלמה (אם נדרשו)

 ללא נ.ז

 ללא נ.ז

 סמינרים מחלקתיים

 8 נ.ז

 8 נ.ז

 קורסי חובה, מינימום

 22 נ.ז

 12 נ.ז

 קורסי בחירה, מינימום

 6 נ.ז

 4 נ.ז

 קורסים אחרים באישור מנחה קבוע, מקסימום

 

חובת השתתפות בסמינרים

על הסטודנט מוטלת חובת השתתפות בסמינרים בתחום מדע והנדסה של חומרים המאורגנים ע"י המחלקה או ע"י יחידות אקדמיות אחרות באוניברסיטת תל-אביב.

במהלך התואר יש להשתתף ב-8 סמינרים – תלמידים בנתיב פרויקט, ו-14 סמינרים – לתלמידים בנתיב תזה.

באחריות הסטודנט למלא טופס השתתפות בסמינרים ולהחתים בתום כל סמינר את האחראי האקדמי או חבר סגל אקדמי אחר הנוכח בסמינר.

השתתפות, כמרצה או כמציג פוסטר, בכנס מדעי בתחום החומרים שנמשך לפחות יום אחד תזכה את הסטודנט ב-4 שעות סמינר. במהלך התואר ניתן לקבל קרדיט זה פעם אחת בלבד. על התלמיד להגיש בקשה למרכז הסמינרים המחלקתי. לבקשה יש לצרף את המלצת המנחה הקבוע, תוכנית הכנס עם סימון ההצגה של התלמיד, ואסמכתא להשתתפות בכנס.

עם השלמת חובת ההשתתפות בסמינרים הסטודנט יגיש אותו למזכירות סטודנטים, והוא יתויק בתיקו האישי ויהווה אחד התנאים לסגירת התואר.

 

בוגרי התוכנית יקבלו תואר מוסמך אוניברסיטה במדע והנדסה של חומרים

Master of Science (M.Sc.) in Materials Science and Engineering

 

1.הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מידע עדכני זמין באתר ההרשמה של האוניברסיטה.

2.חברי סגל הליבה רשאים להנחות כל נושא מחקר. חברי סגל בהשתייכות משנית רשאים להנחות כל נושא מחקר מתחומי פעילותם בעל זיקה ברורה לחומרים, ללא אישור מראש, מעבר לאישורים הנדרשים לפי פסקה זו. חברי סגל "אחרים" רשאים להנחות כל נושא מחקר מתחומי פעילותם בעל זיקה ברורה לחומרים, אך יש להיוועץ תחילה באחראי האקדמי של התוכנית.

3.ללא שעות סמסטריאליות לצורך חישוב שכר לימוד

4.הנחיית תזה (לצורך חישוב שכר לימוד)

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>